گزارش یک مورد تریکوبلاستوما ( تومور سلول های بازال) در خرگوش

نویسندگان

چکیده

هدف: تشخیص یک توده زیر جلدی در خرگوش.
حیوانات: یک سر خرگوش ماده با سن 5/3 سال، از نژاد مخلوط.
روش: حیوان یاد شده با سابقه یک ماهه از داشتن یک توده برآمده در پهلوی چپ به بیمارستان حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع و پس از انجام معاینات بالینی، رادیوگرافی قفسه صدری و اولتراسونوگرافی محوطه بطنی، توده یاد شده از طریق جراحی برداشته شد.
نتایج: در بررسی ماکروسکوپیک، توده ای توپر، با قوام گوشتی و به ابعاد cm 6/0 ? 3/1 ? 6/1 بود و دارای سطح مقطع به رنگ زرد مایل به صورتی مشاهده گردید. در مطالعه ریزبینی سلول های نئوپلاستیک دارای هسته های پر رنگ و بیضوی، با هستک مرکزی و غشا هسته نازک و سیتوپلاسم اندک و مرزسیتوپلاسمی نامشخص و بسیار شبیه به سلول های قاعده ای اپیدرم بودند.آثار تمایز این سلولها به اپی تلیوم سنگفرشی یا ضماوم پوست وجود نداشت. توده مذکور به عنوان تریکوبلاستوما ( تومور سلولهای بازال ) با الگوی ترابکولارو از نوع خوش خیم تشخیص داده شد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 302-301.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis of a subcutaneous mass in a rabbit.
Design: Case report
Animals: A 3-years-old female mixed shorthair black and white rabbit.
Procedure: The rabbit was referred to the Small Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, with a 1-month history of a cutaneous mass. Clinical examinations, radiography of thorax and ultrasonography of abdominal cavity was carried out. The mass was removed surgically.
Result: Clinical examinations revealed a well circumscribed subcutaneous mass on left gluteal region. Macroscopically the mass was solid, ovoid (1.6x1.3 xO.6 cm) with reddish cut surface and flesh-like consistency. Histopathologic examination revealed prominent, oval, basophilic nuclei, with single scant nucleolus and eosinophilic cytoplasm. The tumor cells morphologically resembled the normal basal cells of the epidermis and showed no epidermal or adenexal differentiation.
Conclusion: This is the first report of rabbit trichoblastoma from Iran. (basal cell tumor).
J.Fac.VeLMed.Univ.Tehran.60, 3:301-302,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basal cell tumor
  • Rabbit
  • trabecular type
  • trichoblastoma