بررسی فعالیت کبد در گاوهای هلشتاین پرتولید در دوره انتقال در یک گاوداری صنعتی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی فعالیت کبد گاوهای هلشتاین بالغ در دوران انتقال در یک گاو داری صنعتی.
طرح : بررسی توصیفی
حیوانات: شش راس گاو هلشتاین بالغ (2 تا 6 شکم زایش)
روش : شش راس گاو هلشتاین بالغ از سه هفته پیش از زایمان (مرحله پایانی خشکی یا شروع دوره انتقالی) تا دو هفته پس از زایمان (پایان دوره انتقالی) مورد مطالعه قرار گرفتند. گاوها در سه هفته پایانی دوره آبستنی خود جیره‌ای متناسب با شرایط دوره انتقال پیش از زایمان دریافت می‌کردند. پس از زایمان به مدت دو هفته غذای خشبی گاوها بر اساس جیره‌ای که قرار بود از هفته سوم به بعد دریافت دارند به صورت آزاد در اختیار آنها قرار می‌گرفت اما کنسانتره جیره تنها روزی یک کیلوگرم اضافه می‌شد. در جیره پس از زایمان پروتئین خام غذا از مقدار توصیه شده کمتر و فیبر غذا از مقدار توصیه شده بیشتر بود. در دوره انتقالی پیش از زایمان 2 بار و در دوره انتقالی پس از زایمان نیز 2 بار از گاوها خونگیری به عمل آمد. برای بررسی وضعیت کبد در دوران انتقال؟ سنجش گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولینها (آلفا، بتاوگاما) ازت اوره خون، سرولوپلاسمین، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپیدتام، لیپوپروتئینها (HDL- کلسترول، LDL- کلسترول در مرحله انتقالی پس از زایمان نسبت به مرحله انتقالی پیش از زایمان افزایش معنی‌داری نشان داد (P<0/05).
نتیجه‌گیری : به نظر می‌رسد که در شرایط مدیریتی گاوداری‌های منطقه، حتی با وجود پاره‌ای محدودیت‌ها، تهیه جیره‌های مناسب دوره انتقال با استفاده از غذاهای متعارف و برقراری وضعیت نسبتا پایدار و خوب در فعالیت کبد امکانپذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Assessment of liver functions in adult Holstein cows during transition period in a dairy farm.
Design: Descriptive survey.
Animals: Six multiparous Holstein cows (2-6 calvings) Procedure: Six multiparous Holstein cows were studied from 3 weeks pre-partum to 2 weeks post-partum (beginning to end of pre- and post-partum transition periods). During the last 3 weeks of gestation the cows were fed a diet according to the conditions of pre-partum transition period. During the first 2 weeks post-partum the forage portion of the diet was offered ad libitum according to the diet which was to be fed after week 3, but the concentrate portion was increased one kg per day. The post parturient diet had less protein concentration and more fiber concentration than the recommended values. Blood samples were obtained 2 times during pre-partum and 2 times during post-partum weeks. To assess liver functions during periparturient transition period, the concentrations of glucose, total protein, albumin, globulins (?, ?, and ‘y), blood urea nitrogen, ceruloplasmin, cholesterol, triglycerides, total lipids, lipoproteins (HDL cholesterol, LDL-cholesterol, and VLDL-cholesterol), and the activity of AST and arginase were measured in sera. Statistical analysis: The results were compared between preand post-parturient transition periods using paired t test. Results: Among the biochemical parameters pertaining to liver functions, only glucose, cholesterol and LDL cholesterol showed significant difference (P<0.05) between pre- and post-partum transition periods. The concentration of glucose was lower and those of cholesterol and LDL cholesterol were higher during post-partum transition period. Conclusion: It appears that under manage mental conditions of dairy farms in the area in which the study was conducted, it is possible to provide rations suitable for transition period and to maintain good liver functions. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 60,2:181-186,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein cows
  • Liver function tests
  • Transition period