بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
به منظور تعیین مقادیر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان از 531 قطعه ماهی قزل آلای بظاهر سالم پرورش یافته در استخرهای خاکی از طریق ورید ساقه دمی خونگیری به عمل آمد. یافته‌ها به روش آنالیز رگرسیون، آزمون ضریب همبستگی و آزمون فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بدون در نظر گرفتن سن، میانگین میزان الکالین فسفاتاز ‌(ALP)‌، آسپارتات آمینوترانسفراز ‌(AST)‌، آلانین آمینوترانسفراز ‌(ALT)‌ و لاکتات دهیدروژناز ‌(LDH)‌ به ترتیب 320‌±‌722، 150‌±‌337، 24‌±‌29 و 353‌±‌579 واحد در لیتر، سدیم، پتاسیم و کلر به ترتیب 8/6‌±‌4/144، 5/0‌±‌8/1 و 13‌±‌7/126 میلی مول در لیتر، پروتئین تام و آلبومین به ترتیب 7/0‌±‌4 و 6/0‌±‌7/1 گرم در دسی لیتر، کلسیم، فسفر، اوره، کلسترول، اسیداوریک، کراتی نین، تری گلیسرید و گلوکز به ترتیب 9/2‌±‌9/15، 5‌±‌3/25، 8/4‌±‌1/9، 88‌±‌270، 6/0‌±‌7/1، 2/0‌±‌4/0، 2/165‌±‌4/273، 9/35‌±‌8/103 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. نتایج آنالیز رگرسیون یافته‌ها نشان داد که با افزایش سن میانگین میزان پروتئین تام، آلبومین، کلسترول، سدیم، پتاسیم و کلر افزایش و میانگین مقادیر تری گلیسرید، کراتی نین، AST، ALT و LDH کاهش می‌یابد (05/0 p<‌.)‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
In order to determine of some blood serum biochemical parameters in rainbow trout, blood samples were taken from the caudal vein of 531 apparently healthy rainbow trout cultured in earthen ponds. Data was analyzes by regression analysis, pearson correlation coefficient test and fisher's test. The mean values of ALP, AST, ALT and LDH were 722±320, 337±150, 29±24 and 579±353 U/L and the mean values of sodium, potassium and chloride were 144.4±6.8, 1.8±0.5 and 126.7±13.0 mmol/l respectively. The mean values of total protein and albumin were 4.0± 0.7 and 1.7±0.8 gr/dl. In this study the mean values of uric acid, creatinine, urea, triglyceride, cholesterol, glucose, calcium and phosphorus were 1.7±0.6, 0.4±0.2, 9.1±4.8, 273.4±165.2, 270±88, 103.8±35.9, 15.9± 2.9 and 25.3±5.0 mg/dl respectively. The results of regrisson analysis showed that with increase in age, the mean values of albumin, total protein, cholesterol, sodium, potassium and chloride increased and the mean values of triglyceride, creatinin, AST, ALT and LDH decreased (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • elec
  • Rainbow trout
  • serum
  • enzyme
  • electrolyte
  • non