ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکسها و مایع هیداتید

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، پروتواسکولکسها و مایع هیداتید از کبد و ریه های گوسفندان مبتلا به کیست هیداتید در شرایط استریل جدا گردید. غلظت پروتئینی نمونه‌ها با استفاده از روش برادفورد اندازه گیری شد. 12 بره6-4 ماهه از جنس نر و ماده به طور تصادفی به سه گروه چهارتایی تقسیم شدند. هریک از بره های گروه1و2 (گروههای آزمایش) به ترتیب با یک میلی گرم پروتواسکولکس و مایع هیداتید حل شده در یک میلی لیتر بافرفسفات همراه با یک میلی لیتر ادجوانت کامل فروند ایمن‌نیزه شدند. بره های گروه کنترل با مخلوط بافرفسفات و ادجوانت کامل فروند ایمن‌نیزه شدند. چهار هفته بعد تمام بره ها دوباره مورد تزریق قرار گرفتند با این تفاوت که از ادجوانت ناقص فروند استفاده گردید. سه هفته پس از تزریق دوم، هر بره با 2000 عدد پرتواسکولکس از طریق داخل صفاقی و نیز 10 عدد انگل بالغ از طریق شکمبه مورد چالش قرار گرفتند. تمام بره ها 7 ماه پس از چالش کشتارشده و اندامهای داخلی آنها ازنظر وجود کیست هیداتید مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد کیستهای هیداتید در بره های ایمن شده با پروتواسکولکسها و نیز مایع هیداتید کمتر از گروه کنترل بوده و اختلاف کیستها در گروه ایمن شده با مایع هیداتید و کنترل معنی دار بود(‌.0.05(p<‌‌.میزان ایمنی حفاظتی در این مطالعه در بره ها به ترتیب بوسیله پروتواسکولکسها و مایع هیداتید 5/54 و75/75 درصد بود.
واژه‌های کلیدی: اکینوکوکوس گرانولوزوس، پروتواسکولکس، مایع هیداتید، ایمن سازی ‌، بره.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: In the present study, protoscolices and hydatid fluid were prepared from livers or lungs of sheep with hydatid cyst in sterile conditions. The protein concentration of samples was then measured by Bradford method. 12 lambs 4 - 6 months of age of mixed sex were randomly allocated to 3 groups of 4 lambs. Each lamb in groups 1 and 2 was immunized subcutaneously in the neck with a 2 - ml dose of vaccine (1 mg of protoscolex and hydatid fluid proteins dissolved in 1 ml of PBS) and emulsified with an equal volume of Freund's complete adjuvant (FCA) respectively. Control lambs were immunized with adjuvant in PBS. Lambs were boosted at day 28 with the same preparation except that FCA was replaced by Freund's incomplete adjuvant (FIA). Three weeks after the second immunization, each lamb received a challenge infection with 2000 protoscolices intraperitoneally and 10 adult E. granulosus. All lambs were euthanized after 7 months and examined for hydatid cysts. Results showed that, the number of cysts in immunized lambs with protoscolices were lower than in control group and also the number of cysts in immunized lambs with hydatid fluid antigen was significant (p<0.05). This result indicated that the protective immunity in lambs with protoscolices and hydatid fluid was 54.5% and 75.75% respectively.
Key words: Echinococcus granulosus, protoscolex, hydatid fluid, immunization, lamb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinococcus granulosus
  • Protoscolex
  • hydatid fluid
  • Immunization
  • Lamb