درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی پروستاگلاندین‌‌‌های

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در پژوهش حاضر اثر تزریق داخل بطنی مغزی پروستاگلاندین‌های 2Eوa2F در مقادیر مساوی 50، 100 و 200 میکروگرم بر درجه حرارت راست روده با ترمومتر دیجیتال در زمان‌های مشخص قبل و پس از تزریق مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون دانکن آنالیز شد. برای این منظور از درجه حرارت راست روده گوسفند استفاده شد. در حالی که پروستا گلاندین2E به میزان (50 ‌میکروگرم) درجه حرارت راست روده را در یک ساعت پس از تزریق افزایش داد.ونه پروستاکلاندینa2F فاقد چنین اثری بود. پروستاگلاندین ‌2Eوa2F در مقدار مساوی 100 میکروگرم درجه حرارت راست روده را به ترتیب تا 5/3‌ و 2‌ ساعت پس از تزریق افزایش دادند. افزایش درجه حرارت راست روده پس از تزریق پروستاگلاندین ‌2Eوa2F در مقدار مساوی 200‌ میکروگرم، به ترتیب تا 5‌ و 3‌ ساعت پس از تزریق ادامه یافت. بین اثرات پروستاگلاندین ‌2Eوa2F اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. هر دو پروستاگلاندین ‌2Eوa2F درجه حرارت بدن را افزایش می‌دهند ولی اثر پروستاگلاندین ‌2E ‌قوی‌تر و طولانی‌تر از اثر پروستاگلاندین a2F است. ‌
واژه‌های کلیدی: پروستا گلاندین‌ها، مغز، درجه حرارت بدن، گوسفند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
The effect of intracerebroventricular injections of prostaglandins E2 and F2a was studied on the rectal temperature of sheep. PGE2 but not PGF2a at the same dose of 50mg elevated the 1h post-injection of rectal temperature. PGE2 but not PGF2a at the same dose of 100mg increased 3.5 and 2h post-injection of rectal temperature, respectively. Elavation of rectal temperature following PGE2 and PGF2a injections at the same dose of 200mg lasted to 5 and 3h after injection, respectively. Significant differences between PGE2 and PGF2a at the doses of 100 and 200 mg observed from 2nd and 3rdh after injection. It is concluded that prostaglandins E2 and F2a increase the body temperature but the hyperthermic effect of PGE2 is stronger and longer than that of PGF2a.
Key words:prostaglandins, brain, body temperature, sheep

کلیدواژه‌ها [English]

  • prostaglandins
  • Brain
  • Body temperature
  • sheep