مطالعه تأثیرات تغذیه‌ای جوی بدون پوشینه بر تغییرات بافت شناسی روده کوچک خروس‌های بالغ

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

در مطالعه حاضر‌هیستومورفومتری روده باریک در پرندگان در ارتباط با مصرف جو بدون پوشینه ترکیبات جیره غذایی از عوامل مؤثر در مورفولوژی روده میباشد که با ایجاد این تغییرات سبب ایجاد تغییر از هضم و جذب مواد مغذی می‌شود مطالعه قرار گرفته و با تغذیه معمولی مقایسه شد. بدین منظور تعداد 20 قطعه خروس سالم بالغ 70 هفته‌ای ردآیلند رد انتخاب و به 2 گروه 10 تایی تقسیم و تحت رژیم‌های دانه جو بدون پوشینه و جیره معمولی قرار گرفتند. افزودن جوی بدون پوشینه در رژیم غذائی گروه اول، به صورت تدریجی و با افزودن آن به نسبت‌های 30درصد، 45درصد، 60درصد، 75درصد، 90درصد به جیره معمولی به مدت یک هفته، سپس 24 ساعت گرسنگی، 7 روز جیره آزمایشی، 24 ساعت گرسنگی در پایان دوره انجام شد. ویسکوزیته فضولات، انرژی خام خوراک، انرژی خام مدفوع و انرژی قابل متابولیسم ، اندازه‌گیری و میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. همه خروس‌ها در پایان دوره آزمایش، قبل از کشتار وزن کشی و روده باریک آن‌ها خارج و در محلول بافر فرمالین 10درصد پایدار و پس از انجام مراحل معمول در آزمایشگاه بافت شناسی، سه بخش دوازدهه، تهی روده و ایلئوم با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. طول و عرض کرک‌ها و عمق کریپت‌ها با گراتیکول خطی و تعداد سلول‌های جامی در واحد سطح با گراتیکول 25 خانه اندازه گیری و با روش ANOVA آنالیز آماری شد. نتایج این تحقیق به صورت: افزایش معنی‌دار ویسکوزیته، افزایش معنی‌دار طول کرک‌)001/0(p<‌، عرض کرک‌)002/0(p=‌، عمق کریپت‌)001/0(p<‌ و تعداد سلول‌های جامی ‌)001/0(p<‌در واحد سطح تهی روده، کاهش معنی‌دار در طول کرک ‌)001/0(p<‌و افزایش معنی‌دار در عمق کریپت ‌)001/0(p<‌و تعداد سلول‌های جامی ‌)04/0(p=‌در دوازدهه و افزایش معنی‌دار در عمق کریپت‌)004/0(p=‌ ایلئوم درگروه تغذیه شده با جوی بدون پوشینه نسبت به شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF HULL- LESS BARLEY FOOD DIET ON THE HISTOMORPHOMETRIC CHANGES OF SMALL INTESTINE OF ADULT COCKS

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaeian 1
  • Akbar Yaghoobfar 2
  • Sumaye Hamedi 1
1
2
چکیده [English]

Diet components are one of the determination factors for changing of morphology of small intestines which lead to a change in digestien and absorption of nutritiond subs tonces.To study the histomorphometric changes of small intestine due to hull- less barley food diets in poultry, 20, of 70 weeks old healthy Road Island Red cocks were selected and divided equally into 2 experimental groups and fed with hull less barley, and commonly usual diet (control). Feeding was gradually and by adding the experimental food to the commonly used diet through one week. At the end of the week, all animals starved for 24 hrs and then fed with experimental diets for following week. At the end all animals were weighted and sacrificed after 24 hrs of starving. excreta viscosity and crude diet energy, crude excreta energy and metabolisable energy were measured and the data were analyzed using Duncan method. transverse sections from small intestine were successively cut with 2cm intervals and fixed with 10% buffered formalin. Routine histological laboratory methods were used and sections were studied under light microscope. Heights and width of the villi and dept of the crypts and goblet cells number were measured. Data's were statistically analyzed by ANOVA test. Results showed: increasing in viscosity , increasing the villus heights (p<0.001), villus width (p=0.002) and crypt depth (p<0.001) and number of goblet cells (p<0.001) in jejunum, decreasing in height of the villi (p<0.001) and increasing in crypt dept (p<0.001) and goblet cells number (p=0.04) in the duodenum and increasing of the crypt dept (p=0.004) in the ileum were observed respected to the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cock
  • histomorphometry
  • Hull-less barley
  • intestinal crypt.
  • small intestine