مطالعه شیوع لینگواتولا سراتا‌ ‌در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

لینگواتولا سراتا‌ ‌انگلی با گسترش جهانی است که مطالعاتی برای تعیین شیوع‌ ‌آن در ایران صورت گرفته است. در این مطالعه مقطعی، شیوع آلودگی و ارتباط آن با سن و جنس دام‌ها تعیین گردید. به این منظور کبد و گره‌های لمفاوی مزانتریک لاشه 623 راس گاو، 784 راس گاومیش، 787 راس گوسفند و 527 راس بز طی هفت ماه جمع آوری شد. جستجو و شمار ش نوچه‌ها با له کردن گره‌های لمفاوی مزانتریک انجام می‌شد. کبد نیز چرخ شده و در اسید پپسین 5/0 درصد انکوبه می‌گردید. نتایج بیانگر شیوع آلودگی در بین همه دام‌های نشخوارکننده تحت مطالعه بود. میزان آلودگی در گره‌های لمفاوی مزانتریک و کبد گوسفند (79/65درصد و 28/32درصد) بیشتر از بز (78/59درصد و 46/5درصد) بود. به علاوه، بیشترین و کمترین میزان شیوع آلودگی به ترتیب در گره‌های لمفاوی بزهای ببیشتر از 3سال (5/47درصد) و در کبد گاومیش‌های بیشتر از 4سال (7/0درصد) مشاهده گردید. تعداد نوچه‌های جمع آوری شده از گره‌های لمفاوی مزانتریک دام‌ها به طور متوسط 45-1عدد بود. میزان شیوع آلودگی با افزایش سن افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0‌<‌p.) اختلاف معنی‌داری نیز میان میزان آلودگی در دام‌های نر و ماده وجود داشت (05/0‌<‌.)p با توجه به شیوع آلودگی‌ ‌لینگواتولا سراتا‌ ‌در بین دام‌های نشخوارکننده منطقه امکان بروز لینگواتولوزیس در مردم منطقه به دلیل مصرف خام یا کم پخته کبد دام‌های آلوده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREVALENCE OF LINGUATULA SERRATA IN THE RUMINANTS SLAUGHTERED IN URMIA SLAUGHTERHOUSE, IRAN

نویسندگان [English]

  • .M Yakhchali
  • .Sh Athari
  • .B Hajimohammadi
  • .M Raeisi
چکیده [English]

Linguatula serrata is a cosmopolitan parasite which has been reported in Iran. The aim of the present cross-sectional study was to determine the prevalence of linguatulosis in ruminants and its association with the age and sex of infected animals. For this purpose, mesenteric lymphatic nodes (MLNs) and liver of 2721 slaughtered animals including 623 cattle, 784 buffaloes, 787 sheep and 527 goats at Urmia abattoir were collected during seven months. Isolation and counting of parasite nymphs were performed by massaging MLNs. The collected livers were blended and incubated in 0.5% pepsin acid. The results revealed the existence of the parasite in both MLNs and livers of investigated animals. Infection of MLNs and liver with L. serrata in sheep (65.79% and 32.28%) was more than goats (59.78% and 5.46%). The infection rate of MLNs was 47.5% in goats with the age of over three year-olds and it was 0.7% in the liver of cattle with the age of over four year-olds. Average number of collected nymphs in MLNs recorded 1-45. There was a significant positive correlation between the infection with L.serrata and the age of animals (p<0.05). The infection of MLNs and livers with L. serrata were independent of sex in each age group. A significant difference was observed between the prevalence of L. serrata in males and females (p<0.05). It was concluded that consumption of raw or under-cooked ruminants liver may be resulted in nasopharyngeal linguatulosis (Halzoun syndrome) in human beings in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran.
  • Linguatula serrata
  • Nymph
  • Ruminant
  • Urmia