تأثیر روش‌های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

‌‌به دنبال آشکار شدن جنبه های منفی استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه طیور ، ا ستفاده از پروبیوتیک ها به عنوان میکرو ارگانیسم هایی با اثرات مفید بر میزبان ، مورد توجه فزاینده قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر روش‌های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری بر عملکرد رشد، فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی، تعداد 300 قطعه جوجه خروس گوشتی راس(308) در پنج گروه آزمایشی شامل شاهد و چهار روش تجویز به صورت تزریق به تخم مرغ، دهانی، افشانه و کلوآکی با 3 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری از خون به منظور بررسی فاکتورهای خونی در سن 40 روزگی انجام شد، همچنین عملکرد تولید و سیستم ایمنی پرنده‌ها تا سن 42 روزگی مورد بررسی قرار گرفت. روش‌های تجویز پروبیوتیک در هچری بر افزایش وزن روزانه در دوره پایانی، خوراک مصرفی در دوره پایانی و کل دوره، وزن نسبی بورس در 28 روزگی، پاسخ ایمنی سلولی به دی‌نیتروکلرو‌‌بنزن در 28 و 38 روزگی (05/0 p<‌)، وزن نسبی طحال در 42 روزگی، و افزایش وزن روزانه در کل دوره (01/0p<‌) تأثیر معنی داری داشت و نیز بر کلسترول و تری گلیسرید پلاسما، هموگلوبین خون، عیار پادتن تولیدی علیه گلبول قرمز گوسفند، پاسخ ایمنی به فیتوهماگلوتینین، وزن نسبی طحال در 28 روزگی و وزن نسبی بورس در 42 روزی تأثیر معنی داری نداشت (05/0 p>‌.) به طور کلی تجویز زود هنگام پروبیوتیک به روش دهانی باعث بهبود عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF HATCHERY PROBIOTIC ADMINISTRATION METHODS ON PERFORMANCE, AND IMMUNE RESPONSE IN BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • Alireza Moghadam
  • Mohamad Karimi Torshizi
  • Shaban Rahimi
چکیده [English]

Probiotics are beneficial microorganisms which will be considered as alternatives to antibiotic growth promoters.The aim of the present study was to investigate the effect of probiotic administration in hatchery on performance, blood parameters and immune response of broilers. Three hundereds 1-d-old male chicks (Ross 308) were assigned to five experimental groups of three replications. Birds of control group did not receive any probiotic. Birds of the remaining 4 experimental groups receved probiotics in hatchery via following routes of administration including: in ovo injection, oral, spray and cloacal,respectively. Administration methods of probiotic in hatchery significantly influenced body weight gain in finisher period(p<0.05), feed intakes in finisher and total periods(p<0.05), relative weight of bursa of fabricius in day 28(p<0.05), cell mediated immunity, in terms of mean skin thickness sensitivity to dinitrochlorobenzene (DNCB) in days 28 and 38 (p<0.05), body weight gains in total period and relative weight of spleen in day 42 (p<0.01). Concentration of blood haemoglobin, plasma cholesterol and triglyceride, SRBC antibody, the T-cell mediated response against PHA-M mitogen, relative weight of spleen in day 28 and relative weight of bursa of Fabricius in day 42, were not influenced by various methods of probiotic administration in hatchery (p>0.05). Additionally, these data suggest that oral administration of probiotic in hatchery improved broilers performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • Broilers
  • Hatchery
  • performance
  • Probiotic