مطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی درانتهای دور پنیس شترنریک کوهانه ایرانی

نویسندگان

چکیده

یکی از بخش‌های سیستم تناسلی شتر نر، غدد جنسی است که براساس گزارشات موجود عبارتند از ‌: غده پروستات– بالبویورترال (کوپر) و غدد میزراهی داخل لگنی. برای انجام این تحقیق تعداد پنج نمونه بافتی از انتهای آزاد پنیس 5 نفر شتر یک کوهانه ایرانی کشتار شده در کشتارگاه سمنان تهیه و بلافاصله درون محلول فرمالین 10 درصد قرار داده شدوسپس مقاطع بافتی ازانتهای دورپنیس تهیه وپس ازرنگ امیزی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه برش‌های بافتی تهیه شده نشان داد که در شتر علاوه بر غدد میزراهی موجود در محدوده» میزراه داخل لگنی ،دو توده غده‌ای در ساختمان دیواره انتهای دور میزراه خارج لگنی واقع در جانب جسم غاری گلانز پنیس دیده می‌شود. یکی از این توده‌ها که کوچک‌تر است در محدوده جانب میزراه نزدیک جسم غاری گلانز و توده بزرگتر در موقعیت سطح شکمی میزراه واقع شده است . مقاطع کروی،بیضوی وکشیده این توده غده‌ای حاوی یک لایه سلول مکعبی بلند تا استوانه‌ای با هسته کروی قاعده‌ای و سیتوپلاسم متمایل به سفیدوکف آلود می‌باشندکه با توجه به این ساختمان،این غدد از نوع لوله‌ای بوده وتعیین نوع ترشحات آنها نیازبه بررسی بیشتر دارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON EXTRAPELVIC URETHRAL GLANDS IN DISTAL EXTREMITY OF PENIS IN IRANIAN ONE - HUMPED CAMEL (CAMELUS DROMEDARIES)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yusefi
  • Hasan Gilanpoor
  • Parviz Tajik
چکیده [English]

Accessory genital glands prostate,bulbourethral and pelvic urethral glands are a part of male camel genital system. The aim of the present study was to extend the literature on the urogenitol system in the male Camelus dromedarius. Five histological specimens from five camels were collected and fixed in 10% formalin solution. Routine histological procedures were done on penile specimens of distal extremity, sectioned at 6 microns, stained with Haematoxylin and Eosin and studied via light microscope. We have shown that urethral glands present in both pelvic urethra and the wall of distal extremity of penile urethra in the neck of camel,s penis. In this respect we found two massive glands of penile urethra. One mass was smaller and located on the lateral aspect of the urethra adjuscent to the corpus cavernosum. It was located on the dorsal surface of the urethra prior to inclination of the urethra to the left side. The other mass was greater and adhered to the ventral surface of the urethra. It was situated on the dorsolateral aspect of the urethra prior to inclination of the urethra to the left side. The round, elliptical and long sections of these massive glands were consist of high cuboidal or columnar cell layer. These cells had a round basic nucleus and white color cytoplasm. These tubular glands may be able to secret serous substances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Camel
  • penis
  • urethra