شناسایی پروتئین آنتی‌ژنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در گوسفندان آلوده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشگاه تهران

چکیده

دیکروسلیازیس یکی از بیماری ‌‌های انگلی مهم در دام‌هاست که توسط ترماتودی بنام دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌ایجاد می‌شود. تحقیق حاضر با هدف شناسایی آنتی‌ژن تشخیصی در آلودگی طبیعی گوسفند به دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌انجام گرفت. برای تهیه دو نوع آنتی‌ژن بدنی و متابولیک، از کرم‌های بالغ که از مجاری صفراوی کبدهای آلوده جمع‌آوری شده بود استفاده شد. عصاره خام ترماتود بالغ متعاقب هموژنیزاسیون و سانتریفوژ بعنوان آنتی‌ژن بدنی تهیه شد. آنتی‌ژن دفعی ترشحی هم با انکوباسیون کرم بالغ در شرایط آزمایشگاهی تهیه گردید. نمونه ها ابتدا با روش سدیم دو دسیل سولفات پلی اکریلامید ژل الکتروفورزیس ‌(SDS-PAGE)‌ تحت الکتروفورز و شناسایی پروتئین ها قرار گرفت و سپس آنتی‌ژن (های) اختصاصی توسط روش وسترن بلاتینگ تعیین هویت شد. بدین منظور آنتی‌ژن‌های تهیه شده به کاغذ نیتروسلولز انتقال یافت و سپس با استقرار غشا در بافر مسدود کننده، آنتی‌بادی اولیه و آنتی‌بادی کونژوگه در فواصل زمانی مشخص، پروتئین اختصاصی تحت شناسایی قرار گرفت. برای بررسی وجود واکنش متقاطع، آنتی‌ژن‌‌های فاسیولا‌ ‌از هر دو نوع بدنی و دفعی ترشحی، همچنین آنتی‌ژن کیست هیداتیک و سیستی‌سرکوس تنیوکولیس هم آزمایش شد. در ایمونو بلاتینگ آنتی‌ژن های بدنی و دفعی ترشحی کرم بالغ دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌یک باند با وزن مولکولی 130 کیلودالتون بطور مشترک در هر دو آنتی‌ژن و در آنتی‌ژن دفعی ترشحی علاوه بر وجود این باند، شش باند پروتئینی با وزن مولکولی بین 25 تا 60 کیلودالتون توسط سرم مثبت کوسفندان با آلودگی طبیعی مشخص گردید. بنابر یافته‌های بررسی حاضر، باند پروتئینی با وزن مولکولی 130 کیلودالتون بعنوان آنتی‌ژن اختصاصی برای تشخیص دیکروسولیازیس در گوسفند معرفی می‌شود. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF ANTIGENIC PROTEIN OF DICROCOELIUM DENDRITICUM IN NATURALLY INFECTED SHEEP

نویسندگان [English]

  • behnam meshgi 1
  • Behnam Meshgi 2
چکیده [English]

Dicrocoeliasis is an important livestock disease caused by digenean trematode namely Dicrocoelium dendriticum. The aim of the present study was to identify somatic and metabolic antigens of adult D.dendriticum in naturally infected sheep. Adult parasites collected from the liver of naturally infected sheep, were washed in cold phosphate buffer saline (PBS, pH=7.4) and stored at -20°c until analysis. Antigen used for the detection of antibody included somatic and metabolic of mature trematode. Somatic and excretory-secretory antigens prepared with haemogenization and incubation of adult helminths, respectively. Electrophoretic patterns of excretory secretory and somatic antigens of D.dendriticum were revealed by sodium dodecyl sulphate polyacrylamid gel electrophoresis (SDS-PAGE) and westernblotting using sera from naturally harbored sheep. In western blot analysis of antigens D.dendriticum demonstrate 1 major antigenic polypeptide 130 kDa in both somatic and metabolic antigens and 6 protein bands ranging from 25 to 60 kDa in excretory-secretory antigens which were recognized by serum of sheep naturally infected. Our findings showed that the 130 kDa molecular weight polypeptide could be used as specific antigen for the immunodiagnosis of sheep dicrocoeliasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dicrocoelium dendriticum
  • sheep.
  • Specific antigen