بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس ‌بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه آمار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پس از جمع آوری کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس از مری گاومیش‌های آلوده در کشتارگاه سوسپانسیونی با غلظت پروتیین ‌ mg/ml2 تهیه و به شکل خام و پخته شده مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 36 سر خرگوش نر سفید آزمایشگاهی به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه 1 و2 عصاره خام ، گروه 3 و 4 عصاره پخته شده و گروه 5 و 6 فسفات بافر سالین به ترتیب به صورت خوراکی و داخل صفاقی به میزان ml/kg1 دریافت نمودند. در زمان‌های صفر، 3 ، 6، 24 ساعت، 3 و 7 روز پس از تجویز خون‌گیری به عمل آمده و آزمایش‌های انعقادی شامل ‌ APTT, PT, CT, BT، اندازه‌گیری فیبرینوژن و شمارش پلاکت‌ها با روش‌های استاندارد انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد تجویز داخل صفاقی این عصاره موجب مرگ خرگوش‌ها ظرف 24 ساعت می‌شود. آنالیز آماری نشان داد تنها در گروهی که عصاره خام را به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت نموده بود در زمان‌های مختلف تفاوت معنی‌داری در آزمایش‌ها اتفاق می‌افتد (05/0‌p<‌.) از آنجایی که ماده سمی سارکوسیستین ماهیت پروتئینی دارد پختن آن در حرارت 60 درجه سانتیگراد برای 30 دقیقه موجب دناتوره وغیرفعال شدن آن می‌گردد. همچنین به نظر می‌رسد سمیت این ماده در صورت تجویز خوراکی فرم خام آن تحت تاثیر اسید معده و آنزیم‌های گوارشی از بین می‌رود. ‌ ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY THE EFFECTS OF ORAL AND INTRAPERITONEAL INOCULATION OF SARCOCYSTIS FUSIFORMIS CYSTS EXTRACT ON THE FUNCTION OF COAGULATION SYSTEM IN RABBITS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razi Jalali 1
  • Gholam Hossein Khadjeh 1
  • Abdol Rahman Rasekh 2
  • Hadi Khojasteh Nezhad 3
چکیده [English]

Macrocysts of S. fusiformis were teased out from the oesophageal muscles of infected buffaloes and a suspension of cyst extract with protein concentration of 2mg/ml was used as uncooked (UE) and cooked (CE) form. Thirty six healthy male laboratory rabbits were divided into six equal groups randomly. Group I and II were inoculated with UE, group III and IV were inoculated with CE and group V and VI were inoculated with PBS orally and intraperitonealy (1 ml/kg) respectively. Blood samples were taken in 0, 3, 6, 24 hrs, 3 and 7 days after inoculation. Coagulation tests including BT, CT, PT, APTT, fibrinogen level and platelet count were measured at the different times which mentioned in all groups. Statistical analysis showed significant differences between different times of all tests in group II compare to other groups (p<0.05). The study showed that IP inoculation of UE of S. fusiformis at protein concentration of 2mg/ml is lethal to rabbits about 24 hr after inoculation , and caused significant changes in blood coagulation tests in different times. The results also showed that S.fusiformis extract toxin was thermolabile as it was inactivated at 60 ?C for 30 min. In addition oral administration of the cysts extract did not make any changes in both cooked and uncooked form. Thus it seems that orally inoculation of S. fusiformis cysts extract had no toxic effects on coagulation tests mentioned above in rabbits because the toxin is probably susceptible to the gastric enzymes and low pH of the stomach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coagulation
  • Extract
  • Rabbit
  • Sarcocystin
  • Sarcocystis fusiformis