تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی، ‌ خونگیری از ساقه دمی18 ‌ قطعه ماهی نر و 18‌ قطعه ماهی ماده صید شده در صیدگاه بندرترکمن و چالاشت انجام گرفت. پس از جداکردن سرم‌خون در آزمایشگاه مقادیر آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفراز (‌ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (‌AST)، آلکالین فسفاتاز (‌ALP)، اسید فسفاتاز (‌ACP)، لاکتات دهیدروژناز ‌(LDH) و کراتین کیناز (‌(CPK توسط دستگاه اتو آنالایزر اندازه‌گیری گردید.از نرم‌افزار SPSS جهت آنالیز آماری اطلاعات استفاده و مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار تعیین گردید. از آزمون t - student جهت مقایسه مقادیر بین دو جنس نر وماده و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین آنها استفاده شد. اختلاف معنی‌دار بین دو جنس و نیز همبستگی بین آنزیم‌های اندازه گیری شده مشاهده نشد. مقادیر مرجع تعیین شده در این مطالعه برای آنزیم‌های اندازه‌گیری شده در کل جمعیت به شرح زیر می‌باشد: 14/1±‌06/6:ALT، 29/60±27/290:AST، 54/13±13/76:ALP، 53/2±76/16:ACP، 18/495±05/2083:LDH، 29/2079±85/6724:CPK، واحد بین‌المللی در لیتر.(IU/L)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF CONCENTRATION OF SOME BLOOD SERUM ENZYMES OF HUSO HUSO

نویسندگان [English]

  • Davar Shahsavani 1
  • Mehrdad Mehri 1
  • Ebrahim Taghvaei Moghadam 2
چکیده [English]

The aim of the present study was determination of reference values of blood serum enzymes of Huso huso. Descriptive study. 18 male and 18 female Huso huso was studied. Blood samples were obtained from caudal vein of 18 males and 18 females and the levels of enzymes were measured by an autoanalyzer. Parametric t- test and Pearson correlation test. Results of measurements for total samples are as follows: Asparat amino transferase (AST)=290/27±60/29 IU/L, Alanine amino transferase (ALT)=6/06±1/14 IU/L, Alkanine phosphatase (ALP)=76/13±13/54 IU/L, Lactate dehyrogenase (LDH)=2083/05±495/18 IU/L, Creatine phosphokinase (CK)=6724/85±2079/29 IU/L, Acid phosphatase (ACP)=16/76±2/53 IU/L, Obtained results showed, based on t- student statistical method used for the 6 enzyme that there is not any significant difference among male and female fishes. Also in pearson correlation test, there could neither be found any correlation among the 6 enzymes which were studied, nor any correlation among the male and female fishes.Also in pearson correlation test, there could neither be found any correlation among the 6 enzymes which were studied, nor any correlation among the male and female fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood
  • Enzymes
  • Huso huso
  • serum