ارتباط بین لنگش ناشی از اختلالات انگشتی و شاخصهای تولید مثلی در گاو شیری: مطالعه در سطح دامپروری

نویسندگان

1 ‌دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 ‌گروه علوم در مانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه پی بردن به وجود ارتباط بین لنگش ناشی از اختلالات انگشتی و شاخص‌های تولید مثلی در گاو شیری در یکی از دامپروری‌های اطراف تهران بود. این مطالعه به شکل آینده‌نگر طولی بر روی 225 راCس تلیسه تازه‌زا صورت پذیرفت. پس از انتخاب گاوان لنگ و مشخص نمودن جراحات انگشتی مسبب آن و همچنین ثبت اطلاعات مربوطه در پرسشنامه از قبل تنظیم شده، شاخص‌های تولید مثلی در هر یک از گاوان (گروه مواجه و گروه مقایسه) محاسبه و با استفاده از شاخص‌سازی ارزش‌های عددی با استفاده از آزمونهای مربع کای ‌ وstudent"t"‌، مقایسه آماری صورت پذیرفته و احتمال خطر نسبی نسبت به هر یک از شاخص‌ها و بروز لنگش محاسبه گردید. لنگش بالینی در 76 راCس از این گاوان تشخیص داده شد. در این میان درماتیت انگشتی (9/28درصد) و زخم کف سم (2/21درصد) بیشترین میزان ابتلا را داشتند. شاخص‌های تولید مثلی مورد نظر در این پژوهش شامل حداقل میانگین روزهای باز فرضی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، حداقل فاصله بین دو زایش فرضی، تعداد روزهای شیر دهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی برای تمام گاوها، تعداد تلقیح به ازای آبستنی برای گاوهای آبستن، نرخ آبستنی در اولین تلقیح و نرخ آبستنی کلی بود.آزمون مربع کای و ‌ student"t" ‌این تفاوت‌ها را بین دو گروه مواجه و مقایسه معنی‌دار مشخص نمود(‌0005/0.)p< محاسبه 95درصد دامنه اطمینان برای احتمال خطر نسبی نیز نشان داد که در گاوان مبتلا به لنگش نرخ منفی شاخص‌های تولید مثلی به شکل معنی‌داری بیشتر از گاوان غیر لنگ می‌باشد. این مطالعه مشخص نمود که درد و تنش حاصل از لنگش در عدم بروز رفتار فحلی و درپی آن تغییرات منفی شاخص‌های تولید مثلی موثر بوده و در ضمن با تاثیر بر رفتارهای معمول دام به خصوص در اخذ غذا، باعث ایجاد مشکلات تولید مثلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ASSOCIATION BETWEEN DIGITAL DISORDERS AND REPRODUCTION INDICES IN DAIRY COWS: STUDY ON FARM LEVEL

نویسندگان [English]

  • Khosro Houshangi 1
  • Iraj Nowrouzian 2
  • Parviz Hovareshti 2
  • Mahmood Bolourchi 2
  • Parviz Tajik 2
چکیده [English]

This prospective longitudinal study deals with the associations between digital disorders and reproduction indices in dairy cattle on a farm in the vicinity of Tehran. It was carried out on 225 postparturient Holstein heifers. The evaluation of lameness due to digital disorders on postpartum period of heifers were done and after diagnosis of lameness (based on a 5 points lameness scoring system), the digital lesions and reproduction data of lame cows were recorded in a pre-established questionnaire and comparison with reproduction indices of other healthy heifers were made statistically using Chi Square and Student “t” tests and the relative risk “R.R.” for each of indices was calculated and 95% confidence interval was made. Seventy-six cows among 225 cows were diagnosed lame in the period of study (30 months). Digital dermatitis (28.9%) and Sole ulcer (21.2%) were the most prevalent lesions. All reproduction indices in this study including Projected minimum average days open, Days to first service, Projected minimum calving interval, Days in milk, Services per pregnancy for all cows, Services per pregnancy for pregnant cows, Conception rate at first service and Overall conception rate were found significantly different between lame and control groups (p<0.0005). 95% confidence interval for R.R. indicated that in lame cows the relative risk of negative rates of reproduction indices are significantly higher than non lame cows. It was concluded that pain and stress due to digital lesions play a key role in suppressing observable behavioral estrus which follows to negative changes of reproduction indices and other undesired consequences. On the other hand, pain may also suppress feeding and ruminating functions, leading to negative energy and protein balances and a low Body Condition Score (BCS) specifically in postpartum period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • digital disorders
  • Lameness
  • Reproduction indices