اثر ضد کوکسیدیوزی عصاره گرانوله شده درمنه سیبری و آرتمیزینین خالص: مقایسه تجربی در طیور گوشتی مبتلا

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی،‌ ‌دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

3 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 شرکت دارویی شیمی گستر، تهران

5 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

زمینه مطالعه: افزایش مقاومت نسبت به داروهای رایج ضد کوکسیدیوز وعوارض سوء ناشی از باقیمانده آنها، جستجوی ترکیبات جدید را ضروری ساخته است. تحقیقات اولیه، اثرات ضد کوکسیدیوزی گیاه درمنه را تا حدی نشان داده است، اما مطالعات تکمیلی در این خصوص ضروری است. هدف: گرانوله کردن عصاره درمنه سیبری و بررسی اثر ضد کوکسیدیوزی آن در مقایسه با آرتمیزینین خالص. روش کار: از گیاه درمنه توسط پترولیوم اتر عصاره گیری انجام شد و سپس، عصاره تولید شده به روش استاندارد و به صورت گرانول مرطوب فرموله گردید. 75 قطعه جوجه در 5 گروه15 تایی (هر گروه شامل 3 تکرار) در سن 21 روزگی از طریق خوراندن 250000 اووسیست آیمریا تنلا به ازای هر جوجه، به کوکسیدیوز آلوده شدند. یک گروه 15 تایی از جوجه‌ها به عنوان شاهد منقی انتخاب شدند. اثر ضد کوکسیدیوزی گیاه درمنه با تجویز mg/kg 1 آرتیمیزینین خالص در یک گروه و به میزان 1، 5/2و ‌ mg/kg5 از عصاره درمنه گرانوله شده در 3 گروه و به مدت 5 روز مورد بررسی قرار گرفت. گروه پنجم آلوده شده به عنوان کنترل و گروه شاهد منفی دارویی دریافت نکردند. از روز 6 تا 11 پس از آلودگی، مدفوع هر گروه جمع آوری شد و میزان اووسیست موجود در هر گرم مدفوع‌(OPG)‌ به عنوان شــاخـص اثر ضد کوکسیدیوزی تعیین گردید. نتایج:‌ ‌عصاره درمنه گرانوله شده در هر 3 دوز به صورت معنی‌‌داری (001/0>p)باعث کاهش دفع اووسیست در حالت غیر وابسته به دوز شد. آرتمیزینین خالص نیز به طور معنی‌‌داری باعث کاهش دفع ااووسیست شد، لیکن تفاوت معنی‌‌داری با اثرات ناشی از گرانول درمنه نداشت. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌این مطالعه نشان داد که گرانول تهیه شده از عصاره درمنه می‌تواند به عنوان یک داروی جدید ضد کوکسیدیوزی مؤثر و ایمن مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between anticoccidial effect of granulated Artemisia siberi extract and pure Artemisinin in affected broilers

نویسندگان [English]

  • hoseinali arab 1
  • Jahangir Kaboutari katadj 2
  • Sadegh Rahbari 3
  • Sedigheh Nabian 3
  • Ali Reza Soltan Mohammadi 4
  • Khodadad Pirali Kheirabadi 5
چکیده [English]

BACKGROUND: Increasing resistance against conventional anticoccidial drugs and the consequence of their residues has paid the attention toward more effective and safe compounds. Artemisia plant is a potential candidate that its anticoccidial effect has been previously discussed. OBJECTIVES: This study aimed to produce a granule from the extract of Artemisia siberi and evaluate its anticcocidial effects compared to pure Atremisinin. Methods: Artemisinin was extracted from Artemisia by petroleum ether and then formulated into a wet granule. Experimental coccidiosis was induced in chicks (n=75) by oral administration of 250000 oocysts/chick. chicks were divided into 5 groups of three replicates each (n=15) and one uninfected group (n=15). The infected chicks were treated by oral administration (1mg/kg) of pure artemisinin and granule formulation with three different doses (1, 2.5 and 5mg/kg artemisinin) as feed additive. The treatment was conducted for 5 successive days towever. The fifth infected group and uninfected group did not receive any medication. At the end of treatment, fecal samples of each group were collected for 5 days and the OPG (oocyst per gram) was determined as anticoccidial index. RESULTS: The granule formulation of Artemisia and pure artemisinin significantly (p<0.001) decreased the OPG values in treated groups (30% in treated groups Vs 8% in control). However, there wasn't significant difference between granule formulation and pure artemisinin on OPG reduction (30.39% and 30.35%, respectively). CONCLUSIONS: This study showed that the Artemisia siberi granulated extract can be considered as a new effective and safe anticoccidial drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia sieberi
  • coccidiosis
  • granulated extract