بروز آلودگی با کریپتوسپوریدیوم رایانی‌ ‌در گاوهای ایران

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

زمینـه مـطالعه: کریپتوسپوریدیوم، انگل اجباری داخل سلولی است که موجب اسهال شدید درگوساله‌ها می‌گردد. موارد متعددی از ابتلا به کـریپتـوسپـوریـدیوزیس در مناطق مختلف ایران گزارش شده است. هدف: هدف از این تحقیق مطالعه اپیدمیولوژیکی کریپتوسپوریدیوزیس در گاوداری های شهرستان سمنان بود. روش کار: در این مطالعه در مجموع از 200 راس گاو و گوساله، نمونه مدفوع جمع آوری شد تا علل اسهال از جمله کریپتوسپوریدیوزیس در گاوداری های شهرستان سمنان بررسی شود. ‌‌‌‌پس ازمطالعه نمونه ها، اووسیست کریپتوسپوریدیوم‌ ‌از مدفوع گاوها جدا گردید. ‌نتایج: اووسیست جدا شده شبیه به کریپتوسپوریدیوم پاروم‌ ‌ولی بسیار کوچک تر بود. ابعاد40 عدد از اووسیست های مشاهده شده اندازه گیری گـردید . میانگین طول و عرض به ترتیبm06/0 ±44/3 و06/0 ± 55/3 و نسبت طول به عرض آنها 03/1 بود. با توجه به ابعاد بسیار کوچک این اووسیست ها و در مقایسه با دیگر اووسیست های مطالعه شده، به نظرمی رسد که اووسیست جدا شده در این مطالعه کریپتوسپوریدیوم رایانی‌ ‌می باشد. هر چند که بایستی مطالعات تکمیلی مولکولی بر روی آن انجام شود. میزان شیوع کلی کریپتوسپوریدیوم‌ ‌در نمونه های اخذ شده 5/17% و در گوساله‌های مبتلا به اسهال، تعداد نمونه های مثبت به صورت معنی‌داری بیشتر از بقیه گاوهای تحت مطالعه بود و در مقایسه بین دام های غیر اسهالی، میزان آلودگی در گاوها بیشتر از آلودگی تلیسه ها و گوساله‌ها بود. هیچگونه ارتباط معنی‌داری میان ابتلا به انگل و نوع گاوداری، منبع تامین آب و ساختمان کف اصطبل و جنسیت گاوها وجود نداشت. اما میان متغیرهای وضعیت نظافت کف اصطبل، نحوه ضد عفونی آن و تعداد گاو با ابتلا به انگل ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کریپتوسپوریدیوم رایانی‌ ‌موجب بروز اسهال کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهر سمنان شده و مدیریت صحیح به همراه نظافت اصطبل، قابلیت کنترل بیماری را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cryptosporidium ryanae infection commence in Iranian cattle

نویسندگان [English]

  • Emad Changizi
  • Mohammad Reza Salimi Bejestani
  • Abbas Javheri Vayeghan
چکیده [English]

BACKGROUND: Cryptosporidium as an intracellular parasite causes severe diarrhea in calves. Several cases of cryptosporidiosis have been reported in different Iranian regions. OBJECTIVES: The aim of this study was to follow cryptosporidiosis occurrence in cattle husbandries of Semnan city in Iran. METHODS: Fecal samples were collected from 200 cows and calves, stained by modified Ziehl-Neelsen method and the cryptosporidium oocysts, size were determined. RESULTS: While the collected oocysts (n=40) showed a morphology similar to cryptosporidium parvum they were smaller than this parasite. In this respect, their mean length, width and length to width ratio were 3.44±0.06 µm, 3.55±0.06 µm and 1.03, respectively. By considering these characteristics and the small size of Cryptosporidium ryanae (as a key characteristic for this species) infection with this species has been suggested. However, further molecular studies would be necessary. The mean prevalence of cryptosporidiosis was 17.5%. However, in diarrheal calves, numbers of positive samples were significantly more than the other cattle. In non diarrheal cases, the infection rate was remarkably higher in cattle when compared with heifers and calves. There was not any relation between number of positive cases and type of husbandry, source of water, base of stable and sex of cattle. However, there was positive correlation between number of infected cattle and quality of basement sanitation, the way of using detergents and number of cattle in husbandry. CONCLUSIONS: It can be concluded that cryptosporidium ryanae may affect cattle of husbandries in some Iranian regions as Semnan. Hence, improvement of management and good sanitation of husbandry should be considered as control measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Cryptosporidium ryanae
  • Diarrhea
  • Iran
  • oocyst