مطالعه اثرات سطوح مختلف جو بدون پوشینه بر فلورمیکروبی روده‌های کور ‌جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
جو بدون پوشینه حاوی مقادیر بیشتری از پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در مقایسه با جو معمولی است. سطوح بالای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره طیور، اثرات ضد تغذیه‌ای دارد و فلور میکروبی مجرای گوارش نقش زیادی در بروز خصوصیات ضد تغذیه‌ای این ترکیبات ایفاء می‌نماید. لذا ‌ این تحقیق به منظور بررسی تغییرات جمعیت گونه‌های باکتریایی موجود در روده‌های کور جوجه‌های گوشتی در اثر تغذیه جیره‌های حاوی سطوح مختلف جو بدون پوشینه انجام گرفت. تعداد240 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه آربورایکرز به طور تصادفی درچهارگروه 60 قطعه‌ای و با سه تکرار (20 قطعه جوجه در هر تکرار) داخل پن‌های آزمایشی توزیع گردیدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌هایی با سطوح صفر، 10، 20 و 30 درصد جو بدون پوشینه بود. سطوح مختلف جو بدون پوشینه درجیره در دوره آغازین بر کل جمعیت باکتریایی و همچنین جمعیت گونه‌های اشریشیاکلی، لاکتوباسیل‌‌ها و کلستریدیوم‌ها‌ ‌در روده‌‌های کور معنی‌داری نبود ولی جمعیت لاکتوباسیل‌های موجود در روده‌‌های کور جوجه‌های گوشتی در سن 49 روزگی، با افزایش سطح جو بدون پوشینه درجیره افزایش یافت (05/0‌p<‌.) نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جمعیت باکتریایی موجود در روده‌های کور، با تغذیه جیره‌هایی با سطوح مختلف جو بدون پوشینه تغییر می‌نماید. این تغییر با افزایش سن بارزتر شده و در راستای کاهش جمعیت باکتری‌های مضر(کلستریدیوم‌‌ها‌ )و افزایش گونه‌های مفید (لاکتوباسیل‌ها‌ )می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: ‌فلورمیکروبی‌، جوجه‌های گوشتی، روده‌های کور، جو بدون پوشینه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY THE EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF HULL-LESS BARLEY ON CAECAL MICRO FLORA OF BROILER CHICKS

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Sharifi
  • Barin Barin
  • Akbar Yaghobfar
  • Farid Shariatmadari
چکیده [English]

Abstract:
This study was conducted to investigate the effects of diets containing different levels of hull-less barley on caecal microflora of broiler chicks. Two hundred and forty one-day old male broiler chicks (Arbor Acres strain) were used in a completely randomized design with 4 tratments, and 3 replicates were allocated to each treatment. Different levels of hull-less barley in diets had not significant effects on total bacterial count, E.coli, Clostridia and Lactobacillus population in caeca at starter period(21days old), but at 49 days of age, caecal Lactobacilus population increased significantly by increasing the levels of hull-less barley in diets(p<0.05). Based on the results of the present study, it can be stated that inclusion of hull-less barley in diets, change the caecal microflora of broiler chicks. These components reduced pathogenic bacteria (Clostridia) and increased the usefull bacteria (Lactobacillus).
Key words: Micro flora; Broiler chicks; Caeca; Hull-less barley.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • Caeca
  • Hull-less barley