مورفومتری و هیستومتری بیضه موش سوری تیمارشده با فنل خالص

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه آناتومی، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌فنل ماده شیمیایی آلی سمی است که در مواد غذایی و شیمیایی محیط اطراف ما یافت می‌شود‌. هدف: با توجه به کاربرد وسیع و اثرات مخرب فنل خالص، این مطالعه برای تعیین تاثیر آن بر ساختار مورفومتری و هیستومتری بیضه انجام شد. روش کار: 24سر موش سوری نر بالغ در یک گروه کنترل و 3 گروه تجربی، برای مدت 35 روز دوز‌های mg/kg 30، 75 و 100 فنل خالص را از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان، وزن بدن، بیضه‌ها و سپیدپرده، میزان شاخص گنادی و همچنین طول، عرض و ضخامت بیضه تعیین شد. در مطالعه هسیتومتریک، قطر لوله‌های اسپرم‌ساز و ضخامت اپیتلیوم ژرمینال اندازه‌گیری شد. نتایج:‌‌ ‌‌وزن بدن در دوز‌های mg/kg 75 و 100 ‌(به‌ترتیب g 09/4±02/2 ‌و 55/3±33/2) د‌ر مقایسه با گروه کنترل g(97/3±16/10)کاهش معنی‌داری داشت (05/0‌p<‌)‌. درحالی‌که وزن، طول، عرض و ضخامت بیضه‌‌‌ها در گرو‌ه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری نداشت، ولی شاخص گنادی در دوز‌های mg/kg 30، 75 و 100 ‌(به‌ترتیب 11/0±‌53/0‌، 07/0‌ ±‌53/0‌‌و‌‌07/0±5/0‌ )% در مقایسه با گروه کنترل (0083/0±088/0)% ‌افزایش معنی‌داری داشت (05/0‌p<‌.) وزن سپیدپرده تنها در دوز‌mg/kg 75 g(006/0±01/0)نسبت بـه گـروه کنتـرل g(002/0±002/0) افـزایـش معنـی‌داری نشان داد (05/0‌p<‌.) قطر لوله‌های اسپرم‌ساز در دوزهای mg/kg 30 و 75‌ (به‌ترتیب mm44/49 ± 18/130و mm36/53± 89/156) نـسـبـت بـه گـروه کنتـرل (‌mm41/12± 42/100)‌ و ضخـامـت اپیتلیـوم ژرمینـال (بـه‌تـرتیـب mm44/14±18/37 و mm04/5 ± 13/30) نـسـبــت بــه گـروه کـنـتـرل (‌mm42/18± 96/47) اخـتـلاف مـعـنـی‌داری داشـت (05/0‌p<‌.) نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌فنل خالص می‌تواند موجب تغییراتی در وزن بدن، میزان شاخص گنادی و ساختار هیستومتریک بیضه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometrical and histometrical study on Syrian mice testis treated with pure phenol

نویسندگان [English]

  • Zahra Tootian 1
  • Nader Goodarzi 1
  • Simin Fazelipour 2
  • Jamileh Salar Amoli 1
  • Ali Reza Bahonar 3
چکیده [English]

BACKGROUND: Phenol is a toxic organic chemical found in many foods and chemicals in our environment. OBJECTIVES: Regarding to the wide use of phenol and its harmful effects, this study was done to determine the effect of pure phenol on morphometrical and histometrical structure of testis. METHODS: 24 mature male Syrian mice divided to one control and 3 treatment groups that received pure phenol at 30, 75 and 100 mg/kg doses through gavage during 35 days. Finally, body, testis and tunica albuginea layer weight, gonadosomatic index (GSI) and length, width and thickness of the testis were measured. For histometrical assessment, the diameter of seminiferous tubules and the thickness of germinal layer were measured. RESULTS: Body weight in 75 and 100 mg/kg doses (2.02±4.09 and 2.33±3.35g, respectively) had significant decrease (p<0.05) comparing with control group (10.16±3.97g). The difference in weight, length, width and thickness of testis between treated groups and control group was not significant, but the GSI in 30, 75 and 100 mg/kg doses (0.53±0.11, 0.53±0.07, 0.5±0.07%, respectively) had significant increase (p<0.05) comparing with control group (0.088±0.0083%). Weight of tunica albuginea layer had increased significantly (p<0.05) only at dose of 75 mg/kg (0.01±0.006g) comparing with control group (0.002±0.002g). There were significant differences (p<0.05) in diameter of seminiferous tubules in control group (100.42±12.41µm) comparing with 30 mg/kg (130.18±49.14 µm) and 75 mg/kg doses (156.89±53.36µm) and thickness of germinal layer in control group (47.96±18.42 µm) comparing with 30 mg/kg (37.18±14.44 µm) and 75 mg/kg (30.13±50.04 µm) doses. CONCLUSIONS: Pure phenol can cause changes in body weight, GSI and histometrical structure of testis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • histometry
  • mice
  • Morphometry
  • Phenol
  • testis