تأثیر توازن الکترولیت‌ها و پروتئین‌های جیره غذایی‌بر عملکرد تولید و خصوصیات لاشه جوجه‌‌های‌گوشتی تحت تنش گرمائی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌تغییر سطوح پروتئین و تعادل الکترولیت جیره می‌تواند در بهبود عملکرد جوجه‌های تحت تنش گرمایی مفید واقع شود. هدف:‌ ‌این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و توازن الکترولیت در جیره‌‌جوجه‌‌های‌گوشتی تحت تنش گرمایی بر عملکرد تولید و صفات لاشه انجام شد. روش کار:‌ ‌486 قطعه جوجه گوشتی (سویه راس) به روش فاکتوریل 3‌×‌3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور 9 جیره بر اساس توصیه انجمن تحقیقات ملی NRC(‌) تهیه شد که حاوی سه سطح پروتئین (100، 90 و 80% ، و سه سطح الکترولیت ‌‌(DCAB)‌ به میزان meq/kg 200، 260 و 320‌بود. پرندگان روزانه 8 ساعت از ساعت 10 صبح تا 18 عصر تحت تنش گرمایی (‌C؛‌3±34) قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌جیره غذایی حاوی DCAB، meq/kg260 ‌‌موجب افزایش وزن بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها در دوره‌هـای آزمـایشی (آغازین، رشد و کل دوره) شد (05/0‌p<‌.) خوراک مصرفی در دوره رشد g(83/14 روزانه) تحت تاثیر سطوح مختلف توازن الکترولیت قرار گرفت (05/0‌p<‌.) سطوح مختلف پروتئین تغییر معنی‌داری در صفت افزایش وزن و خوراک مصرفی در دوره‌های آغازین، رشد و کل دوره ایجاد نکرد. اثر متقابل معنی‌داری بین سطوح مختلف توازن الکترولیت و پروتئین در میانگین افزایش وزن (5/11‌g روزانه) و خوراک مصرفی (11/21‌g روزانه) ملاحظه شد (05/0‌p<‌.) در حالیکه در کل دوره سطوح توازن الکترولیتی meq/kg 200 و 260، ‌ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با meq/kg 320 به‌ترتیب 15/0 و 2/0 کاهش داد (05/0‌p<‌)، ولی سطوح مختلف پروتئین تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نشان نداد. سطح الکترولیت بر مقدار لاشه قابل طبخ (25/3)%، سینه (63/1)% و وزن نسبی کبد (26/0)% و سنگدان (56/0)% تاثیر معنی‌دار (05/0)p<نشان داد و سایر ترکیبات لاشه (درصد ران، قلب و چربی حفره بطنی) تفاوت معنی‌داری نداشت. کاهش سطح پروتئین جیره هم بر ترکیبات لاشه به غیر از درصد لاشه تاثیر معنی‌دار نداشت. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌در تنش گرمایی، سطح الکترولیت meq/kg 260و پروتئین متوسط 90% توصیه NRC قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of electrolyte balance and dietary protein levels on production performance and carcass parameters in broiler chickens exposed to heat stress

نویسندگان [English]

  • alireza safamehr
  • Mohammad Narimani
  • Ali Nobakhat
چکیده [English]

BACKGROUND: Changing in protein level and electrolyte balance in diets can be useful in improvement of performance in broilers exposed to heat stress. OBJECTIVES: This experiment was carried out to determine the effects of different levels of protein and electrolyte balance (DCAB) on performance and carcass traits in broiler exposed to heat stress. METHODS: 486 Ross, one-day old broilers were used in a completely randomized design with a 3×3 factorial arrangement in triplicate for a treatment. For performing this, 9 diets were formulated according to NRC recommendation with 3 different protein levels (100, 90 and 80% of NRC recommendations) and electrolyte balance (200, 260 and 320meq/kg). The birds were exposed to heat stress (34±3?C) for 8 hours (10:00 to 18:00). RESULTS: Body weight gain in broilers fed containing 260meq/kg DCAB, were significantly (p<0.05) higher than those fed other levels of DCAB in other periods (starter, grower and total period). The electrolyte balance had significant effect (p<0.05) on feed intake in grower period (14.63gr/day). Dietary protein levels had no significant effect on body weight gain (BWG), feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR) in all periods. There was a significant interaction (p<0.05) between DCAB and protein levels on the BWG an FI (11.5 and 21.11gr/day). Compared to DCAB 320meq/kg, the DCAB 200 and 260meq/kg significantly decreased FCR (0.15 and 0.2, respectively), but FCR did not affect by protein levels. Dietary DCAB had significant effect (p<0.05) on carcass yield (3.25%), breast (1.63%) and relative weights of liver (0.26%) and gizzard (0.56%), but had no significant effect on thigh, heart and abdominal fat. The lower protein level did not affect on carcass traits, with the exception of carcass yield. CONCLUSIONS: 260 meq/kg DCAB and medium 90% protein level of NRC recommendation in heat stress can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • electrolyte
  • heat stress
  • performance
  • Protein