تأثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

زمینه‌مطالعه: پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم از افزودنی‌های خوراکی هستند که باعث بهبود عملکرد وپاسخ ایمنی می‌شوند.‌ ‌هدف:‌ ‌این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار انجام گـرفـت. روش‌کار:‌ ‌288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ی‌های لاین(w-36) در سن 62 تا 70 هفتگی، در یک آزمایش فاکتوریل 3‌×‌2 با سه سطح پروبیوتیک (صفر، 07/0 و 1/0 %)و دو سطح بوتیرات کلسیم (صفر و 1/0%) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 8 تکرار، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که افزودن پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم به جیره غذایی تأثیری بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، درصد تولید تخم‌مرغ، شاخص شکل، شاخص زرده، واحد هاو، وزن پوسته و وزن مخصوص تخم‌مرغ نداشت. به هر حال استفاده از پروبیوتیک وزن و توده تخم مرغ را نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری (05/p<0) افزایش داد، در حالی که بوتیرات کلسیم چنین اثری را نشان نداد. ضخامت پوسته تخم مرغ با کاربرد بوتیرات کلسیم در جیره غذایی به طور معنی‌داری (05/p<0) افزایش یافت. اثرات متقابل بین سطوح مختلف پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم، فقط بر ضریب تبدیل خوراک معنی‌دار (05/p<0) بود. میزان آنتی‌بادی تولید شده بر علیه گلبول قرمز، تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم در جیره غذایی، میزان آلبومین سرم را به طور معنی‌داری (05/p<0) افزایش داد، علاوه بر این سطوح مختلف پروبیوتیک میـزان پـروتئیـن تام سرم را افزایش(05/p<0) داد ولی بر سایر فراسنجه‌های خونی تأثیری نداشت. میزان هتروفیل و بازوفیل و همچنین نسبت هتروفیل به لمفوسیت با استفاده از پروبیوتیک در جیره غذایی به طور معنی‌داری (05/p<0) کاهش یافت. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌در نهایت، این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم در جیره غذایی مرغ‌های تخم‌گذار، موجب بهبود پاسخ ایمنی پرنده می‌شود. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of probiotic and calcium butyrate on production performance, egg quality, blood parameters and immune response in laying hens

نویسندگان [English]

  • omid afsarian 1
  • Mina Mohamadi 2
  • Shahab Ghazi 2
  • Saeed Moradi 1
چکیده [English]

BACKGROUND: The effects of probiotic and calcium butyrate (Ca-butyrate) as feed additives on performance and immune response have been shown in laying hens. OBJECTIVES: The aim of the present study was to investigate the effects of different levels of probiotic and Ca-butyrate on performance, egg quality, blood parameters and immune response in laying hens. METHODS: Two hundred and eighty eight Hy-Line W-36 hens (62 to 70 wks of age) were used in a 2×3 factorial arrangement with three levels of probiotic (0, 0.07 and 0.01 percent) and two levels of Ca-butyrate (0 and 0.1 percent) in a completely randomized design of 6 treatments and 8 replicates. RESULTS: The results showed that feed intake, feed conversion ratio, egg production, shape index, yolk index, haugh unit, egg weight and specific gravity were not affected by probiotic and Ca-butyrate. While egg weight and egg mass were significantly (p<0.05) increased using probiotic compared with the control diet, such an effect was not observed due to Ca-butyrate addition. However, shell thickness showed significant increase (p<0.05) in response to Ca-butyrate. The interaction between different levels of probiotic and Ca-butyrate was only significant for feed conversion ratio (p<0.05). Antibody titer against sheep red blood cell (SRBC) was not affected (p>0.05) by experimental treatments. The concentration of serum albumin was significantly increased (p<0.05) by adding probiotic and Ca-butyrate to feed. Furthermore, significant increase (p<0.05) in total serum protein was pronounced in response to probiotic and Ca-butyrate. However, other serum metabolites (total calcium, triglycerides and cholesterol concentrations) were not affected by treatments. The relative percentage of heterophiles and heterophiles to lymphocytes ratio were significantly decreased (p<0.05) using probiotic. CONCLUSION: Dietary probiotic and Ca-butyrate can be considered as additives to improve immune responses in laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • calcium butyrate
  • Immune system
  • Laying Hen
  • Probiotic