طراحی یک روش سریع برای تشخیص کیست هیداتیک در گوسفند

نویسندگان

گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از یک آزمون سریع و مقرون بصرفه برای تشخیص هیداتیدوز بعنوان بیماری مشترک بین انسان و حیوان می‌تواند بسیار مفید باشد. هدف: هدف از بررسی حاضر طراحی و بکارگیری نوعی روش سریع در تشخیص هداتیدوز بوده است. روش کار: ‌دو نوع آنتی‌ژن مایع خام و آنتـی‌ژن همـوژنیـزه پـروتـواسکـولکس تهیه و الگوی الکتروفورتیک آنها توسط الکتروفورز با سدیم دودسیل سولفات تعیین شد. برای تهیه سرم هیپرایمیون از خرگوش بعنوان حیوان آزمایشگاهی استفاده گردید. سرم‌های ایمن بعد از تهیه توسط الایزا‌نقطه‌ای آزمایش شدند. جهت انجام روش ‌Dipstick‌ از کاغذ نیتروسلولز بعنوان بستر استقرار آنتی‌ژن‌ها استفاده شد و لکه‌گذاری آنتی‌ژن در بخش بالایی نوارهای کاغذی انجام گرفت. از فسفات بافرسالین و سرم خرگوش بترتیب بعنوان کنترل منفی و نرمال استفاده شد. هر نوار بطور مجزا در سرم تحت آزمایش (به نسبت 100/1) بمدت هفت دقیقه قرار گرفت و بعد از شست‌وشو برای هفت دقیقه به آنتی‌بادی گونژوکه انتقال یافت. در پایان نوار برای 2 دقیقه به سوبسترای دی‌آمینوبنزیدین منتقل شد و نتیجه با رنگی شدن محل استقرار آنتی‌ژن مشخص گردید. نتایج: ‌بررسی نتایج الگوی الکتروفورتیک دو آنتی‌ژن تهیه شده از کیست هیداتیک نشان داد در آنتی‌ژن مایع خام  کیست 15 باند پروتئینی با وزن مولکولی kDa29 تا 130 و در الکتروفورز آنتی‌ژن پروتواسکولکس 9 باند با وزن مولکولی kDa25 تا 90 وجود دارد. در طراحی روش سریع برای شناسایی سرم‌های ایمن بهترین نتیجه با رقت سرمی 100/1 و از نظر آنتی‌ژن غلظت 10/1 برای آنتی‌ژن پروتواسکولکس و غلظت 20/1 برای آنتی‌ژن مایع دیده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: می‌توان از آزمون سریع ‌Dipstick‌ بعنوان یک روش ایمونولوژیک مناسب در تشخیص بیماری هیداتید استفاده کرد، با این وجود بمنظور افزایش ویژگی آزمون تحقیقات بیشتری در مورد بهره گیری از آنتی ژن‌های اختصاصثی باید انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a rapid test to diagnose the ovine hydatid cyst

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Jafari
  • Behnam Meshgi
  • Fatemeh Jalousian
Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine,University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Background: Using a rapid and cost benefote test for diagnosing of hydatidosis, a zoonotic, can be beneficial as a  diagnostic. Objectives: The aim of the present study was to design and assess the performance of a dipstick method for diagnosting of cystic echinococcosis. Methods: Hydatid cyst fluid antigens and homogenized antigens of protoscolex were prepared and its electrophoretic pattern was determined by SDS-PAGE.  Afterthen, for  providing the hyperimmune serum, rabbits were injected by hydatid cyst fluid and protoscolex antigens along with complete freund adjuant and then incomplete freund adjuant. The immune sera were evaluated by dot ELISA. Dipstick was prepared based on nitrocellulose paper as solid phase and coated with antigens which were dotted in the upper surface of the nitrocellulose strip. PBS was used as negative control and rabbit sera non-infected were used as positive control.  As a negative control the lower part of the strip was coated by PBS.  Each strip was floated in the serum (1:100 dilution) for 7min, washed for 7min and floated in the second antibody 7min. Afterthen, they were washed and incubated in chromogen/substrate diaminobenzidin for 2min to show the coloured band at the site of coated antigen. Results: Our findings revealed 15 protein fractions in fluid antigens and 9 protein band in protoscolex antigens at the range of 29-130 kDa and 25-90 kDa, respectively. Meanwhile, the protoscolex antigens at in 1:10 dilution and fluid antigens at in 1:20 dilution showed the best results to diagnose hyper immune serum of 1:10 dilution. Conclusions: This  rapid Dipstick assay test  can be considered as a suitable immunodiagnostic test for hydatid cyst disease; however further investigations should be done to improve its specificity through preparing highly purified antigens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatid cyst
  • Dipstick
  • fluid antigen
  • protoscolex antigen