مطالعه غلظت خونی پس از زایش اسید بتا هیدروکسی بوتیریک در گاوهای شیری و ارتباط آن با بیماریهای حول و حوش زایمان: مطالعه میدانی در استان قم

نویسندگان

گروه داخلی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ بالانس منفی انرژی در طی روزهای ابتدایی پس از زایمان در  گاوهای شیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل چالش برانگیز محسوب می‌شود و بیشترین بیماریهای متابولیک و تولید مثلی نیز تحت تأثیر رویدادهای همین زمان اتفاق می‌افتند. هدف: تعیین میزان رخداد هایپرکتونمیا در گاوهای شیری تازه زا در قم و ارتباط آن با بیماریهای حول و حوش زایمان. روش کار:‌ ‌207 رأس گاو شیری در طی 8 هفته ابتدایی پس از زایمان در گاوداری‌های شیری استان قم تحت بررسی قرار گرفتند، و عیار سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات ‌(BHBA)‌ در آنها طی 2 تا 4 هفته ابتدایی پس از زایمان اندازه گیری شد. تمامی گاوها مورد معاینه بالینی قرار گرفته و هر گونه بیماری در آنها طی دو ماه ابتدایی پس از زایمان ثبت می‌گردید. نتایج: بیماریهای ثبت شده پس از زایمان در این گاوها شامل موارد زیر بود: جفت ماندگی 20 رأس ( 56/9 )%، متریت 2 رأس (95/0)%، تب شیر 3 رأس (44/1)%، لنگش 1 رأس (47/0)%، کتوز بالینی 2 رأس (95/0)%، ورم پستان 3 رأس (44/1)%، لیپیدوز کبدی 1 رأس (47/0)%، و جا به جایی شیردان 2 رأس (95/0.)% تعداد زایمان، وزن گوساله‌های متولد شده و دوره باز قبلی در گاوهایی‌که غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات خون آنها بیشتر از ‌mmol/L‌ 1 بود به طور معنی‌داری در مقایسه با گاوهایی‌که عیار خونی بتاهیدروکسی بوتیرات کمتر از ‌mmol/L‌ 1 داشتند متفاوت بود (05/0 ‌p<‌.) 17/55% از گاوهای با غلظت سرمی بالاتر از ‌mmol/L‌ 1 با بیماریهای پس از زایمان درگیر بودند در مقایسه با 8/6% از گاوهای با عیار سرمی کمتر از ‌mmol/L‌ 1 و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (05/0 ‌p<‌.)  نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان می‌دهد که هایپر کتونمیا پس از زایمان در گاوهای شیری شهرستان قم وجود دارد که البته ارتباط معنی‌داری با بیماریهای حول و حوش زایمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between post parturition serum b-hydroxy butyric acid concentrations and periparturition diseases in dairy cows: a provincial study in Qom

نویسندگان [English]

  • Samad Lotfollahzadeh
  • Mohammad Reza Mohebi
Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Background: Negative energy balance (NEB) during first days of calving can cause metabolic and reproductive diseases in dairy cows. Objectives: To evaluate the prevalence of hyperketonemis and its relationship with periparturient diseases in dairy cows of the Qom province, Iran. Methods: Two hundred and seven cows were being investigated over 2- 4 weeks after parturition in dairy farms of Qom. Serum levels of b-hydroxy butyric acid (BHBA) concentrations of blood were measured to evaluate subclinical ketosis. All cows were clinically examined and any diseases which have been occurred during early two months after birth values were analyzed using Chi- square and Mann- Whitney U tests to compare mean values of serum BHBA concentrations in different groups and Pearson test for finding any relationship between groups. Results: Cows showed retained placenta (n= 20, 9.56%), metritis (n= 2, 0.95%), milk fever (n= 3, 1.44%), laminitis (n= 1, 0.47%), clinical ketosis (n= 2, 0.95%), mastitis (n= 3, 1.44%), hepatic lipidosis (n= 1, 0.47%) and left displacement of abomasums (LDA) (n= 2, 0.95%). Parturition number, live bodyweight of newborn calves and previous open days in cows with higher than 1 mmol/L BHBA concentrations, were significantly greater than those cows with BHBA concentration lower than 1 mmol/L (p<0.05). While 55.17% of the cows with higher than 1 mmol/L BHBA concentration showed different post parturition diseases, 6.8% cows with lower than 1mmol/L BHBA concentr-ations have been involved with such diseases. In this respect, two groups showed significant difference (p<0.05). Conclusions: Since periparturient diseases of dairy cows showes significant relationship with hyperketonemia, both condition should be cousidered in veterinary care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negative energy balance
  • periparturient diseases
  • BHBA
  • Dairy cow