بررسی پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه بر اساس ژن ‌ S rRNA16

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

2 آزمایشگاه مرکزی دکتر رستگار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

4 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه، انگل‌های خارجی گلبول‌های قرمز و شامل سه گونه ‌Mycoplasma haemofelis‌، ‌Candidatus mycoplasma haemominutum‌ و ‌Candidatus mycoplasma turicensis مـی‌باشند. تشخیص عفونت با این میکروارگانیسم‌ها از طریق روش‌های سیتولوژیک روی گستره خونی صورت می‌گیرد اما با توجه به میزان خطا و نتایج مثبت کاذب بالا در این روش‌ها، فناوری واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ‌(PCR)‌ روشی دقیق تر برای تشخیص عفونت‌های ناشی از این باکتری‌ها می‌باشد. هدف: بررسی پراکندگی مـایکـوپلاسمـاهـای هموتروپیک گربه و  آنالیز فیلوژنتیکی سویه‌های جدا شده در گربه‌های شهر تهران. روش کار: تعداد 60 نمونه خون گربه از درمانگاه‌های دامپزشکی شهر تهران بین سال‌های 1390 تا 1391 مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های خونی رنگ آمیزی شده بوسیله میکروسکوپ نوری از لحاظ وجود انگل هموبارتونلا مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه‌های مثبت جهت استخراج ‌DNA‌ و ‌PCR‌ استفاده شدند. به منظور تأیید سویه‌ها و بـررسـی فیلـوژنتیکـی جـدایـه‌هـا، نمـونه‌های ‌PCR‌ مثبت توالی یابی شدند. نتایج: از میان 60 نمونه خونی اخذ شده، 32 نمونه در بررسی‌های میکروسکوپی از نظر مایکوپلاسمای هموتروپیک مثبت تشخیص داده شدند. از 32 نمونه مثبت، تنها دو مورد (25/6)% با استفاده از PCR از نظر ‌M. haemofelis‌ مثبت بودند و هیچ نمونه مثبت ‌C. M. hamemominutum‌ یا ‌C. M. turicensis‌ یافت نشد. آنالیز فیلوژنتیکی سویه‌های جدا شده نشان می‌دهد که شباهت این دو سویه با سویه‌های جدا شده از کشور چین و تایلند بیشتر از سایر سویه‌ها می‌باشد. نتیجه گیری نهایی: این مطالعه اولین گزارش از بررسی فیلوژنتیکی سویه‌های جدا شده در ایران است. بر اساس شباهت بالای توالی‌های سویه‌های جدا شده در ایران، چین و تایلند در  آنالیز فیلوژنتیکی می‌توان استنباط کرد که احتمالاً باکتری‌های جدا شده دارای منشأ مشترک می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular characterization and phylogenetic analysis of feline hemotropic mycoplasmas

نویسندگان [English]

 • Seyed Milad Vahedi 1
 • Mahshid Bolourchian 1
 • Shokoufeh Abolghasempour 1
 • Ramin Mazaheri Nezhad fard 2
 • Hesamedin Akbarein 3
 • Taghi Zahraei Salehi 4
 • Seidjavid Aledavood 1
1 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Rastegar Central Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
4 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Feline hemotropic mycoplasmas are parasites of erythrocytes and include three species, Mycoplasma haemofelis, Candidatus mycoplasma haemominutum and Candidatus mycoplasma turicensis. Diagnosis of the infection with these microorganisms can be carried out using conventional assays such as blood cytology. However, these assays have a low accuracy and a high rate of false-positive results due to the poor techniques and procedures and high occurrence of artifacts. Therefore, molecular techniques such as polymerase chain reaction (PCR) are better methods for the diagnosis of infections by these bacteria. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to evaluate Feline hemotropic mycoplasma prevalence and phylogenetic analysis in Tehran. METHODS: Sixty cat blood samples were collected from veterinary clinics in Tehran from 2011 to 2012. Giemsa stained blood smears have been examined by the light microscopes and the positive samples were used for DNA extraction and PCR. Positive PCR samples were sequenced for the differentiation of bacterial species and phylogenetic analysis. RESULTS: Thirty-two samples were positive in direct examination from which two samples were identified as M. haemofelis by the PCR. No positive samples of C. M. haemominutum or C. M. turicensis were found in PCR. Phylogenetic analysis of the isolates showed that these isolates were more similar to the isolates from China and Thailand compared to those from other countries. CONCLUSIONS: This study is the first report of phylogenetic analysis of hemotropic mycoplasmas in Iran. Based on the high sequence similarity between Iran, China and Thailand isolates, it can be concluded that these bacteria possibly had the same origin.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood
 • Cat
 • feline
 • hemotropic mycoplasmas
 • polymerase chain reaction