سطح تمایز و عملکرد سیستم عصبی روده‌ای در جنین مرغ

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان،‌سمنان–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بروز ناهنجاری‌های تکاملی سیستم عصبی روده‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماریهای مادرزادی دستگاه گوارش ‌شود. هدف: هـدف از مـطالعه حاضر، ارزیابی نحوه تمایزیافتگی ساختاری و فعالیت سیستم عصبی روده‌ای جنین مرغ بوده است. روش کار: تعداد ‌10 عدد از جنین‌های 19 روزه مرغ با جدا کردن سر قربانی گردیدند و پس از باز کردن محوطه بطنی، قطعاتی از ژژونوم و کولون آنها جمع آوری شدند. حلقه‌های مجزایی از این  قطعات روده‌ها تهیه و فعالیت حرکتی آنها در سیستم عضو مجزا مورد بررسی قرار گرفت. این فعالیت‌ها در وضعیت پایه و بدنبال تحریک گیرنده‌های کولینرژیک و آدرنرژیک با آگونیست‌های مربوطه و همچنین تحریک سیستم غیرآدرنرژیک– غیرکولینرژیک توسط تحریک میدان الکتریکی ثبت گردیدند. وضعیت ساختاری قطعات اخذ شده از روده نیز با استفاده از نشانگر ‌Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)‌ به روش ایمونوهیستوشیمی ارزیابی شد. نتایج:‌ ‌انقباضات ریتمیک خودبخودی هم در ژژونوم و هم در کولون مجزای جنین نوزده روزه مرغ وجود داشت.‌ ‌تحریکات  کولینرژیک به طور معنی‌داری سبب افزایش دامنه انقباضات ژژونوم (01/0<‌p‌ ) و کولون (001/0<‌p‌ ) نسبت به حالت پایه شد. اما تحریکات آدرنرژیک به شکل معنی‌داری دامنه انقباضات را در ژژونوم (05/0<‌p‌ ) و کولون (001/0<‌p‌ )‌ کاهش داد. تحریک میدان الکتریکی، موجب کاهش کشش روده مجزای منقبض‌شده با کلرید پتاسیم در ژژونوم (001/0<‌p‌ ) و کولون (001/0<‌p‌ ) گردید. نتایج مطالعه  ایمونوهیستوشیمی حاکی از مثبت بودن واکنش‌پذیری ایمنی گانگلیون‌های عصبی روده‌ای با ‌GFAP‌ بوده است.‌ ‌نتیجه‌گیری نهایی: به نظر می‌رسد سیستم عصبی روده‌ای قبل از تولد به تمایزیافتگی ساختاری می‌رسد و می‌تواند سبب تنظیم الگوهای حرکتی روده‌ها شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of differentiation and function of the enteric nervous system in the chicken embryo

نویسندگان [English]

  • Samad Mohammadnejad 1
  • Hoseinali Arab 1
  • Saiedeh Naeimi 2
1 Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan-Iran
چکیده [English]

Background: Any developmental disorder in enteric nervous system (ENS) may lead to congenital motility diseases of the gastrointestinal tract. Objectives: The present study aimed to examine the structural differentiation and functional activity of the ENS in the Chick embryo. Methods: Ten Chick embryos were sacrificed at embryonic day 19 and then, their jejunum and colon specimens were collected. The isolated rings of the intestine were prepared and their motor activity was tested in an organ bath system. The contraction of the tissues was recorded in basic condition and following the stimulation by cholinergic and adrenergic agonists as well as the stimulation of the non-adrenergic-non-cholinergic system by electrical field stimulation (EFS). The structure of the intestinal specimen was assessed immuno-¹histochemically (IHC) using glial fibrillary acidic protein (GFAP) biomarker. Results: Spontaneous rhythmic contractions were seen in both jejunum and colon specimens. Cholinergic stimulations significantly increased the amplitude of contractions in jejunum (p<0.01) and colon (p<0.001) tissues. However, adrenergic stimulation decreased significantly the amplitude of contractions in isolated tissues prepared from the jejunum (p<0.05) and colon (p<0.001). The EFS-induced decreases significantly the tension of isolated tissues pre-contracted with potassium chloride in both jejunum (p<0.001) and colon (p<0.001). The results of IHC were showed a positive immunoreactivity of enteric nervous ganglia with GFAP biomarker. Conclusions: It seems that the ENS in chick intestine is fully differentiated before birth and it can control the intestinal motility patterns in birds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • chick embryo
  • enteric nervous system
  • Immunohistochemistry
  • spontaneous rhythmic contractions