تغییرات مورفومتری، هیستومورفومتری وهیستوشیمی طحال در پاسخ به مصرف متیل فنیدیت در مدل حیوانی

نویسندگان

1 گروه آناتومی، واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران– ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران – ایران

3 گروه پاتولوژی، واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران–ا یران

4 فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران – ایران

چکیده

زمینه مطالعه: طحال عضوی است که نقش اصلی را در ایمنی بدن ایفا می‌کند و می‌تواند بعضی از دارو ها بر آن تأثیر گذار باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر مزمن متیل فنیدیت بر  تغییرات مورفومتری، هیستومورفومتری و هیستوشیمی طحال که  می‌باشد. روش کار: در این تحقیق 18  سر موش سوری نر بالغ به یک گروه کنترل و دو گروه تجربی تقسیم شدند. گروه‌های تجربی، متیل فنیدیت را به میزان mg/kg‌2 و 10 وزن بدن، روزانه به صورت گاواژ به مدت 40 روز دریافت نمودند.پس از طی مدت تیمار، تعداد پلاسماسل‌ها و تغییرات مورفومتری و هیستومورفومتری طحـال و  وزن حیـوانات  مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که اختلاف آماری  معنی‌داری بین گروه کنترل و تجربی در مطالعه تعداد پلاسماسل‌ها و ساختار مورفومتری و هیستومورفومتری طحال و همچنین وزن بدن وجود دارد(05/0.)p< نتیجه‌‌‌گیری‌نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر اثر زیان آور متیل فنیدیت بر طحال که در سیستم ایمنی بدن نقش دارد می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alterations to morphometry, histomorphometry and histochemistry of spleen following chronic methylphenidate intake in animal model

نویسندگان [English]

  • Simin Fazelipour 1
  • Zahra Tootian 2
  • Minoo Saatian 3
  • Mohammad Reza Shahrasbi 1
  • Seyed Babak Kiaei 4
1 Department of Anatomy, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Pathology, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
4 Graduated from the Faculty of Medical Sciences, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Spleen is an organ that plays a major role in body's immune system and can affect some medicines on it. OBJECTVES: The purpose of this study is to examine the chronic effect of Methylphenidate on plasma cells and the morphometric and histo-morphometric changes in spleen. METHODS: In this study, a total of 18 adult male mice were divided into one control and two experimental groups. The experimental groups received Methylphenidate 2 and 10 mg/kg body weight, daily by gavage for 40 days. After the treatment, the number of plasma cells, morphometric and histomorphometric changes in spleen and also the weights of mice were studied. RESULTS: The results showed that there is a significant statistical difference between the control and experimental groups in the number of plasma cells, morphometric and histomorphometric structures of spleen and also in the body weight (p<0.05). CONCLUSIONS: The results of this study indicate the harmful effect of Methylphenidate on spleen - an organ that has a major role in body's immune system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • methylphenidate
  • spleen
  • Morphometry
  • histomorphometry
  • mice