مطالعه فراوانی و تنوع گونه‌ای ایمریا‌ ‌در مرغداری‌های گوشتی شهرستان همدان

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: عفونت های کوکسیدیایی طیور یکی از مهمترین آلودگی‌های طیور پرورشی در دنیا است و موجب بروز تلفات و خسارات اقتصادی قابل توجه در صنعت پرورش طیور می گردد. هدف:‌ ‌در این مطالعه فراوانی و تنوع گونه‌ای ایمریا‌ ‌در بستر مرغداری های طیور گوشتی اطراف شهرستان همدان مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار:16 مزرعه پرورش طیور گوشتی در دوره‌های مختلف پرورشی در حومه شهرستان همدان در سال 1391 انتخاب شدند. اطلاعات مدیریت پرورشی و بهداشتی مزارع تحت مطالعه نیز ثبت گردید. در طول دوره پرورشی، نمونه برداری از بستر دو بار در هفته از دو مزرعه انجام شد. شدت آلودگی بستر به اووسیست‌های کوکسیدیای ایمریا‌ ‌براساس تعیین شاخص تعداد اووسیست در گرم بستر ‌(OPG)‌ و با استفاده از روش کلیتون–لین و مک ماستر انجام شد. تنوع گونه های ایمریای موجود در بستر نیز به تفکیک هر مرغداری و با استفاده از محلول 2% بیکرومات پتاسیم تعیین گردید. نتایج: ‌از مرغداری های تحت مطالعه، بستر 12 مرغداری (75)% آلوده به اووسیست ایمریایی بودند. شدت آلودگی در هـفته سوم و چهارم پرورش در مرغداری های تحت مطالعه به میزان معنی داری بین 2‌10×‌2/2 و 105‌×‌45/1 متفاوت بود. بر اساس یافته های آزمایشگاهی، چهار گونه ایمریا‌ ‌از بستر مرغداری های تحت مطالعه شناسایی شدند. گونه ها به ترتیب شامل  ایمریا تنلا در 11 مرغداری (69)%، ایمریا ماکسیما‌ ‌در10 مرغداری (5/62)%، ایمریا اسرولینا در 8 مرغداری (50)% و ایمریا نکاتریکس‌ ‌در7 مرغداری (44)% بودند. نتیجه‌گیری‌نهایی: شیوع و تنوع گونه های ایمریا‌ ‌در بستر مرغداری های صنعتی طیور گوشتی اطراف شهرستان همدان نشانگرلزوم توجه به ارتقا اصول بهداشتی و مدیریت پرورشی در مرغداری های منطقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on frequency and diversity of Eimeria species in broiler farms of Hamedan suburb, Iran

نویسندگان [English]

  • Massud Mehrabi 1
  • Mohammad Yakhchali 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
2 Department of Pathobiology, Parasitology Division, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Coccidian infection in poultry is the most common infection in the world and is the cause of mortality and great economic losses in poultry production. OBJECTIVES: This study was aimed to determine the frequency and Eimeria species diversity in broiler farms of Hamadan suburb, Iran. METHODS: A total of 16 broiler farms were randomly selected with different production age in 2012. The information about poultry production and hygienic management of the farms was recorded. During the course of the study, litter sampling was carried out two times per week for each two farms with the same production status. The litter samples were subjected to flotation technique for collecting Eimeria oocysts. The intensity of infection was determined on the basis of oocyst per gram of litter (OPG) using Clayton-Lane and McMater methods. Eimeria species diversity and frequency was also determined by using oocyst sporulation in 2.5% potassium dichromate and micrometry. RESULTS: A total of 12 (75%) broiler-chicken litters were positive for Eimeria oocysts. The intensity was significantly variable in the farms ranged from 2.2×102 and 1.45×105. According to Laboratory identification, four Eimeria species were detected in litter of all infected farms. The species frequency was E. tenella in 11 farms (69%), E. maxima in 10 farms (62.5%), E. acervulina in 8 farms (50%), and E. necatrix in 7 farms (44%). CONCLUSIONS: The frequency and Eimeria species diversity in litter of industrial broiler-chicken of Hamadan suburb indicated a need to improve the hygiene and management principals of the farms in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler-chicken
  • Eimeria
  • litter