روند تغییرات سالانه هورمون‌های استروئیدی جنسی مولدین ماده بنی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز– ایران

2 گروه میکروب شناسی،‌موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی اهواز، اهواز– ایران ‌ ‌

3 گروه میکروب شناسی،‌موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی اهواز، اهواز– ایران

4 بخش بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز– ایران

چکیده

زمینه‌ ‌مطالعه: ماهی بنی با نام علمی ‌Barbus sharpeyi‌ یکی از مهمترین گونه‌های ماهیان با ارزش اقتصادی در آب‌های خوزستان بوده و ارزش غذایی آن حائز اهمیت است. هدف: با توجه به مشکلات تکثیر مصنوعی این ماهی و عدم پاسخ‌دهی یکسان به القاءکنندهای تکثیر در وزن‌های مختلـف،  آگـاهـی از بیولوژی تکثیر ماهی بنی و تعیین مقادیر فصلی هورمون‌های استروئیدی جنسی در مولدین ماده ماهی بنی ضروری است.  روش‌کار: در این مطالعه 40 قطعه مولد ماده بنی در طول 4 فصل سال1390 (10 قطعه در هر فصل) در مرکز ماهیان بومی خوزستان مورد بررسی قرار گـرفت. از مولدین صید شده ابتدا خون‌گیری و به دنبال آن از خون بدست آمده سرم تهیه، سپس به روش الایزا، هورمون‌های استروئیدی (17بتا استرادیول‌2E‌، پروژسترون‌P‌ و تستوسترون (T)  اندازه‌گیری گردید. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پیک تمامی هورمون‌ها در فصل زمستان است. به‌طوری‌که میزان ‌T‌، ‌P‌، ‌2E‌، در فصل زمستان به ترتیب ng/mL738/‌±‌16/20، 788/0/‌±‌ pg/mL70/3 و 56/93/‌±‌8/2025   است. نتیجه گیری نهایی: بر طبق نتایج این پژوهش مشخص گردید که با توجه به محل انجام این تحقیق( استان خوزستان) همزمان با رشد تخمدان میزان هورمون‌های استروئیدی در فصل زمستان افزایش می‌یابد و زمان تکثیر مصنوعی ماهی بنی می‌تواند از اوایل اسفند آغاز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annual variation of sex steroid hormones in female Barbus sharpeyi

نویسندگان [English]

  • Takavar Mohammadiyan 1
  • Seyed Nader Alboshokeh 2
  • Ali Mohammadiyan 3
  • Mehrzad Mesbah 1
  • Asma Mohammadi 4
  • Tahere Shirali 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicin, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
2 Research Center for Razi Research Vaccine and Serum Institute, Ahvaz-Iran
3 Research Center for Razi Research Vaccine and Serum Institute, Ahvaz-Iran
4 Department of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicin, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Barbus sharpeyi (Cyprinidae), locally known as benny is one of the most economically and nutritionally valuable fish species of Khuzestan Rivers. OBJECTIVES: Due to the problems of artificial breeding of benny and different responses to induced spawning in different weight, acquiring knowledge of benny reproductive biology and determining the seasonal sex steroid hormones seem necessary. METHODS: In this study, season samples of Barbus sharpeyi were examined during 4 seasons of 1390 (10 samples each season) in Center for Native Fishes in Khuzestan of Iran. A serum was separated from the blood samples and used for measurement of steroid hormones (T, p, E2) by ELISA method. RESULTS: The results indicated that highest level of steroid hormones was in winter as the levels of T, P, E2 were 20.16±0.738, 3.70±0.788 (ng/mL) and 2025.8±93.56 (pg/mL) respectively. CONCLUSIONS: According to the results of this research, it seems that the period of spawning in benny fish is in middle winter synchronize with ovarian development and the aquaculture procedure of this species could be performed in the above mentioned periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus sharpeyi
  • gonad of development
  • sex steroid hormone