تأثیر یون‌های منیزیم و کلسیم در محلول نمکی بیلارد بر تحرک اسپرم ‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌)1792 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران–ایران

2 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، تنکابن–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: محلول‌های فعال‌کننده نمکی مختلفی برای القای تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌(Oncorhynchus mykiss)‌ در شرایط مصنوعی استفاده می‌شوند که البته کارایی آنها با ابهاماتی نیز همراه است. هدف: پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر تیمارهای حاوی غلظت‌های مختلف کلسیم، منیزیم و تغییر ‌pH‌ در محلول نمکی بیلارد بر میزان تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان پرداخت. روش کار: 10 قطعه مولد نر قزل‌آلای رنگین‌کمان انتخاب و برای دو هفته با شرایط کارگاهی سازگار شدند. محلول‌های فعال‌کننده نیز با افزودن ‌mmol/L‌ 1، 2 و 3 کلسیم و منیزیم به محلول بیلارد تهیه گردیدند. سه تیمار دیگر نیز تنها با تغییر میزان ‌pH‌ محلول بیلارد از 9 برابر 8، 5/8 و 5/9 توسط سود سوزآور آماده شد. مولدین سپس به سالن تکثیر انتقال یافته و پس از بی‌هوشی از آنها اسپرم‌گیری به عمل آمد. نمونه‌های اسپرم در ادامه با یکدیگر مخلوط گردیدند تا اثر کیفیت متفاوت اسپرم‌ها ناشی از اختلافات ژنتیکی بین مولدین حذف گردد. سپس مدت زمان تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان در هر یک از تیمارهای آزمایشی با سه تکرار تعیین و با محلول بیلارد (تیمار شاهد) مقایسه شد. نتایج: تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان در تمام تیمارهای آزمایشی به شکل معنی‌داری بیش از تیمار شاهد بود ‌(01/0.)p< بیشترین زمان تحرک اسپرم با ‌s‌ 7/6±0/105 در تیمار حاوی ‌mmol/L‌ 1 کلسیم به دست آمد، در حالی که کمترین میزان تحرک با ‌s‌ 50/4±33/31 در تیمار شاهد (محلول بیلارد با ‌pH‌ برابر 9) ثبت گردید. تیمارهای حاوی کلسیم بیش از سایر تیمارهای مطالعاتی بر تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان تأثیرگذار بودند، هرچند که تفاوت معنی‌داری در تحرک اسپرم بین تیمار ‌mmol/L‌ 3 کلسیم و ‌mmol/L‌ 3 منیزیم دیده نشد ‌(01/0.)p< همچنین یک روند نزولی در زمان تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان با افزایش ‌pH‌ در تیمارها مشاهده شد، به طوری که بالاترین زمان تحرک اسپرم در تیمار ‌pH‌ برابر 8 و کمترین مدت زمان تحرک اسپرم نیز در تیمار ‌pH‌ برابر 5/9 به دست آمد. نتیجه‌گیری نهایی: یافته‌های این پژوهش نشان داد که اصلاح محلول‌های فعال‌سازی اسپرم با کمک هر یک از یون‌‌های دو ظرفیتی کلسیم و منیزیم و تنظیم میزان اسیدیته می‌تواند به بهبود کارایی تکثیر در کارگاه‌های تکثیر قزل‌آلای رنگین‌کمان منجر شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of calcium and magnesium ions in the billard salt solution on sperm motility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, walbaum 1792)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Talebi Darabi 1
  • Houman Rajabi Islami 1
  • Abolghasem Kamali 1
  • Behrooz Bahramian 2
1 Department of Fisheries, College of Agricultural and Natural Resources, Tehran Science and Research Branch, Tehran-Iran
2 Coldwater Fishes Research Center, Tonekabon-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: There are different activating salt solutions for sperm induction of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under artificial spawning condition, although some uncertainties are associated with the performance. OBJECTIVES: This study was conducted to consider the effects of different concentration of calcium and magnesium ions and change of pH in the Billard salt solution on sperm motility of rainbow trout. METHODS: Four-year old broodstocks (n=10) of rainbow trout were randomly selected and adapted to the same experimental condition for two weeks. Experimental solutions were also prepared in triplicate by separately adding 1, 2, and 3 mmol calcium and magnesium to the Billard solution. Another three solutions were also prepared with pH adjustment from 9.0 in the Billard solution to 8.0, 8.5, and 9.5. The broodstocks were then transported to the hatchery and artificially spawned. The collected sperm from all broodstocks were mixed for eliminating the effect of genetically differences between the fishes. Finally, the rainbow trout sperm mobility in the experimental treatments was determined in triplicate and compared by the Billard solution as the control treatment. RESULTS: Sperm mobility of rainbow trout in all treatments was significantly more than the control (p<0.01). The maximum mobility with 105.0±6.7 s was obtained in the 1 mmol calcium treatment, while the lowest level was found in the Billard treatment (31.33±4.50 s). Between the experimental treatments, calcium had the most effect on the sperm mobility of rainbow trout, although no significant differences was observed on the sperm mobility between 3 mmol calcium and 3 mmol magnesium treatments (p<0.01). A downward trend in sperm mobility was found by increasing the pH of activating solutions with the highest and lowest sperm mobility in the pH of 8 and 9.5 treatments, respectively. CONCLUSIONS: The findings of the present study demonstrated that modification of activating salt solutions using each doubly charged ions of calcium and magnesium and the pH adjustment could improve the reproduction efficiency and hatching rate in the hatcheries of rainbow trout.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • doubly charged cations
  • spermatocrit
  • Sperm motility
  • Oncorhynchus mykiss