تأثیر کم‌کاری تیروئید بر روند تکثیر سلول‌های سوماتیک وجنسی بیضه گوسفند لری

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 گروه دامی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: نقش هورمون‌های تیروئیدی در رشد و تکامل طبیعی جنین از سال‌ها قبل شناخته شده است،این هورمون‌ها همچنین در تکامل اندام‌های تناسلی و فعالیت آنها موثرند. هدف: هدف از این تحقیق مطالعه اثر کم‌کاری تیروئید بر روی تکثیر سلول‌های بیضه گوسفندان لری‌-‌‌بختیاری بود. روش کار: تعداد 18 راس بره لری‌بختیاری با میانگین سنی (1‌±‌5 ماه) طی دو ماه دوره آزمایش در قفس‌های انفرادی پرواربندی شدند. دام‌ها بطور تصادفی به 3 گروه (6‌)n= تقسیم شدند و به ترتیب، به گروه کنترل بدون تزریق و گروه‌های تیمار 1 و 2 به ترتیب با ‌ mg‌10 و 20   از ماده گواترزای پروپیل تیواوراسیل ‌(PTU)‌ به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، علاوه بر جیره پایه بصورت روزانه تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش،  بره‌ها کشتار شده، سپس وزن بیضه‌ها ثبت شد  و نمونه‌های بیضه برای آنالیز بافت‌شناسی در فرمالین 10% قرار داده شد. جهت تعیین روند هورمون‌های تیروئیدی به صورت هفته‌ای خونگیری انجام شد. نتایج: طبق نتایج بدست آمده تعداد سلول‌های سوماتیک و جنسی در تیمار ‌ mg‌ 10  و  ‌mg‌ 20  نسبت به کنترل افزایش یافته بود(05/0‌p<‌.) همچنین تفاوت وزن بیضه بین تیمار ‌ mg‌ 20  و کنترل معنی‌دار بود (05/0‌p<‌.) اما بین تیمار ‌ mg‌ 10  و دو تیمار دیگر تفاوت معنی‌دارنبود (05/0‌p>‌.) نتیجه‌گیری نهایی:  در کل نتایج نشان داد که کم‌کاری تیروئید در بره‌های نر لری‌–بختیاری احتمالاً باعث به تأخیر انداختن بلوغ، افزایش دوره تکثیر سلول‌های بیضه و وزن بیضه می‌شود هر چند که تحقیقات بیشتری مورد نیاز می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hypothyroidism on the proliferation of somatic and genital cells in Lori sheep

نویسندگان [English]

  • Masood Adibmoradi 1
  • Yousef Baghchghi 2
  • Alireza Yusafi 2
  • Leila Eini 1
  • Ahmad Zare Shahne 2
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Tehran, Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The role of thyroid hormones has been recognized in normal embryo development many years ago. These hormones also affected the development of reproductive organs and their activity. Objectives: This study was conducted to investigate the effect of inducing hypothyroidism by propyl-2-thiouracyl (PTU) on lambs testicular histomorpho-logy and plasma testosterone concentration. Methods: Eighteen Lori-Bakhtari male lambs were divided to 3 groups (n=6) and each received one of the treatments as Control (C: 0 mg PTU/kg BW), Low (L: 10 mg PTU/kg BW) and High (H: 20 mg PTU/kg BW) by gavages, during a 60d experimental period. At the end of the trial, lambs were slaughtered and testes were removed to evaluate their histomorphological characteristics. Results: Mean concentration of T4 and T3 decreased significantly in L and H groups compared with C group (p<0.05). Hyphothyroidism increased testis weight, number of sertoli and lydig cells, diameter of Seminiferous tubules, diameter of seminiferous lumen, total spermatogonia, number of primary spermatocyte, and total spermatids (p<0.05). However, PTU had no significant effect on plasma concentration of testosterone (p>0.05). In the present study, PTU increased testicular weight and the number of cells involved in sperm and testosterone production. Conclusions: Sheep breeders may consider hypothyroidism as a potential approach to increase sperm production capacity in rams before puberty. However, further investigation should be carried out on the quality and quantity of rams' sperm.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypothyroidism
  • Lori bakhtiari lambs
  • Leydig cell
  • Sertoli Cell
  • testis histology