مطالعه بالینی اثر جوانه زدایی اسانس گل میخک متعاقب تزریق در جوانه شاخی گوساله

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان–ایران

2 دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: شاخ زدایی در گاو به منظور کاهش صدمات و افزایش امنیت در محیط مزرعه انجام می‌گیرد. علاوه بر استفاده از روش‌های اصلاح نژادی با توجه به سن دام روش‌های مختلف شیمیایی و فیزیکی برای شاخ زدایی وجود دارد. هرکدام از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی می‌باشند. هدف:‌ ‌در مطالعه حاضر امکان استفاده از اسانس گل درخت میخک جهت شاخ زدایی در گوساله‌های تازه متولد شده مورد بررسی قرار گرفته است.‌ ‌روش کار: 12 رأCس گوساله 5 روزه سالم از دو جنس نر و ماده به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول ‌(T)‌ میزان mL5/0 اسانس گل درخت میخک، در گروه دوم (کنترل یا C‌ ) میزان mL‌5/0 دی متیل سولفوکساید (حلال اسانس)، و در گروه سوم ‌(N)‌ میزان mL5/0 نرمال سالین در زیر جوانه شاخی سمت چپ گوساله‌ها تزریق شد. جوانه شاخی سمت راست در تمام گروه‌ها برای تأیید شاخ دار بودن گوساله‌ها به عنوان گروه کنترل منفی ‌(B)‌ در نظر گرفته شد. در طول مطالعه پارامترهای حیاتی (درجه حرارت بدن، تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب) و میزان رشد شاخ در فواصل زمانی مشخص در گوساله‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج:‌ ‌در این مطالعه، تزریق اسانس گل درخت میخک باعث توقف رشد شاخ شد، ولی رشد شاخ در گروه‌های ‌C‌ و ‌N‌ تفاوت معنی‌داری را با گروه ‌B‌ نشان نداد. همچنین تزریق هیچ یک از مواد فوق اثر نامطلوبی بر پارامترهای حیاتی گوساله‌ها نداشت. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌بر پایه نتایج  حاصل از این مطالعه، تزریق اسانس گل درخت میخک در جوانه شاخی می‌تواند یک روش مؤثر جهت توقف رشد شاخ در گوساله‌های تازه متولد شده بدون هیچگونه عوارض نامطلوب در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of calves disbudding following injection of clove oil under horn bud

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Molaei 1
  • Omid Azari 1
  • Salar Esmaeilzadeh 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The purpose of dehorning in cattles is to decrease injuries and increase security in farms. Besides breeding managements, different chemical and physical methods are used for dehorning of livestock, depending on their age, each of which has advantages and disadvantages. OBJECTIVES: This study was performed to evaluate the effects of clove oil on disbudding new born calves following injection under horn bud. METHODS: 12 five-day-old healthy calves from both sexes were divided randomly into 3 equal groups. In group 1 (T) 0.5 mL of clove oil, in group 2 (Control / C) 0.5 mL of dimethylsulfoxide (DMSO) and in group 3 (N) 0.5 mL of normal saline was injected under left horn bud. Right horn bud in all calves was considered as control group 4 (B) to ensure that all calves are horned. During the study, the rate of horn growth and clinical parameters (Temperature/Pulse/ Respiratory rate) in calves was evaluated in determined time intervals between groups. RESULTS: In the current study, injection of the clove oil stopped horn growth but there were no significant differences in horn growth rate between groups C, N, and B. Injection of clove oil, DMSO and normal saline had no significant effects on clinical parameters, significantly. CONCLUSIONS: According to the results of this study, injection of clove oil under horn bud can be an effective method to stop horn growth without any undesirable effects on clinical parameters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • clove oil
  • disbudding