بهترین شرایط شوک حرارتی برای القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان–ایران ‌ ‌

2 دانش آموخته، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان–ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و مرکز مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا، ارومیه– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌تولید ماهیان تتراپلویید قزل‌آلای‌رنگین‌کمان به منظور استفاده از آنها در ایجاد گله‌های تریپلویید عقیم به روش غیرالقایی جهت معرفی به سامانه‌های پرورشی حایز اهمیت است. هدف: تعیین شوک حرارتی بهینه برای القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای‌رنگین‌کمان با تأکید بر اندازه تخمک بود. روش کار: به این منظور، سه شوک‌های گرمایی C°28، 30 و 32، به مدت 1، 5 و 10 دقیقه و در زمان‌های 45، 55، 65، 75 و 85 ساعت — درجه پس از لقاح بر دو گروه با اندازه تخمکی متفاوت mm(12/0 ± 2/4 و 20/0 ± 5/5 ) در دمای انکوباسیون  ‌C°‌11 اعمال گردید. درصد القای تتراپلوییدی در لاروهای دارای شنای فعال با استفاده از سنجش ابعاد گلبولی و نیز تعداد مناطق سازمان دهنده هستکی تعیین شد. با توجه به درصد بازماندگی تا مرحله شنای فعال، بازده تتراپلوییدی تعیین شد. نتایج:‌ ‌درصد القای تتراپلوییدی در گروه تخمکی بالای mm‌5 در محدوده‌ 18 تا 69% و در گروه تخمکی زیر mm5 در گستره‌ 18 الی 76% بود. بالاترین بازده تتراپلوییدی در گروه تخمکی بیش از mm5 (13)% با شوک حرارتی ‌C‌°28، به مدت 10 دقیقه و 65 ساعت — درجه پس از لقاح و در گروه تخمکی زیر mm5 با شوک‌ حرارتی  ‌C‌°28، به مدت 5 دقیقه و 75 ساعت — درجه پس از لقاح (7)% حاصل شد. نتیجه‌گیری نهایی: اگرچه القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای رنگین‌کمان  پیش از این انجام شده است اما نتایج این تحقیق برای اولین بار نشان داد که بازده تتراپلوییدی علاوه بر موارد مرتبط با شوک، متأثر از قطر تخمک مولدین است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal heat shock condition for tetraploidy induction in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Salar Dorafshan 1
  • Amir Vafaei Saadi 2
  • Ali Nekoeifard 3
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan-Iran
2 Graduated from the Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan-Iran
3 Shahid Motahhari Genetic and Breeding Center of Coldwater Fishes of Yasouj and Artemia Reference Center in the Middle and West of Asia, Urmiyeh, Urmiyeh-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Tetraploid rainbow trout has a key role in producing infertile triploid fish by indirect method and introducing them in cultivation system. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to determine the optimal heat shock for tetraploidy induction in rainbow trout with emphasis on egg size. METHODS: The efficiency of different shock temperatures: 28, 30 and 32 °C, durations: 1, 5 and 10 min and starting time: 45, 55, 65, 75 and 85 degree-hour post fertilization (dhPF) on two different egg size diameters (4.2 ± 0.12 and 5.5 ± 0.20 mm) for tetraploidy induction in rainbow trout were analyzed. Tetraploidy rates were determined using red blood cell sizes as well as number of nucleolar organizing regions (NORs) at swim up stage. RESULTS: Tetraploidy rates were in the range of 18-69 and 18-76 % for the groups of eggs over and less than 5 mm in diameter respectively. The statistical analysis showed that the highest tetraploidy efficiency (13%) for the larger egg size achieved by treating eggs at 28°C, for 10 min starting at 65dhPF. While for the smaller egg size, the highest efficacy (7%) was observed in group treated at 28°C, for 5 min starting at 75 dhPF. CONCLUSIONS: Although tetraploidy induction has been done previously in rainbow trout, for the first time, the results of this study showd that tetraploidy efficacy was affected by egg size as well as other shock related parameters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • chromosome change
  • egg size
  • Rainbow trout