تغییر پارامترهای لیپیدی سرم خون و کبد گاومیش در پاسخ به محرومیت غذایی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز– ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز– ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌بالانس منفی انرژی درگاو بدلیل محرومیت غذایی، بیماریهای زایمانی، دوره گذر و..، سبب آزاد سازی شدید اسیدهای چرب آزاد از ذخایر بافت چربی و ورود آنها به خون می‌شود.‌در حالات فوق ،‌انتظار کاهش گلوکز، افزایش اسیدهای چرب آزاد و کتون‌بادیها و اختلال در وضعیت لیپید و لیپوپروتئین خون وجود دارد.اینکه آیا گاومیش هم همانند گاو از الگوی فوق پیروی میکند بخوبی معلوم نیست. هدف:‌ ‌مطالعه حاضر با هدف آگاهی از تأثیر محرومیت غذایی بر پارامترهای لیپیدی کبد و سرم در این حیوان تدوین گردید. روش‌کار:‌ در این تحقیق 5 راس گاومیش نر به مدت 8 هفته با جیره حاوی کنستانتره یونجه ،کاه، جو و ذرت پروار شدند. دردوره 8 روزه محرومیت غذایی فقط آب وکاه داده شد.‌نمونه خون در سه نویت (با فاصله زمانی هر 18 روز)‌و روزانه به مدت 8 روز بترتیب در زمان پروار مرحله اول یا قبل محرومیت غذایی 8 روزه و در دوره محرومیت غذایی 8 روزه اخذ گردید.‌بعد از محرومیت غذایی، گاومیش‌ها مجددا 8 هفته پروار شدند،‌در این مرحله نمونه خون به فاصله زمانی هر 18 روز اخذ شد.‌در سرم‌ها گلوکز، ‌NEFA‌، ‌BHBA‌ توسط کیت‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. بیوپسی کبد،‌در روز‌های اول و آخر محرومیت غذایی، جهت استخراج‌ TG‌ از نمونه‌های کبدی انجام شد .آنالیز نتایج توسط آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری انجام شد.نتایج:‌ ‌میانگین غلظت سرمی،  ‌BHBA‌و ‌NEFA‌ در مرحله» محرومیت غذایی 8 روزه در مقایسه با دوره» قبل وبعد از آن تغییر معنی‌داری نکرد و میزان ‌TG‌ کبد در دوره» محرومیت غذایی با دوره» قبل و بعد آن اختلاف معنی‌داری نداشت‌‌ )05/0(p>‌ . اما میانگین غلظت سرمی گلوکز در دوره» محرومیت غذایی با دوره» قبل و بعد آن اختلاف معنی‌داری تغییرات معنی‌دار داشت ‌)05/0“‌.(p نتیجه‌گیری نهایی‌: به نظر میرسد گاومیش در شرایط نوسانات شدید دریافت مواد غذایی، دارای توانایی ذاتی خاص و ساز و کار طبیعی برای کنترل لیپولیز و گلوکونئوژنز با هدف جلوگیری از بروز بیماریهای متابولیکی و عدم تغییرات عمده در پارامترهای لیپیدی سرم خون و کبد است.که دلالت بر مقاومت ذاتی آن به شرایط استرس در مقایسه با گاو، دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in buffalo serum and hepatic lipid parameters in response to food restriction

نویسندگان [English]

 • Mirhamed Shekarian 1
 • Mohammad Nouri 1
 • Mohammad Rahim Haji Hajikolaei 1
 • Ali Shahriari 2
 • Babak Mohammadian 2
 • Mehdi Pourmahdi Borujeni 3
 • Ali Ghadiri 1
1 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
2 Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
3 Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Negative energy balance in cow occurs in transitional period, high-yielding dairy cows immediately after calving and feed restriction. In response to energy demand cow mobilizes fatty acids from adipose tissue causing an increase in the circulation of NEFA. Increased blood NEFA is associated with low glucose, high free fatty acids and ketone bodies as well as lipid and lipoprotein disturbances in the blood. Does buffalo follows the same as cow, is not yet cleared. Objectives: The purpose of the present study was to investigate the effects of starvation on some lipid parameters in serum and liver of buffalos in Ahwaz. Methods: Five two-year-old male buffalos with average body weight of 200 kg were fattened with a diet containing alpha, barely, wheat, and maze for 8 weeks and then they were fastened for 8 days. During fasting period the animals had free access to barely and water. After fasting period the buffalos were again fattened for 8 weeks. Blood samples were collected from the coccygeal vein during the first and second fattening period with 20 days intervals and every day in the fasting period. Plasma samples were obtained, stored, and analyzed for glucose, BHBA and NEFA using standard kits. The liver of each buffalo was sampled at the beginning and end of feed restriction period and sent to the laboratory for the measurement of the liver TG content. Analyses of variance were carried out to compare mean values in fed and fasted periods. Results: The results of present study revealed that there were no significant differences in plasma NEFA ,BHBA and liver TG concentration before and after feed restriction (p>0.05), but there was significant difference in plasma glucose (p|£|0.05). Conclusions: It appears that in the period of food depravation, buffalos are essentially able to cope with these hard conditions probably through control of lipolysis and gluconeogenesis at the aim of preventing metabolic disorders particularly fatty liver. The results of the present research reveal probably for the first time, this inheritance phenomenon with the emphasis of further research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Buffalo
 • food restriction
 • lipid parameters
 • Liver
 • serum
Annison, E.F. (1960) Plasma non-esterified  fatty acids in sheep. Aust J Agric Res. ll: 58-64.
Bauchart, D. (1992) Lipid Absorption and Transport in Ruminants. J Dairy Sci. 76: 3864-3881.
Boren, L., Wettesten, M., Sjoberg, A., Thorlin, T., Bondjers, G., Wiklund, O. (1990) The assembly and secretion of ApoB 100 containing lipoproteins in HepG2 cells. Evidence for different sites for protein synthesis and lipoprotein assembly. J Biol Chem. 265: 10556-10564.
Borghese, A. (2005) Buffalo Production and Research. (2nd ed.) Food and Agriculture Organiz-ation of the United Nations. Rome, Italy.
Bowden, D.M. (1971) Non-esterified fatty acids and ketone bodies in blood as indicators of nutritional status in ruminants:a review. Can J Anim Sci. 51:1-13.
Bradford, P.S. (2009) Large Animal Veterinary Medicine. (4th ed.) Mosby Inc. St. Louis, Missouri, USA.
Brumby, P.E., Malcolm, A., Brian,T., Storry, J.E. (1974) Lipid Metabolism in the Cow during Starvation-induced Ketosis. Biochem J. 146: 609-615.
Fahimuddin, M. (1989) Domestic Water Buffalo. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi, India.
Folch, J., Lees, M., Sloane Stanley, GH. (1957) A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J Biochem. 226: 497-509.
Grummer, R.R. (1995) Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cow. J Anim Sci. 73: 2820 - 2833.
Hawkins, G.E., Davis, W.E. (1970) Changes in plasma free fatty acids and triglycerides  in dairy cattle after dosing with coffee or cafieine. J Dairy Sci. 53: 52-55.
Jackson, H.D., Winkifr, V.W. (1970) Effects of starvation on the fatty acid composition of adipose tissue and plasma lipids of sheep. I Nutr. 100: 201-207.
Kawashima, T., Sumamal, W., Pholsen, P., Chaithiang, R., Kurihara, M. (2006) Comparative study on energy and nitrogen metabolisms between brahman cattle and swamp buffalo fed with low quality diet, JARQ. 40: 183 - 188.
Mohamed, T., Oikawa,  S.  Iwasaki, Y.,   Mizunuma, Y., Takehana, K., D. Kurosawa, T. (2004) Metabolic profiles and bile acid extraction rate in the liver of cows with fasting-induced hepatic lipidosis. J Vet Med. A 51: 113-118.
Radloff, H.D., Schultz, L.H., Hoekstra, W.'G.,  (1966) Relationship of plasma free fatty acids to otherblood components in ruminants under various  physio-logical  conditions. J Dairy Sci. 49: 179-182.
Reid, I.M., Collins, R.A., Baird, G.D., Roberts, C.J., symonds, H.W. (1979) Lipid production rates and the pathogenesis of fatty liver in fasted cows. J Agric Set Camb. 93: 253-250.
Rule, D.C., Beitz, D.C., Boer, G.De., Lyle,R.R., Trenkle, A.H., Young, J.W. (1985) Changes in hormone and metabolite concentrations in plasma of steers during a prolonged fast. J Anim Sci. 61: 868-875.
Soveri, T., Sankari, S., Nieminen, M. (1992) Blood chemistry of reindeer (Rangifer. tarandus) during winter season. - Comp Biochem Physiol. 102A: 191-196.
Van den Top, A.M., Van Tol, A., Jansen, H., Geelen, M.J., Beynen A.C. (2005) Fatty liver in dairy cows postpartum is associated with decreased concentr-ation of plasma triacylglycerols and decreased active of lipoprotein lipas in adipocytes (Abstract). J Dairy Sci. 72: 129-137.
Wensvoort, J., Kyle, D.J.,  Qorskove, E.R.,  Burke, D.A. (2001) Biochemical  adaptation of  camelids during  periods where  feed is  withheld. Rangifer. 21: 45-48.