مطالعه عیار سرمی و کبدی ویتامین A و بتاکاروتن گاوهای پرواری با توجه تغییرات فصلی و تغذیه ای: مطالعه ای میدانی در شهرستان گرمسار

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز- ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار- ایران

4 گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ویتامینA ازویتامین‌های محلول درچربی است که قابل ذخیره دربدن (بخصوص درکبد) می‌باشد و تأمین آن تنها از طریق جیره امکان پذیر می‌باشد. هدف: بررسی حاضر با هدف تعیین عیار ویتامین A و بتا کاروتن در سطح گاوداری‌های پرواری شهرستان گرمسار و تأثیر فصل و مدیریت تغذیه بر روی آنها به انجام رسیده است. روش کار: با مراجعه به دامپروری‌های پرواری شهرستان گرمسار تعداد 100 نمونه خون از دام‌های 6 گاوداری پرواری درفصول سرد سال و نیز 100 نمونه خون  از گاوهای پرواری 5 دامپروری در فصول گرم، اخذ شد. همچنین با مراجعه به کشتارگاه شهرستان گرمسار 50 نمونه خون و همزمان بافت کبد از گاوهای پرواری کشتار شده در هر یک از فصول یاد شده در همان سال اخذ گردید. عیار سرمی ویتامین A و بتا کاروتن و نیز غلظت کبدی ویتامین A و بتا کاروتن با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی استاندارد اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که میانگین عیار سرمی و کبدی ویتامین A گاوهای پرواری شهرستان گرمسار در طول سال تقریباًً در محدوده طبیعی تعریف شده برای نوع گاو قرار دارد، اما عیار سرمی بتاکاروتن بسیار پائین بوده و کمتر از میزان تعریف شده برای نوع گاو بود. میانگین عیار سرمی ویتامین A در گاوهای پرواری در فصل سرد به طور معنی‌داری از عیار سرمی این ویتامین در فصل گرم بیشتر بود (05/0>p)، اما عیار سرمی بتاکاروتن در فصل گرم به مراتب بیشتر از عیار سرمی بتاکاروتن در فصل سرد بود (05/0>p). غلظت کبدی ویتامین A گاوان پرواری در شهرستان گرمسار در دو فصل گرم و سرد  با یکدیگر اختلاف معنی‌داری را نشان نمی داد،  ولی غلظت کبدی بتا کاروتن گاوان در فصل گرم به طور معنی‌داری از بتا کاروتن کبدی در فصل سرد بیشتر بود (05/0>p). نتیجهگیری نهایی: نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که عیار سرمی و کبدی ویتامین A در گاوهای پرواری در شهرستان گرمسار در محدوده طبیعی تعریف شده برای نوع گاو بوده و با وجود پائین بودن عیار سرمی بتاکاروتن در این گاوها به دلیل تأمین این ویتامین از طریق جیره غذایی به هیچ وجه کمبود این ویتامین در گاوهای پرواری این شهرستان دیده نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the serum and liver concentrations of vitamin A and beta carotene in feedlot cattle: a field study in the city of Garmsar

نویسندگان [English]

  • samad lotfolazadeh 1
  • Ahmad Reza Mirzaie 2
  • Mohammad Gholibeyki 3
  • Saeid Bokaie 4
1 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz- Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Garmsar Branch, Garmasar- Iran
4 Department of food hygiene, Faculty of veterinary medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Vitamin A is a lipid soluble vitamin which can be stored in the body organs (especially in liver) and its supply is only through ration. Objectives: The present study has been conducted to evaluate vitamin A status of feedlot cattle in the city of Garmsar and impact of season and nutritional management on it. Methods: During the study 100 blood samples were taken from feedlot cattle of 6 farms in cold seasons of one year and 100 samples from 5 farms in warm seasons of the same year. Also, 50 blood and liver samples of slaughtered feedlot cattle were taken from Garmsar slaughter house in each of the mentioned seasons. Serum and hepatic tissue concentrations of vitamin A and beta carotene were measured by using standard biochemical methods. Student’s t-test and Tukey’s HSD tests were used for analysis  of the results and  pResults: The results of present study showed that mean serum and hepatic concentration of vitamin A in feedlot cattle in the city of Garmsar was in defined normal range for cattle and these animals did not show any vitamin A deficiency, but mean serum beta carotene concentration was at a very low level and lower than defined normal range for this species. Mean serum vitamin A concentration of feedlot cattle in cold seasons was significantly higher than that in warm seasons (p<0.05), conversely serum beta carotene concentration of feedlot cattle during warm seasons was significantly higher than that in cold seasons (p<0.05). However, comparing vitamin A concentration of liver tissues of feedlot cattle in cold and warm seasons did not show any significant difference (p>0.05).  ConclusionS: From the results of the present study it can be concluded that serum and hepatic concentration of vitamin A in feedlot cattle of the city of Garmsar was in normal reference range of cattle, and in spite of very low concentration of serum beta carotene concentration, due to supplementation of this vitamin in feed, vitamin A deficiency did not occur in these cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta Carotene
  • feedlot cattle
  • nutrition management
  • Season
  • vitamin A
 
Abd Eldaim, M.A., Kamikawa, A., Soliman, M.M., Ahmed, M.M., Okamatsu-Ogura, Y., Terao, A., Miyamoto, T., Kimura, K (2010) Retinol binding protein 4 in dairy cows: its presence in colostrum and alteration in plasma during fasting, inflammation, and the peripartum period. J Dairy Res. 77: 27-32.
Arnett, A.M., Dikeman, M.E., Daniel, M.J., Olson, K.C., Jaeger, J., Perrett, J. (2009) Effects of vitamin A supplementation and weaning age on serum and liver retinol concentrations, carcass traits, and lipid composition in market beef cattle. Meat Sci. 81: 596-606.
Fonnesbeck, P.V., Lydam, R.K. (1998) Digestibility of the proximate nutrients of forage by dairy cattle. J Anim Sci. 26: 1039.
Ghadrdan Mashhadi, A., Taghipour Bazargani, T., Bokaie, S., Poorkabireh, M.A. (2003) Seasonal changes of vitamin A and beta-carotene levels of serum and liver in Holstein cows. Acta Vet Scand. 44:7.
George, L.W. (1996) Vitamin A deficiency in large animal internal medicine. Smith, B.P. (ed.). (2nd ed.) Mosby company, Missouri, USA. p. 1064-1067.
Inove, M. (1992) Changes in serum vitamin A and vitamin E and selenium and lipid components and blood glutathione peroxidase activity during growth stage of Holstein calves. Vet Bull. 62: 2844.
Katamoto, H., Yamada, Y., Nishizaki, S., Hashimoto, T. (2003) Seasonal changes in serum vitamin A, vitamin E and β-carotene concentrations in Japanese Black Breeding cattle in Hyogo prefecture. J Vet Med Sci. 62: 1001-1002.
LeBlanc, S.J., Herdt, T.H., Seymour, W.M., Duffield, T.F., Leslie, K.E. (2004) Peripartum serum vitamin E, retinol, and beta-carotene in dairy cattle and their associations with disease. J Dairy Sci. 87: 609-619.
Mason, C.S., Buxton, D., Gartside, G.F. (2003) Congenital ocular abnormalities in claves associated with maternal hypovitaminosis A. Vet Rec. 16: 213-214.
McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhal, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A. (2001) Animal Nutrition. (7th ed.) Prentice hall publisher, New Jersey, USA.
Molokwu, E.C.L. (1987) Seasonal changes in bovine and caprine blood chemistry and hepatic vitamin in savanna zone of Nigeria. Brit Vet J. 134: 493- 500.
Moore, T. (1930) Vitamin A and carotene: The absence of the liver oil vitamin A from carotene. VI. The conversion of carotene to vitamin A in vivo.  Biochem J. 24: 692-702.
National Research Council (2001) Nutrient Requirements of Dairy Cattle, Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition, Committee on Animal Nutrition. (7th ed.) The Natinal Academies Press, Washington, D.C., USA. p. 234- 238.
Noziere, P., Graule, B., Lucas, A., Martin, B., Grolier, P., Doreau, M. (2006) Carotenoids for ruminants: From forages to dairy products, Anim feed sci Tech. 131: 418-450.
Pickworth, C.L., Loerch, S.C., Fluharty, F.L. (2011) Restriction of vitamin A and D in beef cattle finishing diets on feedlot performance and adipose accretion. J Anim Sci. 90: 1866-1878.
Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchclif, K.W., Constable, P.D. (2007) Veterinary Medicine: A Textbook of Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. (10th ed.) Billiare Tindall, London.
Remillard, R.L., Stem, E., Michel, K.E., Engelking, L.R. (1990) Oral vitamin A supplementation to debilitated cattle during Sahelian dry season. Prev Vet Med. 3: 173-183.
Rezamand, P., Watts, J.S., Hunt, K.M., Bradford, B.J., Mamedova, L.K., Morey, S.D. (2012) Bovine hepatic and adipose retinol-binding protein gen expression and relationship with tumor necrosis factor- α. J Dairy Sci. 95: 7097-7104.
Suzuki, J., Katoh, N. (1990) A simple and cheap method for measuring serum vitamin A in cattle using only a spectrophotometer. JPN J Vet Sci. 6: 1281-1283.