بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک فراوانی پلهای میوکاردیال (عامل مرگ ناگهانی) در عروق کروناری گوسفند

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: به طور کلی پل میوکاردیال یک نوار یا باند عضلانی است که به صورت انفرادی یا چند تائی بر روی سرخرگ کرونردر حیواناتی مانند سگ، گربه، انسان و گوسفند یافت میشود. هدف: در دامپزشکی مطالعه به روی این ساختار در خلال آزمایشات پس از مرگ صورت میگیرد. روش کار: این مطالعه بر روی 50 قلب گوسفند که از کشتارگاه شهر کرد تهیه گردید صورت پذیرفت. ابتدا قلب از حفره پریکاردخارج شد ودر زیر نور با استفاده از ذره بین از دو سمت چپ و راست مورد مطالعه قرار گرفت پس از تشخیص پل میوکاردطول و پهنای ان توسط کولیس یجیتال اندازهگیری شد و موقعیت آن در دو طرف قلب براساس محل قرار گرفتن در یک سوم فوقانی یکسوم میانی و یک سوم تحتانی تعیین گردید. نمونههای مثبت جهت تهیه مقاطع و مطالعات بافت شناسی به آزمایشگاه بافت شناسی ارسال گردید. مقاطع بافتی به روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ امیزی گردیدند. نتایج: از نمونههای مورد بررسی 10 مورد (20%) دارای پل میوکارد بودند. این پلها دارای میانگین طول (cm (SD 1.17±55/1 دارای میانگین پهنای cm‌92/0±09/1 بودند. نمونههای مثبت جهت تهیه مقاطع و مطالعات بافت شناسی به ازمایشگاه بافت شناسی ارسال گردید. مقاطع بافتی به روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی کردیدند. نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که این نوارها از جنس میوکارد بوده و در مقطع عرضی فیبرهای تشکیل دهنده پل میوکاردیال دارای فضای بین سلولی زیاد و در مقطع طولی فیبرهای عضلانی بلند وباریک و قلمی در امتداد یکدیگر آرایش یافته و واسطه بین آنها خطوط پلکانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopical and microscopical study on frequency of myocardial bridge (a cause of sudden death) in coronary artery of sheep heart

نویسندگان [English]

  • mohammad shadkhast 1
  • Saeed Habibian 1
  • Mohammad Reza Sohanian 2
1 Departmenof Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekore University, Shahrekord- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Myocardial bridge (MB) is generally defined as a superfacial muscular band that forms sporadic or multiple across the coronary artery in dog, cat, sheep, and human. OBJECTIVES: From the view of embryology MB is a preformatted structure with coronary artery during  forming. The type of study in human is during sonography and angiography examination, but in veterinary science the study on MB is  done after death examination. METHODS: This study was performed on over 50 sheep hearts that were prepared from slaughterhouse of Shahr e kord. First, pericardium was opened and the heart brought out of the pericardial cavity and then the hearts were studied with concentrated light and lens on both sides. After the M B recognition,  their length and width were measured by a ruler. In both sides of the heart,the MB was  divided into 1/3 proximal, 1/3 middle and 1/3 distal. In all of the studied hearts, only 10 samples (20%) had M B. RESULTS: The average length of recognised MBs was 1.55±1.17 (SD) cm and  with width of 1.09±.092 (SD) cm. The positive samples were transferred to histology laboratory for preparation of cross section of heart and were stained with  H&E staining.CONCLUSIONS: The longitudinal section showed the long fibers of myocardium with continual narrow fibers and intercalated discs were located between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coronary artery
  • Heart
  • myocardial bridge
  • sheep
Agirbasli, M., Martin, G.C., Stout, J.B., Jenings, H.S., Les, J.W., Dixson, J.H. (1997) Myocardial bridge as a cause of thrombus formation and myocardial infarction in a young athlet. Clin Cardiol. 20: 1032-1036.
Bombonao, P.P., Domingo, C.D.O., Mariana, A.N.B., d Carneiro-e-silra, F.O. (1994) Incidence of myocardial bridges in pigs. Braz J Vet Res Anim Sci. 31: 111-115.
Gowda, R.M., Khan, I.A., Ansari, A.W., Cohen, R.A. (2003) Acute ST segment elevation myocardial infarction from myocardial bridging of left anterior descending coronary artery. Int J Cardiol. 90: 117-118.
Koch, H.J.L., Kearney, P., Gorge, G., Haude, M., Meyer, J. (1994) Comparision of intravascular ultrasound and angiography In the assesment of myocardial bridging. Circ. 89: 1725-1732.
Lozano, I., Baz, J.A., Lopez, P.R. (2002) Long-term prognosis of patients with myocardial bridge and angiographic milking of the left anterior descending coronary artery. Rev Esp Cardiol. 55: 359-364.
Krandis, A.J., Salachas, A.J., Antonellis, I.P., Kappos, K.G., Patsilinakos, S.P., Zamanis, N.J., Margaris, N.G., Tavernarakis, A.G., Anthropolous, L.P. (1997) Transesophageal echocardiograohic doppler study of coronary flow in apatient with myocardial bridging. A case report. Ang. 48: 1007-1111.
Laurent, G., Cottin, Y., Andre, F., Pichon, E., Piszker, G., Gerard, C., Gabrielle, F., Ravisy, J., Louis, P., Wolf, J.E. (1996) Sympatomatic myocardial bridge. Apropos of 6 cases Arch. Mal Coeur Viss. 89: 883-887.
Nie, C.J., van Vincentm, J.G. (1989) Myocardial bridges in animals. Anat Histol Embryol. 18: 45-51.
Severino, R.S., Bombonato, P.P. (1992) Occurence of myocardial bridge in Gir Guzera Nelore and Indo Brazilian Cattle. Braz J Vet Res  Anim Sci. 29: 15-30.
Tang Kawattana, P., Muto, M., Kakayama, T., Karkoura, A., Yamano, S., amaguchi, M. (1997) Prevalence, Vasculature, and innervation of myocardial bridges in dogs. Am J Vet Res. 58: 1209-1215.
Yamaguchi, M., Tangkawattana, P., Hamilin, R.L. (1996) Myocardial bridging as a factor in heart disorders.Critical review and hypothesis. Acta Anat (Basel). 157: 248-60.
Yamaguchi, M., Tangkawattana, P., Muto, M., Nakade, T., Taniyama, H., Miyata, Y., Nakayama, T., Hamilin, R.L. (1996) Myocardial bridge muscle on the left anterior descending coronary artery differ from subepicardial myocardium of the left ventricle in dogs. Acta Anat. 157: 238-247.