نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، دکتر ناصر شمس جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • آین، دکتر اسماعیل بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]

ا

 • ابراهیمی، دکتر عزیزاله جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • احمدی، دکتر محمد رحیم گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اختردانش، دکتر بهارک گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اردلانی، دکتر غفار بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اساسی، دکتر کرامت بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اسدزاده، دکتر سکینه بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اسکندری، دکتر علیرضا مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اسلامی، دکتر علی گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • اسلامی، دکتر علی مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اصل، دکتر عبدالحسین دلیمی تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • اطیابی، دکتر ناهید گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • اکبرمهر، دکتر جعفر بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تازه به میکروبهای بروسلا در شهرستان سراب و حومه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • امام، دکتر گیتا بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • امینی، دکتر فرهاد بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • انوری، دکتر سعید بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]

ب

 • باباپور، دکتر وهاب بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • باتوانی، دکتر روزعلی تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • بختیاری، دکتر جلال ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بختیاری، دکتر جلال مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بختیاری، دکتر جلال گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • برجی، دکتر محسن جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • برون، مهندس محمد بردی توکلی داشلی تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • بکایی، دکتر سعید تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • بکایی، دکتر سعید یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • بلورچی، دکتر محمود تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • بهادری، دکتر شاهرخ رنجبر بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار [دوره 58، شماره 1، 1382]

پ

 • پازوکی، دکتر جمیله آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • پایکاری، دکتر حبیب اله بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پیغمبری، دکتر سید مصطفی بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پور، دکتر محمد حسین توحیدی باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • پوربازرگانی، دکترتقی تقی بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پوررضا، دکتر جواد اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • پورکبیره، دکتر ملیحه عباسعلی بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]

ت

 • تاجی، دکتر پرویز باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • تاجیک، دکتر پرویز ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • تاجیک، دکتر پرویز ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • تاجیک، دکتر پرویز ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تاجیک، دکتر پرویز بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • ترشیزی، دکتر محمد امیر کریمی بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • تشفام، دکتر مسعود مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • تفتی، دکتر عزیزاله خداکرم بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • توسلی، دکتر عباس اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • توسلی، دکتر موسی بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • توسلی، دکتر موسی کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • توکلی، دکتر علی تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]

ج

 • جباری، دکتر احمدرضا مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • جلایی، جعفر مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • جلالی، دکتر محمد راضی بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]

چ

 • چنگیزی، دکتر عماد بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]

ح

 • حاجیکلایی، دکتر محمدرحیم حاجی بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • حاجیکلایی، دکتر محمد رحیم حاجی بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • حبیبی، دکتر یلدا فقیه مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • حریدالهی، دکتر محمدرضا بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • حسینی، دکتر احمد زواران ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • حملی، دکتر حسین ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ [دوره 58، شماره 4، 1382]

خ

 • خانی، دکتر احمد قره بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • خسروی، دکتر علیرضا ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • خسروی، دکتر علیرضا ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • خلجی، دکتر محمدرضا بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • خواجه، دکتر غلامحسین بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • خوشنویس، زهرا باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]

د

ذ

 • ذهبیون، فرزانه مقایسه ویژگیهای کوتیکول و ضمائم آن در کرمهای خانواده تریکوسترونژیلیده در ایران [دوره 58، شماره 4، 1382]

ر

 • راد، دکتر محمدعلی یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • راد، دکتر ناصر حقوقی بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • رادمهر، دکتر بیژن باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • رادمهر، دکتر بیژن کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • رامین، دکتر علیقلی بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رامین، دکتر علیقلی ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • رجائیان، کتر حمید مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • رحیمی، دکتر شعبان تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رحیمی، دکتر شعبان جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • رحیمی، دکتر شعبان بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • رحیمی، دکتر شعبان مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • رحمتی، دکتر رضا بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • رضایی، مهندس حسین ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رضاخانی، دکتر علی ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رضوی، دکتر سید مصطفی برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • رفیعی، دکتر عبداله بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • رنجبر، دکتر شاهرخ مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • رنجبری، دکتر عبدالرضا ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • رهبری، دکتر صادق اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • روزبهایی، دکتر محمدعلی مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • روغنی، دکتر ابراهیم بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]

ز

 • زاد، دکتر عیسی جهان مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • زاده، دکتر سید رضا جعفر گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • زاده، دکتر صمد لطف الله ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • زاده، دکتر صمد لطف اله ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • زاده، دکتر صمد لطف اله بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • زاده، دکتر عبدالمحمد کجباف مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • زاده، دکتر فرهید همت مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • زاده، دکتر فرهید همت ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • زاده، دکتر مژگان عباس بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • زارعی، دکتر مهدی کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • زمانی، د کتر داود بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • زینالی، دکتر عسگر یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]

س

 • ساسانی، دکتر فرهنگ مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • ساسانی، دکتر فرهنگ گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • سرداری، دکتر کامران تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سعادتلو، دکتر محمدعلی ابراهیمی بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سفیدی، احمد خاک مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سلیمی، دکتر سید مهدی میر بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سیمانی، دکتر سوسن وضعیت هاری در ایران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • سمیع، دکتر عبدالحسین اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • سمیعی، دکتر فرزانه بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • سهاری، دکتر عزیز مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]

ش

 • شاهسونی، دکتر داور بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شیبانی، دکتر محمدتقی مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بخش خلقفی لوله گوارش تاس ماهی چالباش [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شیبانی، دکتر محمدتقی مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شجاعدوست، دکتر بهرام اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شیرانی، دکتر داریوش ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • شیرزاد، دکتر محمدرضا ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شریفی، دکتر داود ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شکرفروش، دکتر سید شهرام بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شکرفروش، دکتر سید شهرام کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • شهبازی، دکتر غلامرضا بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شهروز، دکتر رسول مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • شهروز، دکتر رسول بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • شوشتری، دکتر سید مرتضی علوی تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش [دوره 58، شماره 4، 1382]

ص

 • صادق، دکتر مجید محمد تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • صادق، دکتر مجید منور بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی جستجوی تیلورلا اکویی جنیتالیس در باشگاههای سوارکاری شهرکرد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • صائب، دکتر مهدی بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • صحرایی، دکتر رسول بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • صداقت، دکتر رضا مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • صدرخانلو، دکتر رجبعلی مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش [دوره 58، شماره 2، 1382]

ط

 • طالبی، دکتر علیرضا کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • طباطبایی، دکتر عبدالمحمد حسنی بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • طباطبایی، دکتر عبدالمحمد حسنی یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • طلا، مهندس مریم بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • طوقیان، دکتر زهرا مطالعه آناتومیکی رباط های مفصل مچ پا در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]

ع

 • عباسی، دکتر محسن عضو ومرونازال در گوسفندان لری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • عباسی، دکتر محسن مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • عشری، دکتر حمیدرضا اثنی برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • علیدادی، دکتر ناصر ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • علیدادی، دکتر ناصر گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • علیدادی، دکتر ناصر ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • علینژاد، دکتر آرزو مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • عمران، دکتر سعید مهدوی ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]

غ

 • غلامی، دکتر صغری بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • غلامحسینی، دکتر بنفشه مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ [دوره 58، شماره 3، 1382]

ف

 • فانی، دکتر مهدی محبی کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • فتاحیان، دکتر حمیدرضا اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • فتاحیان، دکتر حمیدرضا مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • فتاحیان، دکتر حمیدرضا گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • فتاحیان، دکتر حمید رضا ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • فراهانی، دکتر مصطفی دارستانی تکنیک دید جراحی ایجاد همدهانی در سر پستانک گاو شیری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • فرشادی، دکتر حسن ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • فرشید، دکتر امیر عباس کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • فیروزی، دکتر رویا مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • فیروزی، دکتر رویا بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • فضایلی، دکتر حسن جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]

ق

 • قارونی، دکتر محمد حسین گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • قاسمی، مهندس رضا آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • قاضی، دکتر سید رضا گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • قبادی، کیومرث بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • قدکچی، دکتر هادی فامیل بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • قدکچی، دکتر هادی فامیل بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • قراگزلو، دکتر محمدجواد اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • قراگزلو، دکتر محمدجواد گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • قربانی، دکتر غلامرضا جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • قیصری، دکتر حمیدرضا برسی سرواپی دمیولوژی توکسوپلاسموز با روش IFA در دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • قیصری، دکتر عباسعلی اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • قمصری، دکتر سید مهدی تکنیک دید جراحی ایجاد همدهانی در سر پستانک گاو شیری [دوره 58، شماره 3، 1382]

ک

 • کیا، دکتر حسین دقیق بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • کیا، دکتر عشرت بیگم مقایسه ویژگیهای کوتیکول و ضمائم آن در کرمهای خانواده تریکوسترونژیلیده در ایران [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کیایی، دکتر سید محمدمهدی بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کیایی، دکتر سید محمد مهدی تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کاظمی، دکتر حسین تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • کرامتی، دکتر کیوان مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • کریگ، پروفسور فیلیپ بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • کریمی، دکتر حمید بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • کمالی، دکتر محمد علی بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]

گ

ل

 • لاری، دکتر محمود امین بررسی نحوه توزیع و مقایسه فعالیت آنزیم رودنیز در دستگاه ادراری و تناسلی نر و ماده گوسفند [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • لطفی، دکتر عباس ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • لو، دکتر محمدرضا آقچه گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ [دوره 58، شماره 4، 1382]

م

 • محیط، دکتر اردشیر بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • محمدزاده، دکتر فریدون نور گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • محمدزاده، دکتر فریدون نور بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • محمودی، دکتر محمود ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • محمودیان، دکتر علیرضا بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • مرجانمهر، دکتر سید حسین ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مرزبان، دکتر کمال الدین بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی در کشتارگاه قائم شهر [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مرشدی، دکتر احمد بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • مرشدی، دکتر احمد بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • مرندی، دکتر مهدی وصفی مطالعه الگوی پروتئینی پاستورلامولتوسیدا جدا شده از طیور و مقایسه حدث پروتئین تیپ های شناسایی شده در موش [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • مرندی، دکتر مهدی وصفی اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مشمولیان، دکتر مجید مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مشهدی، دکتر علیرضا قدران بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • معصومیان، دکتر محمود آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • مقدم، دکتر غلامعلی بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مقصودلو، دکتر علی بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مهام، دکتر مسعود ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • مهام، دکتر مسعود ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • مهری، دکتر مهرداد تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • موثقی، دکتر احمد رضا بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • موسوی، دکتر طاهره مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • مومنی، دکتر عباس کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه [دوره 58، شماره 4، 1382]

ن

 • نیا، دکتر پروانه خضرایی ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نیا، دکتر پروانه خضرایی گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نیا، دکتر مژده صالح ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نیا، مهندس حشمت ا... خسروی عضو ومرونازال در گوسفندان لری [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نادعلیان، دکتر محمد قلی مقایسه ارزش سه روش کشت مدفوع، آزمایش آگلوتیناسیون والایزای نقطه ای در تشخیص حاملین سالمونلا دابلین در گوساله های به ظاهر سالم [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • نائینی، دکتر ابوتراب طباطبایی بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نژاد، دکتر انوشیروان کاظم ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • نقی، دکتر رحیم حب ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • نقده، دکتر بهرام دلیر بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • نقشینه، دکتر رضا اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نقشینه، دکتر رضا گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نقشینه، دکتر رضا اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نوا، دکتر حمید قاسم زاده ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نوا، دکتر حمید قاسم زاده باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • نیوا، پروفسور کوجی باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • نویدپور، دکتر شاهرخ بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نوده، دکتر حسن مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • نوری، دکتر محمد بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نوروزیان، دکتر ایرج ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی) [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نوروزیان، دکتر ایرج بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • نوروزیان، دکتر ایرج تأثیر تزریق دگزا متازون ب ایجاد لوتئولیز در تلیسه هلشتاین [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • نوروزیان، دکتر ایرج بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد [دوره 58، شماره 2، 1382]

و

ه

ی

 • یاسان، دکتر پرویز بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • یخچالی، دکتر محمد بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • یلی، مرتضی پهلوان مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • یوسفی، دکتر جلیل بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد [دوره 58، شماره 1، 1382]
 • یوسفی، دکتر جلیل وند جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها [دوره 58، شماره 3، 1382]
 • یوسفی، دکتر جلیل وند یافته های سرولوژی عفونت لپتوسپیرانی در سگهای تهران و حومه با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • یوسفی، دکتر جلیل وند بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد [دوره 58، شماره 2، 1382]
 • یوسفی، دکتر محمدحسن کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه [دوره 58، شماره 4، 1382]
 • یوسفی، دکتر محمد حسن مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه [دوره 58، شماره 1، 1382]