نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسلامی، دکتر علی گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • اطمینانی، دکتر عباسعلی یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • افشاری، دکتر غلامرضا یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • امینی، دکتر فرهاد القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]

ب

 • برین، دکتر عباس یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • بکایی، دکتر سعید یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • بلورچی، دکتر محمود انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]

پ

ت

 • تاجیک، دکترپرویز انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تاکامی، دکتر قباد آذری القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تجلی، دکتر مینا بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تجلی، دکتر مینا بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس [دوره 52، شماره 2، 1376]

ح

خ

د

ر

 • رادمهر، دکتر بیژن روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • رستگار، دکتر امیر محمود بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • رستمی، دکتر مینا عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • رضایی، دکتر حمید بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • رضاخانی، دکتر علی مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • رضائیان، دکتر مریم روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • رضائیان، دکتر مریم بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • رضویلر، دکتر ودود بررسی رفتار لیستریایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری،حرارت و زمان نگهداری [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • رکنی، دکتر نوردهر بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • رهبری، دکتر صادق بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]

س

 • ساسانی، دکتر فرهنگ بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • سرچاهی، دکتر علی اصغر گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • سلطانی، دکتر مهدی عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]

ش

 • شریفی، دکتر داود مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • شریفی، دکتر داود مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • شهیدی، دکتر رضا انجماد جنین خرگوش [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • شوریجه، دکتر سردار جعفری بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]

ط

ع

 • عابدی، دکتر غلامرضا گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی [دوره 52، شماره 3، 1376]

ف

 • فرهناک، دکتر علی بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • فیروزی، دکتر رویا مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • فقیهی، دکتر سید محمد مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان [دوره 52، شماره 1، 1376]

ق

ک

 • کبیره، دکتر ملیحه عباسعلی پور بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • کریمان، دکتر اسداله مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • کلباسی، مهندس محمدرضا القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • کیوانفر، دکتر هادی مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]

گ

 • گیلانپور، دکتر حسن توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]

ل

 • لاری، دکتر محمود امین توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]

م

 • مجابی، دکتر علی بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • محبعلی، دکتر مهدی بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • محمدی، دکتر رضا بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • میرترابی، دکترسید مرتضی انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • مستغنی، دکتر خداداد بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • ممبینی، دکتر منوچهر قریب بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • مهری، دکتر مهرداد بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • مهرجو، دکتر فریدون مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]

ن

 • نادعلیان، دکتر محمدقلی مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • نائینی، دکتر ابوتراب طباطبایی بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • نژاد، دکتر غلامرضا زیدآبادی مطالعه اثر بیومکانیکی و رادیوگرافی جریان های متفاوت الکتریسیته ثابت در ترمیم شکستگی استخوان زند زبرین در خرگوش [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • نوتاش، اصغر کنعانی بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]

و

 • ویشکایی، دکتر حامد رضازاده بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • وشکینی، دکتر عباس مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • وصال، دکتر ناصر گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو [دوره 52، شماره 1، 1376]

ه

 • هورشتی، دکترپرویز انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]

ی

 • یوسفی، دکتر جلیل وند بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • یوسفی، دکتر محمدحسن توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]