نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، دکتر سعید نظیفی حبیب بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آبادی، دکتر مصطفی کرد پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • آخوندزاده، دکتر افشین بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • آخوندزاده، دکتر افشین مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • آلبوغبیش، دکتر نعیم مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف [دوره 55، شماره 2، 1379]

ا

 • ابیانه، دکتر محمد قدیری بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • ایثارگر، دکتر حسن بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • احمدی، دکتر محمد رحیم بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • احمدی، دکتر ملاحت بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اخلاقی، دکتر مصطفی ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اردبیلی، دکتر کیومرث طایفی بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • اردلانی، دکتر غفار کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اسدی، مهندس معسود بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اسلامی، دکتر علی بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • اسلامی، دکتر علی بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • اسلامی، دکتر علی بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اسلامی، دکتر علی ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اصل، دکتر عادل حقیقی خیابانیان بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • اصلانی، دکتر محمدرضا اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • اطیابی، دکتر ناهید بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • افشار، دکتر فریدون صابری مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • اکبری، دکتر قاسم بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • الامین، دکتر رسول روح بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • امینی، دکتر فرهاد مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • انصاری، دکتر محمد حسن خادم بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]

ب

 • باباپور، دکتر وهاب بررسی مقایسه ای اثرات مرکزی پروستاگلاندینهای E2 و F2a روی رفتار تغذیه ای در خرگوش [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • بیات، دکتر محمد مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • بازرگان، دکتر تقی تقی پور نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بختیاری، دکتر جلال مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • برازنده، دکتر مطلب مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بردمور، پروفسور جان . ا. مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • برزگر، احمد بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • بروجنی، دکتر غلامرضا نیکبخت تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان بظاهر سالم لری بختیاری [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بشمن، دکتر مینا رستمی مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • بکایی، دکتر سعید سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بکایی، دکتر سعید مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • بیگی، دکتر قاسم یوسف بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • بلورچی، دکتر محمود مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • بلوکی، دکتر محمد بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • بهاری، دکتر علی اصغر تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]

پ

 • پیدانی، دکتر رسول احمدی بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پروژه، دکتر حسینی تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پرونده، دکتر حسین گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پیغان، دکتر رحیم بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • پور، دکتر ابوالقاسم نبی آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پور، دکتر احمد علی محمد تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پور، دکتر رامین شفیع بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • پور، دکتر علی جاوید بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پور، دکتر مجید ریاضی مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانی کاندیدا آلبیکنس [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • پور، دکتر محمد مهدی هادی گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • پورکارنستودی، دکتر روزبه مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پلاکهای پی یر تهی روده ای و ایلئونی گاومیش در سنین مختلف [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پورکبیره، دکتر ملیحه عباسعلی سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پورکبیره، دکتر ملیحه عباسعلی بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • پورکبیره، دکتر ملیحه عباسعلی تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • پوستی، دکتر ایرج بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی [دوره 55، شماره 1، 1379]

ت

 • تاجبخش، دکتر حسن پزشکی در هزاره ها [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تاجبخش، دکتر حسن بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • تاجیک، دکتر پرویز تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • تاجیک، دکتر پرویز مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • تاکامی، دکتر قباد آذری ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • تاکامی، دکتر قباد آذری بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • تاکامی، دکتر قباد آذری بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • تدین، دکتر کیوان بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • تهمتن، دکتر یحیی بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • توانا، دکتر غلامعلی مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • توسلی، دکتر موسی بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • توسلی، دکتر موسی بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه [دوره 55، شماره 1، 1379]

ج

 • جاقوری، دکتر علیرضا مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • جعفری، دکتر محسن بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • جمشیدی، دکتر شهرام گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]

چ

 • چاله، دکتر عبدالعلی چاله تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • چرخکار، دکتر سعید پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]

ح

 • حدادزاده، دکتر حمیدرضا گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • حریقی، دکتر ناصر ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • حریقی، دکتر ناصر خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • حسینی، دکتر سید حسین ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • حقدوست، دکتر ایرج سهرابی مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]

خ

 • خاکی، دکتر زهره بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • خاکسار، دکتر ذبیح اله تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • خاکسار، دکتر ذبیح اله مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • خانزادی، دکتر سعید آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • خردمندکلور، دکتر آرش بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • خسروی، دکتر علیرضا مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانی کاندیدا آلبیکنس [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • خسروی، دکتر علیرضا بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • خواه، دکتر معسود حق بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]

د

 • دردشتی، دکتر ارمغان دیانی مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • درودگر، عباس بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • دلیرنقده، دکتر بهرام بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • دلیرنقده، دکتر بهرام نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • دلیرنقده، دکتر بهرام نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • دینالی، دکتر سید مصطفی رضوی بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • دینانی، دکتر سید مصطفی رضوی ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • دهقانی، دکتر سیف اله آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • دهقانی، روح ا... بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • دوست، دکتر رضا امامی مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال [دوره 55، شماره 1، 1379]

ر

 • راستی، سیما بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • رامین، دکتر علیقلی ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • رامین، دکتر علیقلی خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • راهی، دکتر حمید تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • رستمی، دکتر مینا ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • رضایی، دکتر دبیر ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • رضایی، دکتر سیامک عصری نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • رضاخانی، دکتر علی بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • رضائی، دکتر علی مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • رضویلر، دکتر ودود مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • رهبری، دکتر صادق ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • رهبری، دکتر صادق بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان [دوره 55، شماره 3، 1379]

ز

 • زاده، دکتر شاپور حسن مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • زاده، دکتر فرهید همت مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • زاده، دکتر میرعلی فرج بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • زندیه، دکتر بهراد بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]

س

 • ساسانی، دکتر فرهنگ مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ستاری، دکتر مسعود بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سیدرضاقاضی، دکتر مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سرچاهی، دکتر علی اصغر گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سرداری، دکتر کامران مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سروری، دکتر سارنگ مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سروری، دکتر سارنگ گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سیفی، دکتر حسام الدین مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • سلطانی، دکتر مهدی مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • سلطانی، دکتر مهدی جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • سلطانی، دکتر مهدی ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]

ش

 • شاکرلولمانی، دکتر فرجاد بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شیخی، نریمان مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • شیرانی، دکتر داریوش بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شیرانی، دکتر داریوش میزان شیوع آریتمی های قلبی در گربه های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شریعتی، دکتر تابنده سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • شریفی، دکتر داود مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش مجدد سر استخوان ران در سگ [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • شریفی، دکتر داوود مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • شکرفروش، دکتر سید شهرام گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • شکرفروش، دکتر شهرام بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • شهیدی، دکتر رضا ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • شوریجه، دکتر سردار جعفری گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز [دوره 55، شماره 4، 1379]

ص

 • صادقی، دکتر خشایار آرترودسیس مفصل بخلق اسب با استفاده از میله و پیوند استخوان اسفنجی خودی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • صادقی، دکتر یوسف مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • صافی، دکتر شهاب الدین سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • صدرخانلو، دکتر رجبعلی مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • صدرخانلو، دکتر رجبعلی لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • صدرخانلو، دکتر رجبعلی کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • صدرخانلو، دکتر رجبعلی بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • صفری، دکتر میر خسرو ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم [دوره 55، شماره 1، 1379]

ط

ع

 • عادلی، مهندس افشین ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • عباسی، دکتر زاهد شیخ گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • عباسی، دکتر محسن لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • عباسی، دکتر محسن کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • عباسی، دکتر محسن بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • علیدادی، دکتر ناصر بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • علیدادی، دکتر ناصر بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]

غ

 • غلامی، دکتر صغری تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • غلامی، دکتر صغری مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • غلامی، دکتر صفری مطالعه روند رشد ستون مهره ای در زندگی قبل و بعد از نوزادی در گوسفند [دوره 55، شماره 2، 1379]

ف

 • فخرزادگان، دکتر فریده بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • فرد، دکتر محمدحسن بزرگمهری پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • فرد، محمد حسن بزرگمهر ی مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • فرشید، دکتر امیر عباس بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • فرهمندی، دکتر محمد پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • فیروزبخش، دکتر فرید بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • فروش، دکتر سید شهرام شکر ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • فقیهی، دکتر سید محمد اثر آتی پامزول مهاری آگونیست های آلفا دو روی درجه حرارت بدن و ضربان قلب در بز [دوره 55، شماره 2، 1379]

ق

 • قاضی، دکتر سید رضا تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • قاضی، دکتر سید رضا مطالعه روند رشد ستون مهره ای در زندگی قبل و بعد از نوزادی در گوسفند [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • قراگزلو، دکتر فرامرز بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • قراگوزلو، دکتر فرامرز تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • قیصری، دکتر حمیدرضا بررسی اثر سن ، جنس ، آبستنی و شیرواری بر غلظت سرمی هورمونهای غده تیروئید بزهای ایرانی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • قیصری، دکتر حمیدرضا بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]

ک

 • کاکولکی، دکتر شاپور جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کامکار، دکتر ابوالفضل مطالعه اثر سیستم لاکتوپراکسیداز و لاکتوپراکسیداز همراه ریبوفلاوین بر روی آفلاتوکسین M1 در شیر [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کیانی، دکتر سید محمد مهدی ضرورت کاربرد ضد عفونی کننده های اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کرمی، دکتر نادر میزان شیوع آریتمی های قلبی در گربه های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کریم، دکتر گیتی مطالعه اثر سیستم لاکتوپراکسیداز و لاکتوپراکسیداز همراه ریبوفلاوین بر روی آفلاتوکسین M1 در شیر [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • کریم، دکتر گیتی مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • کریمان، دکتر اسدا... ارزیابی بی حسی اپیدورال خلفی با ترکیب زایلازین و کتامین در اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کیسمی، دکتر مهران آوخ جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • کیهانفر، دکتر هادی مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]

ل

 • لاری، دکتر محمود امین مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • لامیان، سوسن بررسی مقایسه ای اثرات مرکزی پروستاگلاندینهای E2 و F2a روی رفتار تغذیه ای در خرگوش [دوره 55، شماره 4، 1379]

م

 • مجابی، دکتر علی سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • مجابی، دکتر علی بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • محزونیه، دکتر محمد رضا استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • محمدیان، دکتر نقی تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مخبردزفولی، دکتر محمدرضا نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • مخبردزفولی، دکتر محمدرضا مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • مخیر، دکتر بابا بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مدنی، دکتر سید رسول بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مرادی، دکتر غلامرضا آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • مرتاض، دکتر اسماعیل بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مرتاض، دکتر اسماعیل ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مرتاض، دکتر اسماعیل خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مرتاض، دکتر اسماعیل نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • مرتاض، دکتر اسمعیل بررسی کشتارگاهی ارتباط متقابل یافته های بالینی و ضایعات بافتی دستگاه تنفس در پنومونی انگلی مزمن گوسفند [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مرجانمهر، دکتر سیدحسین گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • میرزرگر، دکتر سید سعید ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • مرندی، دکتر مهدی وصفی پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377 [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مستغنی، دکتر خداداد بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مشکی، دکتر بهنام بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • مشکی، دکتر بهنام بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • منصوری، دکتر سید هادی تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • منصوریان، دکتر ا... بداشت شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • منصوریان، دکتر ا... بداشت حلزونهای آبهای شیرین استان سیستان و بلوچستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مهام، دکتر مسعود نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مهری، دکتر مهرداد مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مؤبدی، دکتر ایرج بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • موثقی، دکتر احمدرضا مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • موثقی، دکتر احمدرضا اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • مؤذنی، دکتر محمد گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • موسوی، دکتر حسینعلی ابراهیم زاده بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود [دوره 55، شماره 3، 1379]

ن

 • نیا، دکتر پروانه خضرایی مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • نیا، دکتر پروانه خضرایی بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نیا، دکتر پروانه خضرایی بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نیا، دکتر پروانه خضرائی بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • نیا، دکتر پروانه خضرائی مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • ناظر، دکتر عبداله حسین خان بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس [دوره 55، شماره 3، 1379]
 • نوا، دکتر حمید قاسم زاده مقایسه اثر غلضتهای مختلف سرم جدید گاو و سرم میش فحل بر بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گوسفند [دوره 55، شماره 1، 1379]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نوروزیان، دکتر ایرج بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 55، شماره 2، 1379]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه مقایسه ای پارامترهای بیوشیمیایی مایع مغزی نخاعی و سرم در دو جنس از گوسفند نژاد شال [دوره 55، شماره 1، 1379]

و

 • وجگانی، دکتر مهدی بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی [دوره 55، شماره 4، 1379]
 • ویرن، دکتر رنی ون مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب [دوره 55، شماره 2، 1379]