نمایه نویسندگان

ا

 • اپاس، دکتر مایکل اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اخلاقی، دکتر مصطفی بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اردبیلی، دکتر فرهاد فرخی بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اسدی، دکتر فرزاد بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • اصل، دکتر عبدالحسین دلیمی مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اطبایی، دکتر ناهید بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • افشار، دکتر فریدون صابری ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • الامین، دکتر رسول روح بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • الهی، دکتر احمد نعمت گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • امیری، دکتر سید ناصر آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر [دوره 54، شماره 3، 1378]

ب

 • باتوانی، دکتر روزعلی بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بختیاری، دکتر جلال ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • بخش، دکتر حسن تاج آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بروجردی، دکتر محمود میراب بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بستی، دکتر افشین آخوندزاده بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]

پ

 • پرونده، دکتر حسین تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • پورکبیر، دکتر ملیحه عباسعلی بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • پورکبیره، دکتر ملیحه عباسعلی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]

ت

ج

 • جمشیدی، دکتر شهرام بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]

ح

خ

 • خاکی، دکتر زهره مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • خانی، دکتر علی رضا آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • خسروی، دکترعلیرضا مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • خسروی، دکتر علیرضا بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • خوراسگانی، دکتر محمد ربّانی ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو [دوره 54، شماره 2، 1378]

د

ر

 • راد، دکتر محمدعلی بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • رزمی، دکتر غلامرضا ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • ریزوی، ا.ر. اپیدمیولوژی بالینی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز در فیصل آباد [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • رضایی، دکتر فرشید صرّاف زاده بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • رضاخانی، دکتر علی بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • رضویلر، دکتر ودود مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • رکنی، دکتر نوردهر بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • رنانی، دکتر حمیدرضا انصاری مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • رهبری، دکتر صادق ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • رهبری، دکتر صادق مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]

ز

 • زاده، دکتر سعید حسین تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • زاده، دکتر شاهپور حسن مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • زردی، دکتر حبیب گل گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی [دوره 54، شماره 3، 1378]

س

 • ساسانی، دکتر فرهنگ گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • سبزواری، دکتر غلامعلی بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • سلطانی، دکتر مهدی ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو [دوره 54، شماره 2، 1378]

ش

 • شجاعدوست، دکتر بهرام اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • شریفی، دکتر داود گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • شعبانزاده، دکتر عابدین مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • شکرفروش، دکتر شهرام مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری [دوره 54، شماره 3، 1378]

ص

 • صالحی، دکتر تقی زهرایی همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • صدرائی، دکتر جاوید بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 54، شماره 3، 1378]

ض

 • ضیا، ا.ی. ه. اپیدمیولوژی بالینی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز در فیصل آباد [دوره 54، شماره 3، 1378]

ط

 • طاهرپور، نصرا.. مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • طباطبایی، دکتر عبدالحمید حسنی بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • طباطبائی، دکتر عبدالحمید حسنی اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل [دوره 54، شماره 3، 1378]

ع

 • عرب، دکتر حسینعلی اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]

غ

 • غلامی، دکتر صغری بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف [دوره 54، شماره 2، 1378]

ف

ق

 • قزاگزلو، دکتر فرامرز گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • قمصری، دکتر سید مهدی گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • قناتی، دکتر کیاندخت بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد [دوره 54، شماره 2، 1378]

ک

 • کیانی، دکتر کرامت اله بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کبیره، دکتر ملیحه عباسعلی پور بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کریمی، دکتر ایرج بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کریمان، دکتر اسداله بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کوهی، دکتر محمد کاظم بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]

گ

ل

 • لاری، دکتر محمود امین بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • لک، دکتر غلامرضا بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف [دوره 54، شماره 2، 1378]

م

 • ماگری، ت. و . اپیدمیولوژی بالینی و شیمی درمانی همونکوزیس در بز در فیصل آباد [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • مجابی، دکتر علی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • محزونیه، دکتر محمد رضا آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • مخبردزفولی، دکتر محمدرضا بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • میرت، دکتر آ.اس . جی . ون مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • مقدم، دکتر غلامعلی تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • میکائیلی، علی مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • مهری، دکتر مهرداد بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • مؤذنی، محمد مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی [دوره 54، شماره 3، 1378]

ن

 • نیا، دکتر پروانه خضرائی بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نیا، دکتر پروانه خضرائی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • ناظر، دکتر عبدالحسین خان تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نسب، دکتر زهرا حسینی بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • نظری، جواد حق مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • نوروزیان، دکترایرج بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • نوروزیان، دکتر ایرج بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نوروزیان، دکتر ایرج تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نوروزیان، دکتر ایرج گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]

ه

 • هاشمی، دکتر فرج اله ادیب تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • هورشتی، دکتر پرویز بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis) [دوره 54، شماره 2، 1378]