نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، دکتر سعید نظیفی حبیب اثرات تزیق داخل مفصلی ضد التهاب استروئیدی ( ایزوقلوپر دون استات) بر روی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی و خون اسب [دوره 53، 1,2، 1377]
 • آبادی، دکتر سعید نظیفی حبیب ارزش اندازه گیری برخی از آنزیمها و کراتینین مایع آمنیوتیک گوسفند به عنوان شاخص سن و تکامل جنین [دوره 53، 1,2، 1377]
 • آخوندزاده، دکتر افشین مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • آذرمندی، دکتر علیرضا یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • آشتیانی، دکتر سعید کاظمی بررسی روند رشد جنینی مفصل زانوی موش سوری در محیط کشت [دوره 53، 1,2، 1377]
 • آشکار، دکتر علی احمد مقایسه اثرات سرکوب ایمنی سیکلوسپورین A دگزامتازون در آسپرجیلوزیس تجربی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • آلبوغبیش، دکتر نعیم مطالعه میکروسکوپ نوری و الکترونی حلق و مری ماهی بنی [دوره 53، 1,2، 1377]

ا

ب

 • بخش، دکتر حسن تاج بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری [دوره 53، 3,4، 1377]
 • بدیعی، دکتر خلیل بررسی اثرات گرسنگی و غذا خوردن بر حجم و ترکیبات تراوشی شیردان در گوسفندان [دوره 53، 1,2، 1377]
 • بکایی، دکتر حسین بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • بکایی، دکتر سعید کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • بلورچی، دکتر محمود مقایسه روشهای بیوپسی و آندوسکوپی در ارزیابی تغییرات دستگاه تناسلی مادیان در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 1,2، 1377]
 • بهگام، دکتر علی یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]

پ

 • پورکبیر، دکتر ملیحه عباسعلی بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]

ت

 • تاجیک، دکتر پرویز اثر اسید هالورونیک بر باروری آزمایشهای تخمک های بدون سلول های کومولوس گاو [دوره 53، 1,2، 1377]
 • تجلی، دکتر مینا آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • تزنکی، دکتر شاهرخ رضایی ارزش اندازه گیری برخی از آنزیمها و کراتینین مایع آمنیوتیک گوسفند به عنوان شاخص سن و تکامل جنین [دوره 53، 1,2، 1377]
 • توسلی، دکتر موسی بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • توسلی، دکتر موسی جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران [دوره 53، 1,2، 1377]

ج

 • جعفری، دکتر محمود یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران [دوره 53، 3,4، 1377]

ح

 • حسینی، دکتر احمد بررسی روند رشد جنینی مفصل زانوی موش سوری در محیط کشت [دوره 53، 1,2، 1377]
 • حسینی، دکتر سید حسین بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • حسینی، دکتر سید حسین کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس [دوره 53، 3,4، 1377]
 • حسینی، دکتر سید حسین بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران [دوره 53، 1,2، 1377]

خ

د

ر

 • راد، دکتر محمدعلی مطالعه سرواپیدمیولوژیک fiv در گربه های ارجاعی به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • راد، دکتر محمدعلی استرس و سیستم ایمنی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • راد، دکتر محمد علی مطالعه تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه گیری IOP سگها در ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • رادمهر، دکتر بیژن بررسی مورفولوژی کام نر شتر یک کوهانه [دوره 53، 1,2، 1377]
 • رضایی، دکتر فرشید صرّاف زاده بررسی اهمیت کلینیکی بخیه پاراتنون در ترمیم جراحات زردپی تک سمی ها [دوره 53، 3,4، 1377]
 • رضایی، دکتر مسعود مقایسه الویت تغذیه ای و رشد ماهی علفخوار (Ctnopharyngodon idella) از علوفه های مختلف با تاکید بر ترکیبات شیمیایی علوفه [دوره 53، 1,2، 1377]
 • رضاخانی، دکتر علی بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]
 • رضاخانی، دکتر علی اثرات تزیق داخل مفصلی ضد التهاب استروئیدی ( ایزوقلوپر دون استات) بر روی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی و خون اسب [دوره 53، 1,2، 1377]
 • رضائیان، دکتر مریم مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • رضائیان، دکتر مریم مطالعه بافت شناسی تکامل سم در گوسفند [دوره 53، 1,2، 1377]
 • رضویلر، دکتر ودود مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • رهبری، دکتر صادق تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 53، 3,4، 1377]
 • رهبری، دکتر صادق بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، 3,4، 1377]
 • رهبری، دکتر صادق جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • روحانی، دکترعلی افخمی مقایسه روشهای بیوپسی و آندوسکوپی در ارزیابی تغییرات دستگاه تناسلی مادیان در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 1,2، 1377]

ز

س

 • ساسانی، دکتر فرهنگ آماس حاد شیمیایی پرده سینوویال و کپسول مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در تک سمیها [دوره 53، 1,2، 1377]
 • سیفی، حامد مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]
 • سلطانی، دکتر مهدی ویژگی های زد باکتریایی موکوس پوست ماهی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • سلطانی، دکتر مهدی بروز یک مورد سپتمی سمی ناشی از آئروموناسهای متحرک در ماهیان اسکار وارداتی – جداسازی ، شناسایی و بیماری زایی [دوره 53، 1,2، 1377]

ش

 • شاهوردی، دکتر غلامحسین بررسی روند رشد جنینی مفصل زانوی موش سوری در محیط کشت [دوره 53، 1,2، 1377]
 • شیرانی، دکتر داریوش بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی [دوره 53، 3,4، 1377]
 • شریفی، دکتر داود آماس حاد شیمیایی پرده سینوویال و کپسول مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در تک سمیها [دوره 53، 1,2، 1377]
 • شریفی، دکتر داوود مطالعه ماکرسکوپی و میکروسکپی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 53، 1,2، 1377]
 • شعاع، دکتر محود بررسی و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو شده و خشک کلزا در تغذیه بره های نر بومی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • شهری، دکتر ابوالقاسم بنی عباس آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • شهروز، دکتر رسول مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]

ص

 • صالحی، دکتر تقی زهرائی بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری [دوره 53، 3,4، 1377]
 • صدرخانلو، دکتر رجبعلی مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 3,4، 1377]

ط

ع

 • عابدیان، زینب تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم [دوره 53، 3,4، 1377]
 • عریان، دکتر شهربانوی نقش برخی از تغییرات فیزیولوژیک در تغذیه ماهیان سفید ( در محدوده بندر انزلی) [دوره 53، 1,2، 1377]
 • علینژاد، دکتر سهیل بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]

غ

 • غلامی، دکتر صفرا مطالعات تغییرات رشد تکاملی ستون مهره ای در زندگی پس از تولد شتر یک کوهانه [دوره 53، 1,2، 1377]

ف

 • فتوتی، دکترعباس بررسی و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو شده و خشک کلزا در تغذیه بره های نر بومی [دوره 53، 1,2، 1377]

ق

ک

 • کمر، حسین زرین نقش برخی از تغییرات فیزیولوژیک در تغذیه ماهیان سفید ( در محدوده بندر انزلی) [دوره 53، 1,2، 1377]
 • کوثری، دکتر ابوالفضل اثرات تزیق داخل مفصلی ضد التهاب استروئیدی ( ایزوقلوپر دون استات) بر روی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی و خون اسب [دوره 53، 1,2، 1377]

ل

 • لاری، دکتر محمود امین ارزش اندازه گیری برخی از آنزیمها و کراتینین مایع آمنیوتیک گوسفند به عنوان شاخص سن و تکامل جنین [دوره 53، 1,2، 1377]

م

 • ماچیانی، دکتر محمدرضا صفری مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان [دوره 53، 3,4، 1377]
 • مافی، دکتر سروش محیط مطالعه بالینی عملکرد کرایوسرجری بر روی ضایعات هیپرپلاستیک و نئوپلاستیک پوست و مخاطات [دوره 53، 3,4، 1377]
 • محبعلی، دکتر مهدی بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • محمدنیا، دکتر احمدرضا آماس حاد شیمیایی پرده سینوویال و کپسول مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در تک سمیها [دوره 53، 1,2، 1377]
 • میرزرگر، دکتر سعید بروز یک مورد سپتمی سمی ناشی از آئروموناسهای متحرک در ماهیان اسکار وارداتی – جداسازی ، شناسایی و بیماری زایی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • مرشدی، دکتر احمد بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه [دوره 53، 3,4، 1377]
 • مستغنی، دکتر خداد بررسی اثرات گرسنگی و غذا خوردن بر حجم و ترکیبات تراوشی شیردان در گوسفندان [دوره 53، 1,2، 1377]
 • ملماسی، دکتر عبدالعلی مطالعه سرواپیدمیولوژیک fiv در گربه های ارجاعی به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • مهرجو، دکتر فریدون مطالعه ماکرسکوپی و میکروسکپی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 53، 1,2، 1377]
 • موبدی، دکتر ایرج آلودگی کرمی مرغابیهای وحشی مناطق شمالی ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • مویدی، دکتر ایرج بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • موسوی، دکتر حسین علی ابراهیم زاده بروز یک مورد سپتمی سمی ناشی از آئروموناسهای متحرک در ماهیان اسکار وارداتی – جداسازی ، شناسایی و بیماری زایی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • موسوی، سید مهدی مطالعه میکروسکوپ نوری و الکترونی حلق و مری ماهی بنی [دوره 53، 1,2، 1377]

ن

 • نامداری، مهندس منوچهر بررسی و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو شده و خشک کلزا در تغذیه بره های نر بومی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • نائم، ثریا مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود) [دوره 53، 3,4، 1377]
 • نائینی، دکتر ابو تراب طباطبایی گزارش یک مورد اتساع و جابجایی شیردان به سمت راست همراه با زخم دوازدهه [دوره 53، 1,2، 1377]
 • ندیم، دکتر ابوالحسن بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران [دوره 53، 1,2، 1377]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید [دوره 53، 3,4، 1377]
 • نقشینه، دکتر رضا مقایسه اثرات سرکوب ایمنی سیکلوسپورین A دگزامتازون در آسپرجیلوزیس تجربی [دوره 53، 1,2، 1377]
 • نوری، دکتر محمد بررسی احتمال وقوع کمبود مس در گوسفندان اطراف مشهد [دوره 53، 3,4، 1377]
 • نوروزیان، دکتر ایرج تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 53، 3,4، 1377]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه گیری IOP سگها در ایران [دوره 53، 1,2، 1377]

و

 • وثوقی، دکتر غلامحسین نقش برخی از تغییرات فیزیولوژیک در تغذیه ماهیان سفید ( در محدوده بندر انزلی) [دوره 53، 1,2، 1377]
 • وصال، دکتر ناصر بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز [دوره 53، 3,4، 1377]

ه

 • هورشتی، دکتر پرویز مقایسه روشهای بیوپسی و آندوسکوپی در ارزیابی تغییرات دستگاه تناسلی مادیان در مراحل مختلف سیکل استروس [دوره 53، 1,2، 1377]

ی