نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، دکتر محمدرضا جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • احمدی، دکتر محمدرضا تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اساسی، دکتر کرامت بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اسلامی، دکتر علی تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اسلامی، دکتر علی بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسلامی، دکتر علی نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اسلامی، دکتر علی اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اسلامی، دکتر علی کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اسلامیان، دکتر محمد اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • اصل، دکتر عبدالحسین دلیمی به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اصل، دکتر عبدالحسین دلیمی مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • اصل، دکتر عبدالحسین دلیمی انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • اصلانی، دکتر محمدرضا مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • افشاری، دکتر غلامرضا آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • افشاری، دکتر غلامرضا مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • اکبریان، دکتر محمودرضا بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • امانپور، دکتر سعید کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • امینه، دکتر حسین کیوانی جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا [دوره 56، شماره 3، 1380]

ب

 • باباپور، دکتر وهاب اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بخش، دکتر حسن تاج بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بخش، دکتر حسن تاج به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بیدگلی، دکتر احمدرضا بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بیرجندی، محمدرضا بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بشمن، مینا رستمی تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بکایی، دکتر سعید بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بکائی، دکتر سعید مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • بکائی، دکتر سعید اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بیگی، دکتر رضا امید مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بلورچی، دکتر محمود بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • بلورچی، دکتر محمود اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بلورچی، دکتر محمود تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • بندقرایی، دکتر علی ناصری ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بهابادی، دکتر محمود نفیسی جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • بهاری، دکتر علی اصغر تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]

پ

 • پژمند، مهندس نوروز علی مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • پژوهی، دکتر رضا عارف مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پور، دکتر ابوالقاسم نبی مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پور، دکتر سیمین فاضلی اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پور، فردوس ابراهیم مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • پوربخش، دکتر سید علی به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • پورغلام، دکتر رضا مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • پورمیرزا، دکتر علی اصغر اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ [دوره 56، شماره 3، 1380]

ت

 • تاجیک، دکتر پرویز اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • ترشیزی، دکتر رسول واعظ ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • توحیدی، دکتر آرمین اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • توسلی، دکتر موسی نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • توسلی، دکتر موسی ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]

ج

 • جلودار، دکتر غلامعلی مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جمشیدی، دکتر شهرام ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • جمشیدی، دکتر شهرام انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • جوادی، دکتر شهرام ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]

چ

 • چاله، دکتر عبدالعلی چاله تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • چیذری، دکتر امیرحسین ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]

ح

 • حاجیکلائی، دکتر محمد رحیم حاجی مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • حبیبی، دکتر غلامحسین ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • حدیقی، رامتین به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • حسینی، دکتر سید حسین بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • حسینی، دکتر سید محمد بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • حمزوی، دکتر یزدان مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]

خ

 • خانزادی، دکتر سعید مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • خانقاه، سعید مجرد انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • خرم، دکتر عصمت تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • خزعلی، دکتر همایون اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • خسروی، دکتر علیرضا ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • خسروی، دکتر علیرضا جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • خسروی، دکتر علیرضا نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • خسروی، دکتر علیرضا کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • خضاب، دکتر محمود مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • خوراسگانی، دکتر محمد ربانی بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان [دوره 56، شماره 2، 1380]

د

 • دیابتی، صحرایی مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • دادرس، دکتر حبیب اله بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • درخشنده، دکتر کامران بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • دزفولی، دکتر محمدرضا مخبر مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • دلیرنقده، دکتر بهرام مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • دهقی، دکتر مهدی راعی ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • دهقان، دکتر محمدمهدی ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • دهقان، دکتر محمد مهدی ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • دهقانی، دکتر سیف الله مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]

ر

 • راد، دکتر مهرناز گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • راد، دکتر مهرناز مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رامین، دکتر علیقلی ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • راهی، دکتر حمید تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رحیمی، دکتر رضا مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • رحیمی، دکتر شعبان تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رحیمی، دکتر شعبان تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رحیمی، دکتر شعبان ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رحیمی، دکتر شعبان ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • رخ، دکتر مهناز بهمن کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رستمی، حسینعلی مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رسولی، دکتر علی ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رشیدی، دکتر هدایت اله اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رضایی، مهندس حسین چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رضاخانی، دکترعلی بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رضاخانی، دکتر علی بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رضاخانی، دکتر علی چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رضاخانی، دکتر علی بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رضاصفری، مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رضائیان، دکتر محمد تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رضائیان، دکتر مریم مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رضائیان، دکتر مریم سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • رضوانی، دکتر سهراب مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • رضویلر، دکتر ودود مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رضویلر، دکتر ودود مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رعیت، دکتر رامک یحیی سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • رکنی، حسن ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رکنی، دکترنوردهر مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رهاننده، دکتر محمد گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • رهبری، دکتر صادق نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • رهبری، دکتر صادق مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رهبری، دکتر صادق مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • روحانی، دکتر مسعود بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • رئوفی، دکتر افشین بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]

ز

 • زاده، دکتر حمیدرضا حداد گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • زاده، دکتر سید حسن طالب ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • زاده، دکتر فرهید همت به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • زاده، دکتر فرهید همت بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • زاده، دکتر فرهید همت ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • زاده، دکتر محمد حسن مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی درجوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • زاده، دکتر مینا قاضی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • زاری، دکتر خسرو لاله بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • زراعی، ذبیح الله مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]

س

 • سیاری، دکتر منصور بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • ساز، حسین چیت مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • ساسانی، دکتر فرهنگ مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سخا، دکتر مهدی بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سرحدی، دکتر فتح ا... بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • سرداری، دکتر کامران ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سیفی، دکتر حسام الدین مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • سلطانی، دکتر مهدی جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • سلطانی، دکتر مهدی گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • سلطانی، دکتر مهدی مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سلطانی، دکتر مهدی مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • سلمانی، علی مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]

ش

 • شاپوری، دکتر مسعود رضا صیفی آباد بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • شاهسونی، دکتر داور هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • شاهسونی، دکتر داور گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • شجاعی، امیرهوشنگ مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • شجاعدوست، دکتر بهرام اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • شیری، اسکندر ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • شیرانی، دکتر داریوش گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • شیرانی، دکتر داریوش اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • شریعتی، دکتر تابنده تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • شریفی، دکتر داود مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • شریفی، دکتر داود ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • شریفی، دکتر داود کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • شهیدی، دکتر رضا تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]

ص

 • صالحی، دکتر تقی زهرایی آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • صائب، دکتر مهدی بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • صدیقی، دکتر محمدرضا مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • صفایی، دکتر حاجیه قاسمیان جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • صفدری، دکتر سید محمد ظاهر بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • صفوی، دکتر رضا مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • صیفوری، دکتر پروانه بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]

ط

ع

 • عابدی، دکتر غلامرضا مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • عامری، دکتر مهرداد تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • علیپور، داریوش ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • علیدادی، دکتر ناصر چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • علیزاده، مهندس مرتضی تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]

ف

 • فرخوی، دکتر محسن تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • فرخوی، دکتر محسن ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • فرد، دکتر اسماعیل تمدن اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • فرد، دکتر سیدمهدی حسینی بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • فرد، دکتر فیروز فدایی بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • فرد، دکتر محمدحسن بزرگمهری اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • فرد، دکتر محمد حسن بزرگمهری مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی درجوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • فرد، دکتر محمد حسن بزرگمهری بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • فرد، دکتر محمد حسن بزرگمهری بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • فرد، دکتر محمد حسین بزرگمهری جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • فرشید، دکتر امیر عباس اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • فیروزبخش، دکتر فرید بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • فلاح، دکتر اسماعیل ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • فلاح، دکتر اسماعیل مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]

ق

 • قاسمی، دکتر محمدجواد مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • قراگزلو، دکتر محمد جواد بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • قربانی، دکتر غلامرضا تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • قربانی، مهندس هادی بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • قربانپور، دکتر مسعود بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • قمصری، دکتر سید مهدی ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • قمصری، دکتر سید مهدی بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • قمصری، دکتر سید مهدی ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • قورچی، دکتر تقی تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه [دوره 56، شماره 1، 1380]

ک

 • کیایی، دکتر سید محمدمهدی مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کیایی، دکتر سید محمدمهدی مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کیایی، دکتر سید محمد مهدی ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کاشان، دکتر ناصر امام جمعه تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کافی، دکتر مجتبی بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کامکار، دکترابوالفضل مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کیائی، دکتر سید محمدمهدی ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • کبیره، دکتر ملیحه عباسعلی پور تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کبیره، ملیحه عباسعلی پور اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کجوری، دکتر غلامعلی بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کریمان، دکتر اسدالله ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • کریمان، دکتر اسداله بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • کلباسی، دکتر محمدرضا مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • کیوانفر، دکتر هادی بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود [دوره 56، شماره 3، 1380]

گ

 • گرامی، دکتر عباس ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • گوشتی، نیمچه های مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]

ل

 • لطفی، دکتر محسن بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • لنگرودی، آرش قلیانچی مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین [دوره 56، شماره 3، 1380]

م

 • ماچیانی، دکتر محمدرضا صفری سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مجابی، دکتر علی تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مجاز، دکتر مهران رضایی مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مجاز، دکترمهران رضائی مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • محبعلی، دکتر مهدی کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • محبعلی، دکتر مهدی ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • محبعلی، دکتر مهدی مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • محمدی، دکتر رضا تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • محمدنیا، دکتر احمدرضا تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • محمدنظر، دکتر رجب مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • محمودزاده، دکتر همایون جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مخبردزفولی، دکتر محمدرضا بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مخبردزفولی، دکتر محمدرضا چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مخبردزفولی، دکتر محمدرضا بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مخبردزفولی، دکتر محمد رضا مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مخیر، دکتر بابا بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مددی، دکتر محمدصادق مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مدیرصانعی، دکتر مهرداد مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مدنی، دکتر رسول به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مرجانمهر، دکتر سیدحسین بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مرجانمهر، دکتر سید حسین ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مرندی، دکتر مهدی وصفی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مرندی، دکتر مهدی وصفی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مرندی، دکتر مهدی وصفی جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • میرهادی، دکتر سید احمد اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مستوفی، دکتر سعید گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مستوفی، دکتر سعید اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مشکی، دکتر بهنام تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مشکی، دکتر بهنام اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مصطفوی، حسین مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری ) [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • معتمدی، دکتر غلامرضا مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مقدم، دکتر عبدالکریم زمانی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مقدم، دکتر عبدالکریم زمانی بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مقدم، دکتر علی اصغر تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • مقدم، دکتر مهران فرهودی اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • ملاصالحی، مهندس محمدرضا تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • ممقانی، دکتر رضا قنبرپور به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • منصوری، دکتر پروین ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • مهری، دکتر مهرداد مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مهرابی، دکتر محمدرضا مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • موثقی، دکتر احمدرضا هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • موثقی، دکتر احمدرضا مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • مؤخر، دکتر روحانی کارگر بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • مؤذنی، دکتر سید محمد ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • موسوی، دکتر حسینعلی ابراهیم زاده جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 56، شماره 3، 1380]

ن

 • نیا، دکتر پروانه خضرایی گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • نیا، دکتر پروانه خضرایی اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نبییان، دکتر صدیقه بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نژاد، دکتر اکبر ولی هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نسلجی، دکتر امیر نیاسری بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نسلجی، دکتر امیر نیاسری تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نسلجی، دکتر امیر نیاسری اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نظیفی، دکتر سعید مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • نیکخو، دکتر حسن ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • نیکخواه، دکتر علی اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نورمحمدزاده، دکتر فریدون مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نوروزیان، دکتر ایرج ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نوروزیان، دکتر ایرج ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • نوروزیان، دکتر ایرج چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نوروزیان، دکتر ایرج ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • نوروزیان، دکتر ایرج اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • نوروزیان، دکتر ایرج بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن [دوره 56، شماره 4، 1380]

و

 • وشکینی، دکتر عباس مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ [دوره 56، شماره 2، 1380]
 • وشکینی، دکتر عباس کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • وصال، دکتر ناصر ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند [دوره 56، شماره 3، 1380]

ه

 • هادیان، دکتر مجتبی ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هدایت، دکتر داریوش کمال چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • هلان، دکتر جواد اشرفی گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • هلان، دکتر جواد اشرفی تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • هلان، دکتر جواد اشرفی اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران [دوره 56، شماره 4، 1380]
 • هماحجاران، ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ [دوره 56، شماره 3، 1380]
 • هورشتی، دکتر پرویز اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری [دوره 56، شماره 4، 1380]

ی

 • یاراسماعیل، دکتر منصور مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • یخچالی، دکتر محمد نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه [دوره 56، شماره 1، 1380]
 • یخچالی، دکتر محمد کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا [دوره 56، شماره 4، 1380]