اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی قمصری

استاد، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghamsariut.ac.ir

h-index: 11  

سردبیر

شهرام جمشیدی

استاد، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

shjamshidiut.ac.ir
0000-0003-2182-2196

h-index: 15  

کارشناس نشریه

الناز کامرانی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

jvrut.ac.ir
021-61117032

اعضای هیات تحریریه

رحیم پیغان

استاد، گروه علوم درمانگاهی و قطب علمی بهداشت ماهیان گرمابی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

rpeyghanyahoo.com
0000-0002-2416-7230

h-index: 11  

سیدمصطفی پیغمبری

استاد، گروه بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

mpeighamut.ac.ir
0000-0001-9166-1303

h-index: 11  

علیرضا خسروی

استاد، گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

khosraviut.ac.ir
0000-0002-6777-5930

h-index: 25  

اکبر دستجردی

دانشگاه سوروی، انگلستان

akbar.dastjerdiapha.gsi.gov.uk
0000-0001-6251-6588

h-index: 17  

غلامرضا رزمی

استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

razmium.ac.ir

h-index: 20  

امیر رستمی

گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

arostamiut.ac.ir
0000-0003-1589-1881

h-index: 5  

محمد رضائیان

گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

mrezaeeut.ac.ir

h-index: 6  

محمد‌رحیم حاجی حاجیکلایی

استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

mhajihscu.ac.ir
0000-0001-8964-8820

h-index: 7  

فرهنگ ساسانی

استاد، گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

fsasaniut.ac.ir
0000-0003-1167-1785

h-index: 9  

حسام الدین سیفی

استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

haseifium.ac.ir

داود شریفی

استاد، گروه جراحی و رادیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

dsharifiut.ac.ir
0000-0003-1502-2416

h-index: 13  

فرشید صراف‌زاده رضائی

دانشگاه ارومیه، ایران

sarafzadehut.ac.ir
0000-0003-4692-3831

مسعود طالب خان گروسی

استاد، گروه مامایی و بیماری‌های تولیدمثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

garoussiut.ac.ir
0000-0002-3673-2284

علیرضا فاضلی

دانشگاه شفیلد، انگلستان

a.fazelisheffield.ac.uk
0000-0003-0870-9914

علی اکبر فولادی نشتا

کالج سلطنتی لندن، انگلستان

afouladirvc.ac.uk

h-index: 25  

محمد کاظم کوهی

استاد، گروه علوم زیستی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

mkoohiut.ac.ir
0000-0001-8598-3824

h-index: 12  

حسن گندمی نصرآبادی

دانشیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

gandomihut.ac.ir

h-index: 16  

محمدرضا محزونیه

استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

mahzouniehvet.sku.ac.ir
0000-0002-9480-5330

حسن مروتی

استاد، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

hmorovvatiut.ac.ir
0000-0003-0275-1636

h-index: 7  

بهنام مشگی

دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

bmeshgiut.ac.ir
0000-0002-2271-4464

h-index: 8  

هادی منصوری

دانشگاه اورگان، امریکا

hadimansouriut.ac
0000-0003-0385-8435

سید سعید میرزرگر

دانشیار، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

zargarmut.ac.ir
0000-0003-2706-1009

h-index: 16  

سعید نظیفی

استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

nazifishirazu.ac.ir
0000-0002-5501-1028

h-index: 25  

محمد نوری

استاد، بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهوزا، اهواز، ایران

m.nouriscu.ac.ir
0000-0002-9405-2594

h-index: 14