اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی قمصری

دانشگاه تهران، ایران

ghamsariut.ac.ir

سردبیر

شهرام جمشیدی

دانشگاه تهران، ایران

jvrut.ac.ir

کارشناس نشریه

الناز کامرانی

دانشگاه تهران، ایران

jvrut.ac.ir
021-61117032

اعضای هیات تحریریه

رحیم پیغان

دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

rpeyghanyahoo.com

علیرضا خسروی

دانشگاه تهران، ایران

khosraviut.ac.ir

اکبر دستجردی

دانشگاه سوروی، انگلستان

akbar.dastjerdiapha.gsi.gov.uk

غلامرضا رزمی

دانشگاه مشهد، ایران

razmium.ac.ir

امیر رستمی

دانشگاه تهران، ایران

arostamiut.ac.ir

محمد رضائیان

دانشگاه تهران، ایران

mrezaeeut.ac.ir

محمد‌رحیم حاجی حاجیکلایی

دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

mhajihscu.ac.ir

حسام الدین سیفی

دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

haseifium.ac.ir

داود شریفی

دانشگاه تهران، ایران

dsharifiut.ac.ir

فرشید صراف‌زاده رضائی

دانشگاه ارومیه، ایران

sarafzadehut.ac.ir

مسعود طالب خان گروسی

دانشگاه تهران، ایران

garoussiut.ac.ir

علیرضا فاضلی

دانشگاه شفیلد، انگلستان

a.fazelisheffield.ac.uk

علی فولادی نشتا

کالج سلطنتی هرت‌فورد‌شایر، انگلستان

fouladinashtaut.ac

محمد کاظم کوهی

دانشگاه تهران، ایران

mkoohiut.ac.ir

حسن گندمی نصرآبادی

دانشگاه تهران، ایران

gandomihut.ac.ir

محمدرضا محزونیه

دانشگاه شهرکرد، ایران

mahzouniehvet.sku.ac.ir

سید حسین مرجانمهر

دانشگاه تهران، ایران

hmehrut.ac.ir

حسن مروتی

دانشگاه تهران، ایران

hmorovvatiut.ac.ir

بهنام مشگی

دانشگاه تهران، ایران

bmeshgiut.ac.ir

هادی منصوری

دانشگاه اورگان، امریکا

hadimansouriut.ac

سید سعید میرزرگر

دانشگاه تهران، ایران

zargarmut.ac.ir

سعید نظیفی

دانشگاه شیراز، ایران

nazifishirazu.ac.ir

محمد نوری

دانشگاه اهواز، ایران

m.nouriscu.ac.ir

مهدی وصفی مرندی

دانشگاه تهران، ایران

mvmarandut.ac.ir