اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی قمصری

جراحی و رادیولوژی استاد، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghamsari/fingerprints?sortBy=count
ghamsariut.ac.ir
0009-0000-6843-6466

h-index: 11  

سردبیر

شهرام جمشیدی

بیماری‌های داخلی استاد، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~shjamshidi
shjamshidiut.ac.ir
0000-0003-2182-2196

h-index: 15  

مدیر داخلی

الناز کامرانی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

jvr.ut.ac.ir/
jvrut.ac.ir
021-61117032

اعضای هیات تحریریه

رحیم پیغان

علوم درمانگاهی استاد، گروه علوم درمانگاهی و قطب علمی بهداشت ماهیان گرمابی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

scu.ac.ir/~rpeyghan
rpeyghanyahoo.com
0000-0002-2416-7230

h-index: 11  

سیدمصطفی پیغمبری

بیماری‌های طیور استاد، گروه بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mpeigham/fingerprints
mpeighamut.ac.ir
0000-0001-9166-1303

h-index: 11  

علیرضا خسروی

میکروبیولوژی و ایمونولوژی استاد، گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~khosravi
khosraviut.ac.ir
0000-0002-6777-5930

h-index: 25  

اکبر دستجردی

دانشگاه سوروی، انگلستان

akbar.dastjerdiapha.gsi.gov.uk
0000-0001-6251-6588

h-index: 17  

غلامرضا رزمی

پاتوبیولوژی استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/razmi
razmium.ac.ir
0000-0002-0754-1278

h-index: 20  

محمد رضائیان

بهداشت و تغذیه دام و طیور گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mrezaee
mrezaeeut.ac.ir
0000-0002-8137-5634

h-index: 6  

محمد‌رحیم حاجی حاجیکلایی

علوم درمانگاهی استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

veterinary.scu.ac.ir/~mhajih
mhajihscu.ac.ir
0000-0001-8964-8820

h-index: 7  

فرهنگ ساسانی

پاتولوژی استاد، گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~fsasani
fsasaniut.ac.ir
0000-0003-1167-1785

h-index: 9  

الکساندر سیفعلیان

استاد، مدیر مرکز تجاری سازی نانوتکنولوژی و پزشکی بازساختی (NRMC) و دانشگاه کالج لندن، انگلستان

a.seifaliangmail.com
0000-0002-8334-9376

h-index: 81  

حسام الدین سیفی

علوم درمانگاهی استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

haseifium.ac.ir
0000-0003-3460-2301

h-index: 16  

فرشید صراف‌زاده رضائی

دانشگاه ارومیه، ایران

sarafzadehut.ac.ir
0000-0003-4692-3831

h-index: 10  

مسعود طالب خان گروسی

مامایی و بیماری‌های تولیدمثل استاد، گروه مامایی و بیماری‌های تولیدمثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~garoussi
garoussiut.ac.ir
0000-0002-3673-2284

h-index: 9  

علیرضا فاضلی

دانشگاه شفیلد، انگلستان

a.fazelisheffield.ac.uk
0000-0003-0870-9914

h-index: 33  

علی اکبر فولادی نشتا

کالج سلطنتی لندن، انگلستان

afouladirvc.ac.uk
0000-0003-4944-2400

h-index: 25  

محمد کاظم کوهی

علوم زیستی مقایسه ای استاد، گروه علوم زیستی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mkkoohi
mkoohiut.ac.ir
0000-0001-8598-3824

h-index: 12  

حسن گندمی نصرآبادی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~gandomih
gandomihut.ac.ir
0000-0003-0846-6633

h-index: 16  

محمدرضا محزونیه

پاتوبیولوژی استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

mahzouniehvet.sku.ac.ir
0000-0002-9480-5330

h-index: 12  

حسن مروتی

علوم پایه استاد، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmorovvati
hmorovvatiut.ac.ir
0000-0003-0275-1636

h-index: 7  

بهنام مشگی

انگل شناسی دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~bmeshgi
bmeshgiut.ac.ir
0000-0002-2271-4464

h-index: 8  

سید سعید میرزرگر

بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشیار، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~zargarm
zargarmut.ac.ir
0000-0003-2706-1009

h-index: 16  

سعید نظیفی

علوم درمانگاهی استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

profile.shirazu.ac.ir/~nazifi
nazifishirazu.ac.ir
0000-0002-5501-1028

h-index: 25  

محمد نوری

داخلی دام‌های بزرگ استاد، بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهوزا، اهواز، ایران

veterinary.scu.ac.ir/~mn.2207
m.nouriscu.ac.ir
0000-0002-9405-2594

h-index: 14