داوران

نام داور سمت / سازمان
الهه ابراهیم زاده انگل شناسی دامپزشکی
سید مرتضی ابراهیم زاده شیلات- دانشکده علوم دریایی- دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی دانشکده دامپزشکی آبزیان- بیماریها
محمد ابرکار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- متخصص جراحی دامپزشکی-استادیار
جلیل آبشناس مامایی و تولید مثل
فرید ابوالحسنی دانشکده پزشکی، گروه آناتومی
محدثه ابوحسینی دانشکده دامپزشکی؛ دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
عباس ابویسانی دامپزشکی
محمدرحیم احمدی دانشکده دامپزشکی،مامایی
احسان احمدی فر دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
حمیدرضا احمدنیای مطلق دانشگاه فردوسی مشهد
بهارک اختر دانش گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مصطفی اخلاقی دامپزشکی علوم درمانگاهی- بیماریها
افشین آخوندزاده موادغذایی
افشین آخوندزادهبستی دامپزشکی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
مسعود ادیب مرادی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
امید آذری جراحی دامپزشکی
فرنوش ارفعی
حمید استاجی میکروبیولوژی
فرزاد اسدی
پیمان اسدیان دانشکده دامپزشکی،کلینیکال پاتولوژی
سهیل اسکندری مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، وزارت بهداشت - دکترای تخصصی، عضو هیات علمی و مدیر گروه
محسن اسلامی عضو هیات علمی گروه مامایی و تولید مثل دانشگاه ارومیه
حسین اسماعیلی دکترای دامپزشکی
کسری اسماعیل نیا موسسه رازی، مدیر تحقیقات بیماری های دام، و رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی، دکترای انگل شناسی
کسری اسماعیل نیا موسسه رازی
عاطفه اسماعیل نژاد
ایرج اشرافی تمای گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
احمد اصغری گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد رضا اصلانی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
ناهید اطیابی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
زهره افتخاری انستیتو پاستور ایران
پریا اکبری چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی، گروه شیلات
گیتا اکبری آزاد دانشگاه آزاد کرج
حسام الدین اکبرین گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
وحید اکبری نژاد گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
آرش امیدی گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
شیلا امیدظهیر دانشگاه مازندران
خانم دکتر امری دانشکده دامپزشکی
فرهاد امینی دانشکده دامپزشکی،طیور
اسماعیل آین ایران
معین انصار
زربخت انصاری پیرسرائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-گروه علوم دامی
حسین یاوری بهداشت و بیماریهای آبزیان
رضا آویزه علوم درمانگاهی
عبدالغفار اونق دانشگاه ارومیه- گروه میکروبیولوژی
همایون بابایی کرمان
حسن باغشنی دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی بانان خجسته
علیرضا باهنر دامپزشکی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
یدالله بدخشان دانشگاه جیرفت
خلیل بدیعی دانشگاه شیراز
فرید براتی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی
حسن برجی فردوسی مشهد
زهرا برومند هیات علمی
محسن بشاشتی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
زهرا بصیر 1- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعید بکایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکترای اپیدمیولوژی
نسیم بیگی بروجنی هیئت علمی
زهرا بلوکی
مجتبی بنیادیان علوم پایه
شهاب بهادارن شهر کرد
علی محمد بهروزی خواه میکروبیولوژی-موسسه رازی
حامد بهشتی ها
مهنوش پارسایی مهر
میر سپهر پدرام گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران
مرتضی پیری استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل-ایران
محمد رضا پریانی آناتومی
راضیه پرتوی آمل، بهداشت مواد غذایی
اسماعیل پیرعلی دانشگاه شهرکرد
خداداد پیرعلی خیرآبادی دامپزشکی پاتوبیولوژی
عباس پرهام گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمدرضا پژوهی الموتی دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی همدان
رحیم پیغان دانشگاه شهید چمران
سید مصطفی پیغمبری استاد / دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهرداد پویان مهر
افشین پوراحمد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدعلی پوربخش دامپزشکی طیور
سید علی پوربخش معاون پژوهشی و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
مهرداد پورجعفر Shiraz University
مهرداد پورجعفر
جلیل پورحاجی آناتومی دامپزشکی
محمدرضا تابنده دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی
پرویز تاجیک دانشکده دامپزشکی،مامایی و بیماریهای تولید مثل
مجید تبیانیان گروه بیوتکنولوژی- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سامان تت دامپزشکی
فرید تحویلدار بیدرونی
کیوان تدین سازمان تحقیقات ترویج و آموزش پزشکی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی یخش واکسن های باکتریایی هوازی دامپزشکی کرج
احسان اله ترکی
مسعود تشفام فیزیولوژی
سید علیرضا تقوی رضوی‎زاده گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حمید توانایی منش دانشکده دامپزشکی دانشگاه نهران
ارمین توحیدی فیزیولوژی دام
واریا توحیدی
دکتر توحیدکیا دکترای دامپزشکی
موسی توسلی دامپزشکی پاتوبیولوژی
امیر توکمه چی دانشگاه ارومیه
سید حسین جارالمسجد جراحی دامپزشکی
فاطمه جالوسیان
اشکان جبلی جوان بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
دکتر جعفرپور گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار
دکتر جلالی دامپزشکی میکروبیولوژی
سیده میثاق جلالی استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس جلودار بیولوژی مولکولی
شهرام جمشیدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
کیوان جمشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حسین جنیدی دامپزشکی فیزیولوژی
مهدی جهان تیغ دانشگاه زابل
شهرام جوادی دام کوچک
مجید جوانمرد صنایع غذایی
عباس جواهری وایقان استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
مرتضی چاجی عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
یداله چاشنی دل دکتری تخصصی تغذیه دام
جواد چراغی نویسنده مسئول- دانشگاه ایلام- دانشکده پیرادامپزشکی
عماد چنگیزی گروه آموزشی پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران
علیرضا حاتمی رییس آزمایشگاه اپیدمیولو‍ژی /رییس تحصیلات تکمیلی -موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
محمد رححیم حاجی حاجیکلایی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران
سمیه حامدی آناتومی دامپزشکی
مرضیه حجازی Basic science department, Faculty of Veterinary Medicine , University of Tabriz
بهروز حیدری عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان
فرید حیدری پژوهشگاه ملی ژنتیک
رامک یحیی رعیت گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جلال حسن استادیار
حسین حسینی Golbar
سیدحسین حسینی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
سید داوود حسینی استادیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سید رضا حسینی انگل شناسی دامپزشکی
سید مرتضی حسینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-دانشجوی دکتری
سید ولی حسینی دا. تهران- فراوری
خسرو حسینی پژوه سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران، دکتری دامپزشکی
شاپور حسن زاده دانشگاه ارومیه
محمد حسن زاده دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
همایون حسین زاده فیزیولوژیست آبزیان
هادی حق بین
پیام حقیقی خوشخو بیماریهای طیور
علی حلاجیان جانشین بخش فیزیولوژی و بیوشیمی و مسئول آزمایشگاه بافت شناسی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر / سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حسین حمیدی نجات دانشکده دامپزشکی،انگل
حسین حملی
احمد علی حنفی بجد
زهره خاکی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
محمود خاکساری مهابادی
محمد یخچالی دانشگاه ارومیه، دکتری انگل شناسی
محمد یخچالی دامپزشکی پاتوبیولوژی
عزیزاله خداکرم تفتی هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
رضا خیراندیش
آرش خردمند مامایی و بیماریهای تولید مثل
بابک خرمیان
کاوه خزاییل دانشکده دامپزشکی
علیرضا خسروی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
محمد خسروی
محمد خسروی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران
محمد خلیلی داخلی
وجیهه خلیلی دانشکده دامپزشکی
علی خنجری بهداشت مواد غذایی
جواد خوش نگاه عضو هیئت علمی
مصطفی دارستانی فراهانی 'گروه علوم درمانگاهی ، دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
محسن دانشیار دانشگاه ارومیه
رامین دیباج گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
آراسب دباغ مقدم PhD بهداشت مواد غذایی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده بپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
امین درخشانفر
عبداله درخشنده میکروبیولوژی
عیسی دیرنده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امید دزفولیان متخصص پانولوژی
دکتر دشتی بیوشیمی
عبدالحسین دلیمی دانشگاه تربیت مدرس ، استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی
محمد مهدی دهقان دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران
مهدی دهقان بنادکی گروه علوم دامی دانشگاه تهران, دکترا
احمدرضا راجی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی مشهد
محمدحسین رادفر دامپزشکی انگل شناسی
مهدی راسخ دانشکده دامپزشکی، دکتری تخصصی دامپزشکی
محمد راضی جلالی دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی
محمدحسین راضی جلالی دانشگاه شهید چمران، دکترای انگل شناسی دامپزشکی
رضا راه چمنی هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
ذوالفقار رجبی بخش بیماری های طیور، گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
دکتر رجب زاده مامایی دامپزشکی
مسعود رجبیون دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
شعبان رحیمی دانشکده کشاورزی تغذیه طیور
شعبان رحیمی دامپزشکی
هومن رحمتی هولاسو گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
رسول رحیم زاده مدید گروه دانشکده دامپزشکی
غلامرضا رزمی دانشگاه فردوسی ، دانشکده دامپزشکی -گروه پاتوبیولوزی
غلامرضا رزمی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
جمشید رزم یار گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر رستمی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
آریا رسولی دانشگاه شهید چمران
علی رسولی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گروه علوم زیستی مقایسه ای، بخش فارماکولوژی
مریم رسولی استادیار گروه پاتوبیولوژی آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد دانشگاه سمنان
آناهیتا رضایی
مهدیه رضایی دامپزشکی
فریدون رضازاده تبریز
محمد رضائیان دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی بهداشت و تغذیه دام و طیور
سامان رفیعا متخصص دامپزشکی
رضا رنجبر دامپزشکی آناتومی
شاهرخ رنجبر بهادری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مهدی رئیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد-دکترای بهداشت و بیماریهای آبزیان
افشین رئوفی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
الهام زاده هاشم
مجتبی زاغری دامپزشکی علوم دامی
ابوالفضل زالی گروه علوم دامی دانشگاه تهران
افشین زاهدی انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
اشکان زرگر استاد گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
امیر زکیان گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
عبدالکریم زمانی مقدم دامپزشکی علوم درمانگاهی
مرتضی زنده دل فیزیولوژی-PhD
امید زهتاب ور گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران
تقی زهرایی صالحی میکروبیولوژی
تقی زهرایی صالحی گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی
مهدی ژندی دانشگاه تهران
فرهنگ ساسانی پاتولوژی دامپزشکی
سعید سالاری گروه پاتوبیولوژی-دانشکده دامپزشکی-دانشگاه زابل- زابل-سیستان و بلوچستان-ایران
جمیله سالاراملی دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
مسعود سامی بهداشت مواد غذایی
امیر ستاری دامپزشکی بیماریهای آبزیان
سید محسن سجادیان عضو هیئت علمی/ذانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سخا
علی اصغر سر چاهی گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران
سارنگ سروری دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی جراحی و رادیولوژی
داریوش سعادتی دانشگاه زابل، دانشکده دامپزشکی، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام
حسام الدین سیفی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
سعید سیفی گروه علوم درمانگاهی
امیر پرویز سلاطی دا. علوم و فنون دریایی خرمشهر
نگین سلامات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دکتری تخصصی
مینو سلطانی قارچ شناسی دامپزشکی
مهدی سلطانی دانشکده دامپزشکی
مسعود سلک غفاری
رامین سلیمانی بیماریهای طیور
استاد سوخته زاری مامایی و بیماریهای تولید مثل
ایمان سوری نژاد دانشگاه هرمزگان
پرویز شایان دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
محمد شادخواست علوم پایه
ملک شاکری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد تقی شیبانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بهادر شجاعی عضو هیئت علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان
رسول شیخ محمدی جهاد کشاورزی
ابوالفضل شیرازی دامپزشکی علوم درمانگاهی
داریوش شیرانی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
محسن شرفی
حسن شریفی علوم درمانگاهی
حمید شریفی - مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
داود شریفی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
سید داود شریفی دانشگاه تهران
کامران شریفی
مصطفی شریف روحانی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
عقیل شریف زاده
حسن شریفی یزدی دامپزشکی علوم درمانگاهی
شفیق شفیعی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
انعام شکری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
حجت اله شکری قارچ شناسی
حمیدرضا شکرانی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
سارا شکرپور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
میر داریوش شکوری
طهورا شمالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز-PhD
نعمت شمس lorestan university
بهار شمشادی
علیرضا شناور ماسوله کارشناس/ موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
امیرعلی شهبازفر
علی شهریاری دامپزشکی بیوشیمی
پولین شهره گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران.
رسول شهروز گروه علوم پایه دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران
ابراهیم شهروزیان استادیار سم شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
فریدون صابری افشار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکترای جراحی دامپزشکی
پریسا صادقی دانشکده پزشکی، گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی صادقی استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران
سیروس صادقیان چالشتری گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
جواد صادقی نژاد
علی صادقی نسب داخلی دام بزرگ
علی صادقی نسب داخلی دامهای بزرگ
گودرز صادقی هشجین
شهاب الدین صافی کلینیکال پاتولوژی
اوستا صدرزاده دامپزشکی
نسترن صدرشیرازی
مسعودرضا صیفی آبادشاپوری دامپزشکی میکروبیولوژی
سید علی ضیایی بهشتی
مجید طاعتی دانشگاه لرستان
علی طاهری میرقائد گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان
سید فرزاد طلاکش
محمد طلوعی کلیبر گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
زهرا طوطیان گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران
حیدر طویلانی بیوشیمی دامپزشکی
شهره عالیان سماک خواه استادیار اپیدمیولوژی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.
منوچهر عالی مهر دانشگاه تبریز
محسن عباسی دانشگاه لرستان
رحیم عبدی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
غلامرضا عبداله پور University of Tehran Ph.D
سمانه عیدی دانشگاه فردوسی مشهد
حسینعلی عرب دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
فاطمه عرب خزائلی هیات علمی / دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
نعیم عرفانی مجد علوم پایه
احمد عرفان منش جهاد دانشگاهی دانشکده دامپزشکی
سعید عزیزی دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی
آیدین عزیزپور دانشیار بیماری‫های طیور، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مریم عزیزخانی Amol University of Special Modern Sciences
مهدی عسکری میکروبیولوژی دامپزشکی
سیامک عصری رضایی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
داریوش علیپور گروه علوم دامی، دانشگاه بو علی سینا، دکترای تغذیه دام
ناصر علیدادی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
مسعود علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
سیامک علیزاده هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
مجتبی علیشاهی دانشکده دامپزشکی آبزیان
سهیل علی نژاد موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مدیر گروه تخصصی شیلات و آبزیان
سهیل علی نژاد بهداشت و بیماریهای آبزیان
سیدمرتضی علوی شوشتری دامپزشکی علوم درمانگاهی
سید حسام الدین عمادی چاشمی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
ناهید عین اللهی علوم آزمایشگاهی
علیرضا غدیری دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای رادیولوژی دامپزشکی
داریوش غریبی عضو هیات علمی
سحر غفاری خلیق رزیدنت تخصصی بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
فاطمه غفاری فرد
سیدعلی غفوری گروه علوم بالینی،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
علیرضا غلامی
بنفشه غلامحسینی
ابوالفضل غنی ئی فردوسی مشهد
احمد فاطمی اردستانی دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
سیدرضا فاطمی طباطبایی دامپزشکی فیزیولوژی
امید فانی مکی پژوهشگر در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
دکتر فتاحی نیا
فیروز فدایی فرد بیماریهای آبزیان
فیروز فدایی فرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد-دکترای تخصصی
مهران فرهودی مقدم علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرید فیروزبخش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی فضل آرا دانشکده دامپزشکی،بهداشت صنایع غذایی
شاهین فکور گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
امیر هوشنگ فلاح راد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد. Ph. D
مریم قیاسی
مریم قیاسی دامپزشکی
حسینعلی قاسمی دانشگاه اراک
حمید قاسم زاده نوا دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
علیرضا قدردان علوم درمانگاهی
احمد قرایی رییس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه رابل
محمدجواد قراگزلو دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
مسعود قربانپور دامپزشکی میکروبیولوژی
علی قشقایی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی،کرمانشاه
حمید رضا قیصری عضو هیات علمی دانشکده دامپزسکی شیراز
آرش قلیان چی لنگرودی دانشکده دامزشکی ، دکتری بیماری های طیور
حسنا قلی پور کنعانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
سسیدمهدی قمصری دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
رضا قنبرپور میکروبیولوژی
محمد رضا قنبرپور دا
هدایت اله قورچیان
رضوان اله ک موسسه تحقیقات شیلات -
رضوان اله کاظمی انسیتو ماهیان خاوری
حسین کاظمی مهرجردی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل کامکار دانشگاه تهران
روح اله کیانفر The University of Tabriz is a national university in Tabriz, Tabriz, 29 Bahman Boulevard East Azarbaijan.
غلامرضا کاووسی دکترای بیوشیمی
جهانگیر کبوتری دانشگاه شهرکرد، دکترای تخصصی فارماکولوژی
جهانگیر کبوتری کتج دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی
فرزاد کتیرائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، قارچ شناسی دامپزشکی
امیر کریمی
وحید کریمی طیور
وحید کریمی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
سید مرتضی کریمیان فیزیولوژی پزشکی
محمد امیر کریمی ترشیزی دانشگاه تربیت مدرس
خاطره کفشدوزان داشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، استادیار
سعید کلاهیان دانشکده دامپزشکی،فارماکولوژی
غلامعلی کلیدری دامپزشکی علوم درمانگاهی
حامد کلنگی
محمد کاظم کوهی علوم پایه
طالب خان گروسی
مهدی گنج خانلو استاد /دانشگاه تهران
دکتر گنجعلی دانشگاه زابل
حسن گندمی نصرآبادی دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
سعد گورانی نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتری تخصصی دامپزشکی
صمد لطف اله زاده دامپزشکی
پژمان م مامایی و تولید مثل
سید احمد م متخصص بیماریهای طیور
عبدالعلی م دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
منصور میاحی دانشگاه شهید جمران اهواز
محمد مازندرانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران-
م متدین
محمدحسین متدین Razi vaccine and sera research institutes
حمید محی الدین دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
عبدالناصر محبی دامپزشکی علوم درمانگاهی
مهدی محبعلی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مهدی محبی فانی دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
مجتبی محرمی بیماریهای زنبور عسل
محمدرضا محزونیه دامپزشکی پاتوبیولوژی
اردشیر محیط دانشگاه گیلان دکترای تغذیه دام وطیور
مازیار محیطی اصلی دانشیار دانشگاه گیلان
سروش محیط مافی
مصطفی محقق دولت آبادی
بهارک محمدیان دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
تکاور محمدیان دکتری تخصصی
مجید محمدصادق علوم درمانگاهی
رزاق محمودی متخصص بهداشت مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
اعظم مختاری گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد- شهرکرد- ایران
منیژه مختاری استاد بخش فیزیک پزشکی دانشکده فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
محمدصادق مددی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سراسری تبریز
امید مددگار Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
امید مددگار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهرداد مدیرصانعی دامپزشکی
رسول مدنی کرج
سید احمد مدنی عضو هیأت علمی/گروه بیماریهای طیور- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسین مرادی استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سودابه مرادی دانشگاه رازی
مصطفی مرادی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاروزی( مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی)
پژمان مرتضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدحسین مرجانمهر دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
حمید میرزایی بهداشت و موادغذایی
سارا میرزایی
سید سعید میرزرگر دانشکده دامپزشکی- بیماریهای آبزیان
علی میرشاهی دانشیار بخش رادیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
پژمان میرشکرایی علوم درمانگاهی
علیرضا میرواقفی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشیار
علیرضا میرواقفی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
حسن مروتی استاد بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسین مروج پردیس کشاورزی و منابع طبیهی دانشگاه تهران-گروه علوم دامی
مجید مسعودی فرد گروه جراحی و رادیولوژی
فرید مسلمی پور هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
سعید مشکینی ارومیه
بهنام مشگی انگل شناسی
سیامک مشهدی رفیعی علوم درمانگاهی
مهرزاد مصباح بهداشت و بیماری های آبزیان
احسان مصطفوی اپیدمیولوژی دامپزشکی
احسان مصطفوی اپیدمیولوژی دامپزشکی
بهمن مصلی نژاد پروفسور، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نادر مصوری بخش تولید و تحقیق توبرکولین و مالئین، موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی
رامین مظاهری نژاد فرد سوپروایزر آزمایشگاه
فرحناز معتمدی سده هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
عبدالواحد معربی دانشگاه شهید چمران
علی اصغر مقدم دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی،
غلامعلی مقدم بیماریهای داخلی دام
محمد ملازم رادیولوژی
محمد ملکان
عبدالعلی ملماسی بیماریهای داخلی دام کوچک
میلاد منافی دانشگاه ملایر
بهزاد منصوری دانشکده دامپزشکی - دکترای تغذیه
دکتر منصوری دامپزشکی
سیاوش منصوری
سارا مهدی زاده آبزیان
دکتر مهری علوم پایه
جلیل مهرزاد تهران
جلیل مهرزاد دانشگاه فردوسی
همایون مهروانی عضو هیئت علمی موسسه رازی رئیس ازمایشگاه ملی رفرانس تب برفکی
سید حسین مودب
زهرا موسوی دانشکده دامپزشکی
حمیدرضا موسویان پلی کلینیک دامپزشکی پردیس
احمد نازک تبار عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
امیر نیاسری نسلجی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکترای تولید مثل دام
محمد ناصر ناظم دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، دکترای تخصصی
فریبا نباتچیان
صدیقه نبیان دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
ابواقاسم نبی پور آناتومی دامپزشکی
رضا نبوی هیات علمی بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل
وحید نجارنژاد گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رامین نجفی هیات علمی دانشگاه ارومیه
حسین نجف زاده دانشکده دامپزشکی،فارماکولوژی
محسن نجیمی
بهار نیری میکروبیولوژی
بهار نیری فسایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سید مهدی نصیری کلینیکال پاتولوژی
سید مهدی نصیری علوم درمانگاهی
سعید نظیفی دامپزشکی پاتولوژی
سعیده نعیمی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
امین نعمت الهی رییس کتابخانه مرکزی ، دانشیار بخش بهداشت آبزیان، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهر کردو پژوهشگر
دنیا نیک آیین دانشکده دامپزشکی
غلامرضا نیکبخت بروجنی دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژِی
حسین نیک پیران تبریز
داراب نیکجو دانشکده دامپزشکی،مامایی
حسن نیلی دامپزشکی علوم درمانگاهی
علی نوبخت دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مراغه
بهمن نویدشاد گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمد نوری استاد بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه شهید چمران اهواز
نگین نوری دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
دکتر نورالهی فرد
جمال نوری نژاد دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
جمال نوری نژاد آناتومی
حسن نوروزیان دانشگاه لرستان - دکتری تخصصی بیماری های طیور
شادی هاشم نیا بافت شناسی دامپزشکی
سیدعلی اکبر هدایتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد هرسیج دانشگاه گنبد کاووس
شیرین هنر بخش استادیار دانشگاه تهران
داریوش وثوق دامپزشکی رادیولوژی و سونوگرافی
مهدی وجگانی مامایی دامپزشکی
سروش یوردخانی گروه علوم درمانگاهی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
محمدحسن یوسفی علوم پایه
محمد رضا یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
عباس وشکینی دام کوچک
ناصر وصال دانشگاه شیراز
مهدی وصفی مرندی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی