داوران

داوران مجله از بین بهترین افرادی که در زمینه مقاله ارسالی دارای تجربه کافی باشند انتخاب خواهند شد، با این حال لحاظ چنین مسئولیتی برای هر یک از داوران ممکن است نیاز به صرف زمان کافی داشته باشد از این رو اعضا هیئت تحریریه "مجله تحقیقات دامپزشکی" از مولفین خواستار آن هستند که به این مسئولیت پذیری ارزش گذاشته و از بردباری شما تشکر می‌نمایند. داوری مقالات در مجله تحقیقات دامپزشکی با رعایت انصاف و در حداقل مدت زمانی به صورتی که هیچ یک از داوران از اسامی مولفین اطلاع نداشته باشند صورت خواهد گرفت تا این اطمینان به‌وجود آید که مقالاتی با کیفیت مناسب در این مجله به چاپ برسد. برای این منظور مجله تحقیقات دامپزشکی نیاز به داورانی دارد که نکته بین بوده و نظرات مفید آن‌ها در خصوص مقاله ارسالی پس از قبول انجام داوری در طی چهار تا شش هفته به دفتر مجله ارسال شود. اینکه مجله تحقیقات دامپزشکی به عنوان یک مجله علمی با کیفیت بالا باقی بماند نیازمند همکاری داورانی با تجربه کافی، نکته بین و با انصاف در ارزیابی مقالات ارسالی خواهد بود.