نویسنده = دکتر ابوالقاسم نبی پور
مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر محمدجواد قاسمی


آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر غلامرضا مرادی