نویسنده = دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر رضامحمد محتشم؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی


کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر رسول زارع؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه


بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی


بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری