نویسنده = �������� �������� ������������������ ����������
تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر محمود شریفیان درچه؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر بهرام کاظمی دمنه


مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر مرتضی حسینی؛ دکتر غلامرضا معتمدی


به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380

رامتین حدیقی؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر رسول مدنی


مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدی


مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ جواد حق نظری؛ نصرا.. طاهرپور؛ دکتر حمیدرضا انصاری رنانی


آلودگی کرمی مرغابیهای وحشی مناطق شمالی ایران

دوره 53، 1,2، مرداد 1377

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر ایرج موبدی