نویسنده = دکتر محمد رحیم احمدی
بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در دو روش سو?ب و آسپیراسیون

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر بیتا صفایی فراهانی


گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ناصر وصال؛ دکتر محمد رحیم احمدی


بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر سیروس سلمان نژاد