نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر رویا فیروزی؛ دکتر مژگان عباس زاده


مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

کتر حمید رجائیان؛ دکتر رویا فیروزی؛ جعفر جلایی؛ دکتر فرید حیدری دزفولی