نویسنده = �������� �������� �������� ������������
گزارش رخداد بوتولیسم در چهار قلاده سگ و درمان یک مورد از آنها

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384

دکتر عبدالعلی ملماسی؛ دکتر مسعود سلک غفاری؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر مجید مسعودی فرد


گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر مجید مسعودی فرد؛ دکتر علیرضا وجهی