نویسنده = دکتر سید رضا قاضی
بررسی موقعیت تشریحی نقطه اختتام نخاع شوکی در سنین مختلف گربه نر

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر سید هادی منصوری؛ دکتر ملیحه الزمان منصفی


گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ناصر وصال؛ دکتر محمد رحیم احمدی


تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر صغری غلامی؛ دکتر نقی محمدیان


مطالعات تغییرات رشد تکاملی ستون مهره ای در زندگی پس از تولد شتر یک کوهانه

دوره 53، 1,2، مرداد 1377

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر صفرا غلامی؛ دکتر ذبیح ا... خاکسار


آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی

دوره 53، 1,2، مرداد 1377

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر ابوالقاسم بنی عباس شهری