نویسنده = ���������������� �������� ������ ����������
بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر رویا فیروزی؛ دکتر مژگان عباس زاده


کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر مهدی زارعی؛ دکتر مهدی محبی فانی


گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر محمد مؤذنی؛ دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر محمد مهدی هادی پور